Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

W dniu 24 lutego 2007 r. na wyjazdowym posiedzeniu KTKol. ZG PTTK w Sulejowie dokonano zmiany regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej, który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2008 r. Poniżej publikujemy pełny tekst regulaminu ze zmianami wyróżnionymi kolorem czerwonym.

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.

§ 2

Celem ustanowienia KOT jest zachęcenie do poznawania piękna kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

KOT może zdobywać turysta po ukończeniu 10 roku życia.

§ 4

 1. Wszystkie ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania KOT i jej odpowiednią rangą.
 2. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK może w drodze uchwały pozbawić turystę prawa posiadania KOT za popełnienie czynów nie licujących z godnością obywatela RP, za pogwałcenie zwyczajów turystycznych lub działanie na szkodę PTTK.

§ 5

Wzór KOT ustala Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6

 1. KOT posiada siedem stopni: brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
 2. KOT w poszczególnych stopniach przyznaje się kolejno, rozpoczynając od stopnia brązowego.

§ 7

 1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odbył wymaganą ilość wycieczek kolarskich i pokonywał trasy zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym.
 2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest „Książeczka wycieczek kolarskich” wypełniona trwałym środkiem piszącym przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
 3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w tabeli niniejszego regulaminu.
 4. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG w wyjątkowych przypadkach może w drodze uchwały przyznać zasłużonemu działaczowi turystyki kolarskiej odznakę z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

III. Zasady punktacji

§ 8

 1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT:
  1. Punktacja podstawowa:
   1. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
   2. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.
  2. Punktacja dodatkowa:
   1. za udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot p.t.kol. oraz centralny zlot turystów kolarzy) – premia – 30 pkt.
   2. za zwiedzanie miast, miejscowości, zabytków i pomników przyrody, po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego lub pisemnego opisu zwiedzanych obiektów od 5 do 20% punktów przyznanych zgodnie z przepisami § 8 pkt 1 lit. Aa i Ab. Wysokość premii obliczana jest od limitu punktów na dany stopień odznaki, nie zaś od faktycznie zgromadzonych punktów i uzależniona jest od wartości krajoznawczej opisu.
  1. Wycieczki indywidualne mogą być powtarzane tylko raz na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.
  2. Wycieczka nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-km jej odcinek przebiega inną trasą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w książeczce wycieczek kolarskich.
  1. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych ujętych w załączniku do niniejszego regulaminu należy dokonać osobnego wpisu w książeczce wycieczek kolarskich, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez wpisu punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.
  2. Zwiedzanie polskich parków narodowych oraz obiektów krajoznawczych ujętych w załączniku do niniejszego regulaminu jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.
 2. Poczynając od srebrnej KOT dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na mały srebrny i mały złoty KOT liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji, na duże stopnie KOT liczba wycieczek zagranicznych nie jest limitowana.
 3. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.

§ 9

Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.

§ 10

Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Zawsze i w każdym przypadku należy mieć na uwadze kardynalną zasadę turystyki: na pierwszym miejscu należy stawiać cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

IV. Książeczka wycieczek rowerowych i tryb przyznawania KOT

§ 11

 1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w „Książeczce wycieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.
 2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki p.t.kol. z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału o ile nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
 2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
 3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.

§ 13

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

 1. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej w zakresie weryfikacji wycieczek oraz przyznawania KOT w stopniu brązowym, srebrnym i złotym.
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez KTKol. ZG PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym.
 3. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniu dużym złotym i za wytrwałość.

§ 14

 1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
 2. Przy składaniu „Książeczek wycieczek kolarskich” na stopnie duże, zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (nr książeczki i strona z pieczątką obiektu).
 3. Weryfikacja książeczki powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki. W tym terminie ubiegający się o odznakę powinien zostać powiadomiony o dokonaniu weryfikacji, uzyskać odpowiednią adnotację w „Książeczce wycieczek kolarskich”, na podstawie której może zakupić odznakę w najbliższej placówce PTTK. Zweryfikowane „Książeczki wycieczek kolarskich” powinny być wręczane w sposób uroczysty.
 4. Od decyzji odmawiającej przyznanie KOT przysługuje odwołanie do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 15

 1. Niniejszy regulamin, uchwalony w dniu 24 lutego 2007 r. na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Sulejowie, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
 2. Z tym dniem turyści posiadający mały złoty lub niższy KOT zdobywają odznakę wg postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc Regulamin KOT obowiązujący od 1 stycznia 1976 r.

V. Wymagana liczba punktów dla zdobycia KOT oraz warunki dodatkowe

Stopień KOT Liczba punktów Warunki ogólne
Brązowy 100 Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
Srebrny 400  
Złoty 800 Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, które zamieszkuje ubiegający się o odznakę.
Duży brązowy 1000 Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.
Duży srebrny 1200 Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych.
Duży złoty 1500 Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.
Za wytrwałość 7 x 100 Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) uzyskał minimum 100 pkt. w każdym roku.
Komisja Turystyki Kolarskiej
Zarządu Głównego PTTK
Załącznik do regulaminu KOT

Obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duże stopnie KOT

 1. Arkadia k. Łowicza – park romantyczny z budowlami
 2. Augustowski Kanał – zbudowany w latach 1824-1839 zabytek sztuki inżynierskiej
 3. Baranów Sandomierski – zamek
 4. Binarowa gm. Biecz – późnogotycki drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 5. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 6. Blizne gm. Jasienica Rosielna – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 7. Bochnia – kopalnia soli kamiennej
 8. Brzeg – zamek Piastów śląskich
 9. Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej – drewniany, późnogotycki kościół pw. św. Stanisława, wzniesiony w 1558 r.
 10. Chełm – popijarski kościół parafialny
 11. Chełmno nad Wisłą – średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i 17 basztami
 12. Częstochowa – zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze
 13. Dębno Podhalańskie – kościół pw. św. Michała Archanioła
 14. Frombork – zespół zabudowań Wzgórza Kopernika
 15. Gdańsk – Kościół Mariacki
 16. Gdańsk – zabudowa Głównego Miasta
 17. Gdańsk – ratusz Głównego Miasta
 18. Gdańsk – zespół Wielkiej Zbrojowni
 19. Gdańsk – zespół Twierdzy Wisłoujście
 20. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 21. Gniezno – gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej
 22. Góra Świętej Anny – krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 23. Haczów n. Wisłokiem – drewniany kościół późnogotycki
 24. Henryków n. Oławą – pocysterski zespół klasztorny
 25. Jarosław n. Sanem – zabytkowy układ urbanistyczny
 26. Jawor n. Nysą Szaloną – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, drewniany, konstrukcji szkieletowej
 27. Kalwaria Zebrzydowska – zespół kulturowo-krajobrazowy klasztoru i parku pielgrzymkowego
 28. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 29. Kazimierz Dolny n. Wisłą – staromiejski zespół architektoniczny
 30. Kielce – pałac biskupów krakowskich (obecnie oddział Muzeum Narodowego)
 31. Kraków – zabudowa Wzgórza Wawelskiego
 32. Kraków – zabudowa Śródmieścia
 33. Kraków – Kościół Mariacki
 34. Kraków – Sukiennice
 35. Kraków – kościół św. Anny przy ul. św. Anny
 36. Kraków – pozostałości obwarowań miejskich
 37. Kraków – zespół klasztorny jezuitów z kościołem pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej
 38. Kraków – Collegium Maius (obecnie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 39. Kraków – zespól klasztorny augustianów (kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej)
 40. Kraków – zespół klasztorny na Bielanach (kobiety wpuszczane są tylko w 12 wyznaczonych dni roku: 7 II, 25 III, w Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, 19 VI i w niedzielę po św. Romualdzie, 15 VIII, 8 IX, 8 XII oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia; furta z pieczątką otwarta w godz. 9-11 oraz 15-17)
 41. Krasiczyn k. Przemyśla – zamek Krasickich
 42. Krzemionki Opatowskie k. Ostrowca Świętokrzyskiego – rezerwat archeologiczny
 43. Krzeszów w Sudetach – zespół opactwa cystersów
 44. Legnickie Pole – zespół klasztorny benedyktynów
 45. Leżajsk – klasztor bernardynów
 46. Lidzbark Warmiński – zespół zamkowy
 47. Lipnica Murowana k. Bochni – późnogotycki drewniany kościół cmentarny pw. św. Leonarda
 48. Lubiąż n. Odrą – zespół opactwa cystersów
 49. Lublin – kaplica pw. św. Trójcy na zamku
 50. Łańcutzespół zamkowo-parkowy
 51. Łęknica nad Nysą Łużycką – Park Mużakowski
 52. Malbork – zamek krzyżacki
 53. Maurzyce k. Łowicza – zbudowany w 1927 r. na rzece Słudwi pierwszy w świecie spawany most drogowy
 54. Nieborów k. Łowicza – zespół pałacowy
 55. Ostrów Lednicki – ruiny palatium (zamku książęcego z X w.)
 56. Oświęcim – Muzeum Zagłady (hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz)
 57. Paczków – średniowieczny układ urbanistyczny
 58. Podklasztorze k. Sulejowa – zespół opactwa cystersów
 59. Poznań – (Ostrów Tumski) kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej
 60. Poznań – Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii m. Poznania)
 61. Poznań – pojezuicki kościół farny św. Stanisława przy ul. Gołębiej
 62. Przemyśl – zespół urbanistyczny w obrębie dawnych murów miejskich
 63. Pszczyna – pałac (dawny zamek gotycki; obecnie Muzeum Wnętrz)
 64. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 65. Radzyń Chełmiński – zamek krzyżacki
 66. Sandomierz – zabudowa Starego Miasta
 67. Sandomierz – kościół pw. św. Jakuba z klasztorem dominikanów
 68. Sękowa k. Gorlic – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 69. Srebrna Góra – twierdza srebrnogórska
 70. Stargard Szczeciński – kościół pw. NMP
 71. Strzelno k. Inowrocławia – zespół klasztorny norbertanek
 72. Świdnica – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, konstrukcji szkieletowej
 73. Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga
 74. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej Kopalni Srebra
 75. Toruń – zabudowa Starego i Nowego Miasta
 76. Toruń – Ratusz Staromiejski
 77. Toruń – kamienica pod Gwiazdą (obecnie Muzeum Okręgowe)
 78. Toruń – bazylika pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
 79. Toruń – kościół pw. św. Jakuba
 80. Toruń – kościół pw. NMP
 81. Trzebnica – zespół klasztorny cystersek
 82. Ujazd k. Opatowa – zamek Krzyżtopór
 83. Warszawa – Stare Miasto
 84. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Łazienki
 85. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Wilanów
 86. Wąchock – zespół opactwa cystersów
 87. Wiśnicz Nowy – późnogotycki zespół zamkowy (obecnie muzeum)
 88. Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli
 89. Wrocław – katedra pw. św. Jana Chrzciciela
 90. Wrocław – Ratusz Staromiejski
 91. Wrocław – Hala Stulecia (Hala Ludowa)
 92. Wrocław – zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej
 93. Zamość – zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy
 94. Zamość – XVI-wieczny zespół kolegiacki
 95. Żagań – zespół pałacowy

48 komentarzy »

 1. KOT napisał(a):

  8 stycznia 2008 @ 12:01

  Regulamin i załącznik uchwalono 24 lutego 2007 r.; na listę obiektów krajoznawczych wpisano budowle, zespoły, parki z zespołami i inne wytwory rąk człowieka uznając je jako najciekawsze w kraju, godne zalecenia turystom do zwiedzenia w trakcie zdobywania dużych stopni KOT. Lista jest zamknięta; oznacza to, że rowerzysta ubiegający się o duży brązowy, duży srebrny lub duży złoty KOT zobowiązany jest tylko z niej wybrać i udokumentować zwiedzenie wymaganej ilości obiektów krajoznawczych (odpowiednio 5, 15 lub 25). Znowelizowany regulamin nie uwzględnił funkcjonującego niegdyś przepisu, że „wykaz obiektów krajoznawczych” na duże stopnie KOT „…każdorazowo będzie poszerzany o te obiekty leżące na ziemiach Polski, które UNESCO uzna za zabytki światowego dziedzictwa ludzkości”.

 2. boko napisał(a):

  8 stycznia 2008 @ 19:30

  Mam pytanie dlaczego w wykazie obiektów krajoznawczych brakuje dwóch obiektów KOZŁÓWKA i LUBLIN ?

 3. KOT napisał(a):

  9 stycznia 2008 @ 22:50

  Regulamin KOT znowelizowany 24 II ub.r. zawiera stałą, zamkniętą listę obiektów krajoznawczych obowiązującą zdobywających duże stopnie KOT. Obiekty, o które upomina się „boko”, nie są jedynymi, których nie ma w cytowanym Wykazie. Pałac w Kozłówce i zespół architektoniczny w Lublinie pomnikami historii stały się stosunkowo niedawno, już po uchwaleniu Regulaminu i Wykazu.

 4. boko napisał(a):

  10 stycznia 2008 @ 17:24

  Dzięki za wyjaśnienia!

 5. Traper napisał(a):

  10 lutego 2008 @ 22:43

  Dlaczego tak pochopnie działa Komisja Turystyki Kolarskiej wprowadzając zmieniony regulamin z nowym stopniem odznaki, skoro po roku od ustanowienia jej, w dalszym ciągu nie mozna jej dostać. Jak działacze Komisji skomentowali by gdyby powstała regionalna odznaka a po roku pomimo wielu zdobywców, nie była by ona dostępna. Czy tak działają najlepsi działacze w Polsce ? Aż strach pomyśleć jak działają Ci na niższych szczeblach !

 6. Włodek napisał(a):

  25 lutego 2008 @ 16:51

  Taki ładny obiekt znajduję się w Łęczycy. Nie mógłby się znajdować na tej liście obiektów krajoznawczych, nie mówiąc już o innych np. w Poznaniu.

 7. Jerzy napisał(a):

  16 lipca 2008 @ 11:56

  Jeżeli ja i cała moja rodzina ( 6 osób ) zdobyliśmy w 2006 roku KOT w stopniu dużym złotym i obecnie mamy już dwie normy na odznakę „Za wytrwałość” to chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób możemy skompletować wszystkie odznaki, jeżeli wprowadzono nowy stopień – dużą brązową KOT. Czy jest to automatycznie? Czy musimy spełnić określone warunki? Czy może wystarczy decyzja Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na wniosek zainteresowanej strony? Proszę o odpowiedź, ponieważ jestem tym bardzo zainteresowany, zwłaszcza że na rowerach spędzamy dużo wolnego czasu i jesteśmy pasjonatami turystyki kolarskiej.
  Z turystycznym pozdrowieniem:
  Jerzy

 8. KOT napisał(a):

  12 października 2008 @ 07:13

  W myśl regulaminu KOT poszczególne stopnie odznaki należy zdobywać w kolejności stopni, tak więc odbywając wycieczki na doroczne normy na KOT z/w można jednocześnie te same wycieczki zaliczać na m. brązowy, potem m. srebrny itd. aż do d. brązowego stopnia KOT.

 9. bluesman napisał(a):

  11 lutego 2009 @ 16:56

  Mam pytanie…
  Gdzie można nabyć ksiażeczkę: Kolarskiej Odznaki Turystycznej

 10. cyklista51 napisał(a):

  10 marca 2009 @ 13:19

  Mam pytanie dotyczące odznaki brązowej dużej. Czy ktoś podjął się jej produkcji i czy jest dostępna i gdzie? no i jeśli możliwe to cena i kontakt.
  Dziękuje i pozdrawiam.

 11. colaczek napisał(a):

  4 maja 2009 @ 22:15

  Wyciąg z regulaminu KOT:

  1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT:
  A. Punktacja podstawowa:
  a. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
  b. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.

  Teraz pytanie.
  1) Czy odbycie dwóch wycieczek w następujących po sobie dniach (np. sobota i niedziela) za każdyn razem z miejsca zamieszkania jest punktowane po 10 czy po 15 pkt?

  2) Czy przejazd autem do miejscowości X, przejechanie tam trasy rowerem i następnie powrót do domu autem a w dniu następnym przejazd autem do miejscowości Y, przejechanie tam innej trasy rowerem i ponowny powrót do domu autem jest punktowane za 10 czy 15pkt?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam:)

 12. kot napisał(a):

  5 maja 2009 @ 09:02

  Dzień dobry.
  Pytanie 1: ponieważ nie są to wycieczki wielodniowe, więc za każdy tego
  rodzaju wyjazd cyklista otrzymuje po 10 pkt.
  Pytanie 2: jak wyżej.
  Trasa wielodniowa to taka, gdy pakujemy kolarski sakwojaż i wyruszamy w drogę nocując poza miejscem swego zamieszkania. A więc śpimy na polu namiotowym bądź campingu, w pensjonacie czy hotelu, w gospodarstwie agroturystycznym, u kolegi lub u kogoś z rodziny, w akademiku itp., po czym następnego dnia kontynuujemy jazdę jednośladem. Trasa wielodniowa, to tak jak służbowy wyjazd na delegację: pracodawca zwraca nam za nocleg w sytuacji, gdy śpimy poza miejscem zamieszkania. Pozdrawiam, życzę miłych wycieczek

 13. kot napisał(a):

  5 maja 2009 @ 09:08

  KOT różnych stopni, ale w detalicznych ilościach, można zakupić w niektórych klubach i oddziałach PTTK (w tym także w Klubie PTTK „M-2” w Myszkowie). Odznaki i książeczki wycieczek kolarskich prowadzi także ich wykonawca – dystrybutor w Radomiu: biuro@skaut.pl W każdym przypadku do kosztów zakupu odznak dochodzą opłaty pocztowe.

 14. rychu napisał(a):

  18 listopada 2010 @ 17:58

  Witam,
  przed uchwaleniem nowej wersji regulaminu zdobyłem dużą srebrną KOT.
  Zatem jeszcze przed wprowadzeniem stopnia dużego brązowego rozpocząłem zdobywanie dużej złotej.
  Rozumiem, że bez problemu kontynuuję zdobywanie jej dalej.
  Jednak mam wątpliwości co do tego iloma obiektami krajoznawczymi z nowego wykazu w mojej sytuacji muszę się wykazać przy weryfikacji licząc od początku mojej zabawy w KOT.
  W myśl nowego regulaminu to 5+15+25 = 45.
  Natomiast dawniej było to 15+25 = 40.
  Uprzejmie proszę o interpretację.

 15. kot napisał(a):

  19 listopada 2010 @ 07:57

  W opisanym przypadku na d. zł. KOT należy zwiedzić 25 obiektów krajoznawczych (czyli zgodnie z postanowieniami „starego” Regulaminu KOT).

 16. Zbyszek napisał(a):

  22 grudnia 2010 @ 12:03

  Czy w ciągu jednego roku kalendarzowego mogę zdobyć i zweryfikować KOT w dwóch stopniach np. małym brązowym i małym srebrnym lub małym srebrnym i małym złotym?

 17. kot napisał(a):

  23 grudnia 2010 @ 16:14

  Tak. Regulamin KOT nie stawia w tym zakresie żadnych przeszkód.

 18. darek61 napisał(a):

  25 stycznia 2011 @ 07:14

  czy zdobywając punkty na dużą brązową, jako zwiedzane obiekty i parki narodowe, mogę wykorzystać te, które zwiedzałem ubiegając się np. o m.złotą ?

 19. darek61 napisał(a):

  27 stycznia 2011 @ 09:22

  zadałem pytanie, ale zostało one osunięte, nie wiem dlaczego. zapytam jeszcze raz, czy mając uzbierane punkty na dużą brązowa odznakę, mogę wykorzystać zwiedzane obiekty i parki narodowe np. , które zwiedzałem przy okazji zdobywania złotej małej. zmodyfikowany paragraf 14 mówi raczej oględnie na ten temat i otwiera taką furtkę: Przy składaniu „Książeczek wycieczek kolarskich” na stopnie duże, zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (nr książeczki i strona z pieczątką obiektu).

 20. Krzysiek napisał(a):

  27 stycznia 2011 @ 17:40

  Komentarze merytoryczne nie są usuwane. Nieraz trzeba trochę poczekać, zanim zostaną zatwierdzone. Nie zawsze znajduję czas, by zajrzeć na stronę i sprawdzić nowe komentarze.
  Pozdrawiam 🙂

 21. kot napisał(a):

  27 stycznia 2011 @ 20:52

  Obiekty krajoznawcze wymienione w załączniku do Regulaminu KOT dotyczą tylko ubiegających się o przyznanie dużych stopni KOT. Do przyznania odznak w stopniach małych nie są one wymagane. Ale odbywając wycieczki na małe KOT dokumentujmy w książeczce wycieczek napotkane i zwiedzone obiekty krajoznawcze i parki narodowe, aby nie musieć do nich wracać w przyszłości, gdy rozpoczniemy gromadzenie punktów na duże stopnie KOT. Te wcześniej zwiedzone zabytki będą czekały na swój moment i w przyszłości zostaną uwzględnione oraz zaliczone.
  A więc odpowiedź na pytanie brzmi: tak. Skoro Kolega w czasie gromadzenia punktów na mały złoty KOT zwiedził kilka obiektów krajoznawczych, to będą one uwzględnione przy weryfikowaniu dużego brązowego KOT.

 22. darek61 napisał(a):

  28 stycznia 2011 @ 07:47

  oki, dzięki za odpowiedź, własnie o to chodziło

 23. pehade napisał(a):

  16 marca 2011 @ 16:14

  Pozdrawiam
  1. Jeśli wsiadam na rower to nie na 15, a na 50 czy 80 km. Jednak niezależnie od dystansu punktacja dzienna jest zawsze taka sama. Z punktu widzenia zdobywania odznaki „marnuje” się więc wiele kilometrów… Jest to sytuacja nieco „oszustwogenna” – ktoś może sztucznie dzielić przejechany odcinek na kilka dziennych wpisów udając, że odbył więcej wycieczek (nawet nie licząc jako wycieczki wielodniowej, czyli nie dodając punktów). Czy nie można by zmienić nieco system punktacji zwiększając liczbę punktów dla długodystansowców?
  2. Potwierdzenia. „Wymagany jest odcisk pieczęci” – czasem uzyskanie takiego odcisku graniczy z cudem. Zdobywając odznakę zastąpiłem pieczęcie paragonami fiskalnymi (jak się wydaje świetnie spełniają rolę potwierdzenia mając adres, datę i godzinę) – i przeszło, choć jakby… nielegalnie. Czy Regulamin jest w tym miejscu nieco nieżyciowy?

 24. kot napisał(a):

  16 marca 2011 @ 20:49

  1/ Zdobywanie odznak polega nie tylko na przemierzaniu kilometrów, ale i na pewnej dozie turystycznej uczciwości. Aktualny regulamin KOT ma dolny limit długości odcinka jazdy na poziomie 15 km dziennie i nie zakreśla górnej granicy dziennego dystansu. Dawno temu, np. w 1961 r. dzienne odcinki jazdy były wyraźnie sprecyzowane w zależności od wieku cyklisty, np. dla dzieci w wieku 12-14 lat dopuszczalna trasa musiała się mieścić w limicie 10 – 30 km, dla dorosłych w wieku od 18 lat w limicie 30 – 90 km. Przekroczenie limitu powodowało niezaliczenie wędrówki na KOT. W chwili obecnej nie planuje się dokonywania zmiany limitów dziennych odcinków jazdy ani wyznaczania górnego limitu kilometrów dziennego odcinka jazdy. Nie sądzę, by turysta przejechawszy jednego dnia np. 100 km dokonywał fałszywych wpisów do książeczki wycieczek kolarskich wykazując pokonywanie co dzień po 20 km; byłaby to dziecinada.
  2/ Owszem, w niektórych sytuacjach korzysta się z paragonu fiskalnego. Na dłuższą metę nie jest to korzystne, gdyż światłoczuły papier traci druk. Wskazanym jest skorzystanie z pomocy przodownika turystyki kolarskiej. Można też sfotografować się na tle szyldu z nazwą miejscowości. Przyznam, że nie zdarzyło mi się odbyć wycieczkę bez możliwości uzyskania pieczątki, chociaż parokrotnie musiałem zapukać do różnych drzwi. Na trasie z reguły jest kilka miejscowości, a w nich bywają sklepy, biura, warsztaty, plebanie, agenci ubezpieczeniowi, z których większość posiada stemple i potwierdza przejazdy.

 25. pehade napisał(a):

  17 marca 2011 @ 11:09

  Pozdrawiam raz jeszcze, dziękuję za odpowiedź.
  1. Uczciwość jest sprawą oczywistą, możliwość dzielenia długich odcinków na krótsze podałem jako hipotezę. Nieuczciwość zresztą tylko (jeśli tak można powiedzieć) częściowa, bo trasa została faktycznie przejechana. Inna rzecz, że osoby nie mogące sobie pozwolić na wycieczki wielodniowe muszą znaleźć odpowiednią liczbę tras w pobliżu miejsca zamieszkania. Jeśli są „długodystansowcami” liczba tras się kurczy, nie mogą się przecież powtarzać. Pozostaje wybieranie z długich tras różnych krótkich odcinków. To jest i uczciwe, i regulaminowe, choć dziwne.
  2. Dobrze, ze paragon „działa”. Pielgrzymowanie po miejscowości w poszukiwaniu stempelka dość skutecznie zmniejsza radość wędrowania. Zwłaszcza jeśli w 3-4 kolejnych sklepach dowiadujemy się że „szefa nie ma”, „nam chyba nie wolno”, „datownik pocztowy jest pieczęcią urzędową” (i nie wolno go stawiać byle gdzie). Prośba o udzielenie „jak najdalej idącej pomocy” wydrukowana w książeczce nie działa. Nb. książeczka kupiona w 2010r. zawiera regulamin sprzed 2008.

 26. nastalka napisał(a):

  29 sierpnia 2011 @ 10:01

  Jaka jest możliwość uzyskania „dyspensy” dla 7-latka? Jeździła z nami jego siostra 10-latka, ona dostanie brązowy KOT, on nie (za mały). Nie muszę dodawać, że staraliśmy się unikać dróg publicznych, a mimo to udało się kilkanaście wycieczek (częściowo przez Las Łagiewnicki w Łodzi, Puszczę Białowieską, itp.). Teraz katastrofa, perspektywa 3 lat oczekiwania w tym wieku praktycznie nie istnieje, więc nastąpiła kompletna demoblizacja.
  Pozdrawiam.

 27. kot napisał(a):

  1 września 2011 @ 06:37

  Kwestia dolnego limitu wieku osób chcących zdobywać KOT wynika z aktualnych postanowień Kodeksu drogowego. Regulamin odznaki z 1976 r. mówił, iż KOT mogą zdobywać osoby mające minimum 7 lat. Późniejsze zmiany ustawy spowodowały, że Komisja Turystyki Kolarskiej musiała dokonać uaktualnień w Regulaminie KOT podnosząc dolną granicę wieku do 10 lat. Tak jest do chwili obecnej, KOT mogą zdobywać turyści posiadający kartę rowerową, a więc mający co najmniej 10 lat (każdy regulamin, podobnie jak zarządzenie, okólnik czy statut musi być zgodny z postanowieniami ustaw – aktów prawnych najwyższej rangi).
  Ale sytuacja nie jest beznadziejna. Małolat jeżdżący jednośladem może zdobywać inne odznaki:
  a/ Prawo o ruchu drogowym w art. 2 pkt 18 stwierdza, że „osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej jest uważana za pieszego”, a więc syn może ubiegać się, jak sądzę, o przyznanie odznaki TP Siedmiomilowe Buty;
  b/ dziecko, które odbyło minimum 6 wycieczek, posiada kolekcję wycieczkowych pamiątek, potrafi samodzielnie przyrządzić turystyczny posiłek, może zdobyć Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą;
  c/ niedawno ustanowiono Dziecięcą Odznakę Turystyczną – warto poczynić starania, by została przyznana 7-latkowi;
  d/ nadchodzący rok 2012 będzie Rokiem Turystyki Rowerowej, jedną z atrakcji całorocznego swięta jednośladu będzie Jubileuszowa Odznaka Kolarska, możliwa do zdobywania przez wszystkich amatorów roweru, bez limitów wiekowych.
  Zachęcam do kontynuowania rodzinnej pasji rowerowej, zarówno teraz – w Roku Turystyki Rodzinnej, jak i w następnym – Roku Turystyki Rowerowej w PTTK.
  Z turystycznym pozdrowieniem
  Marian KOTarski – wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

 28. nastalka napisał(a):

  2 września 2011 @ 19:21

  Dziękuję bardzo za tak szeroką odpowiedź. Rozumiem, choć szkoda. Przydałaby się jakaś „rowerowa” zachęta dla dzieciaków.
  Pozdrawiam 🙂
  Magdalena Nastalie

 29. jacej napisał(a):

  11 lutego 2012 @ 14:28

  W związku z tym, co pisał Pehade: mnie też sposób punktowania wydaje się troszkę dziwny. W regulaminach innych odznak(górskiej, pieszej, kajakowej, żeglarskiej) otrzymuje się tyle punktów, ile się przebyło drogi (z uwzględnieniem górnych dziennych limitów, ale te są dość wysokie). Oczywiście w ten sposób jeden zdobędzie odznakę szybciej, inny wolniej – ale to chyba nie jest żaden problem? Tymczasem Kolarze stosują swoistą „urawniłowkę” przyznając punkty tylko za minimalny odcinek drogi.
  Nie postuluję zmiany wielkości limitów, o której pisał KOT; postuluję zmianę idei punktowania: punkty za każdy kilometr (z ewentualnym dziennym limitem rzędu 50-70 km) i odpowiednio przeliczone wymagania (np. na małą brązową 150 km, małą brązową 600 itd.). Ten kto robi wycieczki 15-kilometrowe musi jechać tyle samo dni, co obecnie, długodystansowcy zyskują tylko na czasie.

 30. kot napisał(a):

  12 lutego 2012 @ 18:51

  Nie sądzę, by to był dobry pomysł. Zasady punktacji kolarskiej funkcjonują od ponad półwiecza, są akceptowane przez zdobywających, nie ma potrzeby ich zmieniania. W podobny sposób zaliczają punkty także motorowcy.

 31. jacej napisał(a):

  19 lutego 2012 @ 21:21

  Proszę wybaczyć, ale argumentacja KOT jakoś do mnie nie przemawia:
  1. to, że coś trwa ileś lat nie znaczy, że nie może być zmienione; czasem nawet powinno;
  2. zdobywający odznakę nie bardzo mają wyjście: zdobywają ją według ustalonych przez Komisję reguł lub nie zdobywają jej wcale; aby stwierdzić faktyczny poziom akceptacji trzeba by wykonać stosowne badania (czy takie były?) – od siebie mówię, że zdobyłem małą srebrną i reguły (jak widać) mi się nie podobają;
  3. skoro „motorowcy też” – można powiedzieć „tylko motorowcy”: sposób górołazów, żeglarzy, piechurów i kajakarzy jest w demokratycznej przewadze; na dodatek między motorowcami a całą resztą jest dość istotna różnica: owa reszta pracuje swoimi mięśniami (nawet żeglarze, wiem coś o tym), motorowcy zaś silnikiem – dla nich w zasadzie nie ma różnicy czy przejadą 10 czy 50 km; dla kolarzy jest.
  pozdrawiam

 32. kot napisał(a):

  22 lutego 2012 @ 07:46

  Regulamin odznaki to pewnego rodzaju propozycja pod adresem turystów. Jeśli jego postanowienia im odpowiadają, przystępują do jej zdobywania; jeżeli wymagania są zbyt trudne albo mijają się z ich oczekiwaniami bądź nie dysponują odpowiednim środkiem lokomocji – rezygnują. Każda dyscyplina turystyki kwalifikowanej ma swoją specyfikę, nic więc dziwnego, że w odmienny sposób (poprzez odznaki) sprawdza swych zwolenników. Kardynalną zasadą turystyki jest cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, a nie ilość pokonywanych kilometrów. Twórcy Regulaminu KOT, aby nie zniechęcać długodystansowców do zdobywania odznaki, zrezygnowali z określania górnego limitu długości dziennego odcinka jazdy.

 33. jacej napisał(a):

  6 marca 2012 @ 23:14

  1. Jest oczywiste, że odznaki i zasady ich zdobywania to pewna propozycja, kto nie chce – nie musi z niej korzystać. Sytuacja jest jednak o tyle specyficzna, że PTTK jest swoistym monopolistą na tym rynku. To powinno raczej zachęcać do dyskusji.
  2. Tak, każda dyscyplina sportu czy turystyki ma swoja specyfikę (nawiązuję do zestawienia różnych odznak). Jednak kolarstwu jest zdecydowanie bliżej do tych dyscyplin, w których wynik osiąga się poprzez wysiłek fizyczny niż przez używanie silnika – dlatego właśnie postuluję upodobnienie trybu punktowania do GOT, OTP itp.
  3. Że w turystyce nie same kilometry są najważniejsze – zgoda. Jednak wagę swoją mają, skoro Regulamin wymaga przejechanie co najmniej 15 km w ciągu dnia. W tym kontekście właśnie ustalenie górnego limitu kilometrów sprzyja turystyce nie tylko „wysiłkowej”, ale ograniczając kilometry każe się rozglądać wokół, a nawet czasem zatrzymać (nie tylko na posiłek). Nb. limit taki obowiązuje w OTP, a obowiązywał kiedyś w GOT. Prymat krajoznawstwa i dobrego samopoczucia wcale nie sprzeciwia się punktacji proporcjonalnej do dystansu.
  Nadal nie przekonany – pozdrawiam z siodełka kolarzówki, bo jest już wystarczająco sucho.

 34. Wojtek napisał(a):

  19 marca 2012 @ 13:49

  Witam,
  Zastanawiam się dlaczego w Obiektach krajoznawczych obowiązujących zdobywających duże stopnie KOT nie ma trzeciego co do wielkości w Polsce zamku Książ?

 35. Wojtek napisał(a):

  19 marca 2012 @ 14:01

  Czy nie byłoby dobrze powołać do życia Kolarską Odznakę Turystyki Górskiej (KOTG) wydaje mi się, że przejechać 15 km w terenie nizinnym to nie to samo co 15 km w terenie górskim. Istnieją przecież odmiany nizinne i górskie piesza, narciarska, konna. Za pokonanie wzniesienia o wysokości 100 m policzyć tak jak 1 km w terenie płaskim lub na zjeździe.
  W miejscowości, w której mieszkam (Wałbrzych) zostało wyznakowanych wiele tras rowerowych przez tereny górskie.

 36. kot napisał(a):

  20 marca 2012 @ 18:01

  Wykaz obiektów krajoznawczych ma 95 pozycji. Wpisano nań POMNIKI HISTORII (nieruchomości uznane za najcenniejsze zabytki na mocy zarządzenia Prezydenta RP), obiekty znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz niegdysiejsze obiekty architektury wartości międzynarodowej (tak zwane „zerówki”).
  Kilkanaście lat temu „Informator” Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK opublikował projekt górskiej odznaki turystyki kolarskiej, lecz nie znalazł on uznania w środowisku i nie wszedł w życie.

 37. VonSNAKE napisał(a):

  21 marca 2012 @ 02:09

  Kiedy PTTK zauważy urządzenie zwane GPSem i tzw. ścieżki zapisywane prze nie? Dużo łatwiej jest zapisać ścieżkę jaką się przebyło GPSem i wydrukować np. z GogleEarth trasę niż biegać po urzędach za pieczątką 😀
  Drugie pytanie, czemu tak jak przy OTP instruktor harcerski nie może potwierdzić trasy?

 38. kot napisał(a):

  21 marca 2012 @ 17:51

  Referaty weryfikacyjne KOT nie są jeszcze skomputeryzowane, GPS wśród cyklistów nadal są rzadkością, ale to nie jest przeszkodą w udokumentowaniu przebiegu pokonanej rowerem trasy. Zdarzyło mi się już parokrotnie weryfikować KOT na podstawie opisu ze zdjęciami ulokowanego w wirtualnym świecie (ale turysta musiał jednak przedstawić wypełnioną książeczkę wycieczek kolarskich, bo gdzieś należało stemple weryfikacyjne przystawić). Paragraf 12 Regulaminu KOT dopuszcza (co prawda nie wprost) możliwość potwierdzenia przebycia trasy przez instruktora harcerskiego oraz – już konkretnie – przez nauczyciela.

 39. Adam napisał(a):

  30 kwietnia 2012 @ 07:26

  Mam pytanie odnośnie powtórzenia trasy:
  czy jadąc trasą np.: Kętrzyn-Giżycko-Węgorzewo-Kętrzyn i jadąc kolejnego dnia odwrotnie czyli Kętrzyn-Węgorzewo-Giżycko-Kętrzyn, trasa będzie uważana za powtórzoną?

 40. kot napisał(a):

  8 maja 2012 @ 20:45

  Paragraf 8 ust. 2a mówi, że wycieczki indywidualne mogą być powtarzane, lecz tylko raz na dany stopień. Regulamin KOT nie precyzuje, czy powtórzenie liczy się tylko w sytuacji, gdy turysta ponownie jedzie w tym samym kierunku. Stosując wykładnię rozszerzającą, korzystniejszą dla cyklisty, możemy – moim zdaniem – przyjąć, że jazda tą samą trasą, lecz w przeciwnym kierunku, nie jest powtórzeniem wycieczki.

 41. Marzena napisał(a):

  17 czerwca 2012 @ 12:35

  Czy wystarczą zdjęcia zamiast pieczątek? Czasem z pieczątkami jest kłopot.

 42. kot napisał(a):

  18 czerwca 2012 @ 06:26

  Tak. Zgodnie z Regulaminem KOT potwierdzeniem przejazdu może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości.

 43. Marzena napisał(a):

  19 czerwca 2012 @ 17:30

  Czy zdobywając odznakę Korona Sudetów można mieć potwierdzania niektórych wycieczek w książeczce GOT, a innych w założonym zeszycie?
  Odnośnie zeszytu – to pytanie ogólne – czy można prowadzić zeszyt dla Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej i odznaki krajoznawczej zamiast książeczek?

 44. kot napisał(a):

  19 czerwca 2012 @ 20:30

  Regulamin KOP do gromadzenia potwierdzeń poznanych obiektów zaleca prowadzenie „książeczki wycieczek kolarskich” lub „książeczki KOP”, ale jednocześnie dopuszcza dowolne prowadzenie kronik, także elektroniczne ze zdjęciami turysty na tle zwiedzonych obiektów sakralnych. Czyli do gromadzenia pieczątek na KOP można wykorzystać również zeszyt.
  Odznaka Krajoznawcza PTTK i Regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej KORONA SUDETÓW nie należą do moich kompetencji, proszę więc zapytania wysłać pod właściwe adresy.

 45. Babek napisał(a):

  22 czerwca 2012 @ 10:17

  Na forum znalazłem informację, że regulamin KOT został znowelizowany 28 kwietnia br., m.in. zwiększono liczbę obiektów krajoznawczych. Jeśli tak jest faktycznie, to dlaczego nie ma tu wiadomości na ten temat?

 46. kot napisał(a):

  26 sierpnia 2012 @ 18:49

  To prawda. Aby poznać aktualny Regulamin KOT oraz 109 obiektów krajoznawczych należy zajrzeć na stronę Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK pod adres http://ktkol.pttk.pl lub http://ktkol.pl

 47. Marcin Bogucki napisał(a):

  2 marca 2013 @ 22:14

  Jeżeli zdobywałem punkty na srebrną odznakę w latach 2005-2008 to mogę je dać teraz do weryfikacji skoro zniesiono limit czasowy na odznakę srebrną?

 48. kot napisał(a):

  3 marca 2013 @ 21:37

  Tak, referent może przyznać małą srebrną odznakę weryfikując punktu na KOT z lat 2005-8. Przy okazji wyjaśniam, że na stopień srebrny limitu czasowego nie było [ktoś zlecający druk książeczek bez zgody, a więc także bez akceptacji treści i aktualności postanowień Komisji popełnił błąd, który do dziś pokutuje]. Powodzenia na szlakach!

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 719)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy