Zmiana regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej

W dniu 15 grudnia 2023 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 42/XX/2023 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

uchwała ZG PTTK (.pdf)

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.

§ 2

KOT ustanowiono w celu zachęcenia społeczeństwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

KOT może zdobywać każdy, kto spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

§ 4

Wskazane jest, aby zdobyte odznaki były wręczane w sposób uroczysty w czasie imprez turystycznych.

§ 5

 1. Wzór KOT zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Odznaka jest odpłatna.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6

 1. KOT posiada siedem stopni: brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
 2. KOT zdobywa się kolejno, rozpoczynając od stopnia brązowego.

§ 7

 1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który zgromadził odpowiednią dla zdobywanego stopnia ilość punktów na wycieczkach kolarskich oraz spełnił wymagania dodatkowe.
 2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest „Książeczka wycieczek kolarskich” prowadzona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
 3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w poniższej tabeli:
 4. Stopień KOT Liczba punktów Wymagania dodatkowe
  Brązowy
  100
  Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
  Srebrny
  400
  Złoty
  800
  Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, w którym zamieszkuje ubiegający się o odznakę.
  Duży brązowy
  1000
  Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.
  Duży srebrny
  1200
  Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych.
  Duży złoty
  1500
  Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.
  Za wytrwałość
  7 x 100
  Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku.
 5. Wykaz obiektów krajoznawczych zawiera załącznik nr 2.
 6. Wykaz parków narodowych zawiera załącznik nr 3.
 7. Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez właściwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

III. Zasady punktacji

§ 8

 1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT.
 2. Punktacja podstawowa:
  1. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
  2. za każdy dzień wędrówek wielodniowych – 15 pkt.
 3. Punktacja dodatkowa:
  1. za minimum trzydniowy udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy) – zryczałtowana premia – 30 pkt.
  2. za zwiedzanie miejscowości, muzeów, zabytków architektury i pomników przyrody – po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bądź elektronicznego opisu zwiedzanych obiektów – premia w wysokości 5 – 20% limitu punktów wymaganych na zdobywany stopień KOT.

§ 9

 1. Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.
 2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mogą być powtarzane na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.
 3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inną drogą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w „Książeczce wycieczek kolarskich”.
 4. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych należy dokonać wpisu w „Książeczce wycieczek kolarskich”, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości bądź stempel z nazwą obiektu. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Zwiedzanie parków narodowych w Polsce oraz obiektów krajoznawczych jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.
 6. Poczynając od stopnia srebrnego dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie srebrny i złoty ilość uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji; na duże stopnie ilość punktów zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.
 7. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.
 8. Gromadzenie punktów na KOT za wytrwałość można rozpocząć w roku zdobycia KOT w stopniu dużym złotym.

§ 10

 1. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
 2. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

IV. Książeczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT

§ 11

 1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w „Książeczce wycieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – załącznik nr 4.
 2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału, jeśli nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
 2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe, kościelne lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
 3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.
 4. Potwierdzeniem może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości lub kronika w formie elektronicznej.

§ 13

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

 1. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej – w stopniach: brązowy, srebrny i złoty;
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach: duży brązowy i duży srebrny.
 3. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniach: duży złoty i za wytrwałość.

§ 14

 1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
 2. Przekazując „Książeczkę wycieczek kolarskich” do weryfikacji na stopnie duże zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (numer „Książeczki wycieczek kolarskich” i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).
 3. Weryfikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty przekazania książeczki.

§ 15

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 16

Przy weryfikacji drogą korespondencyjną do przesyłki należy dołączyć kopertę zwrotną. Zweryfikowane książeczki zostaną odesłane do właściciela na jego koszt.

§ 17

 1. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 42/XX/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
 2. Z dniem 1 stycznia 2024 r. tracą moc dotychczasowe wersje regulaminu KOT.
Załącznik nr 1 do Regulaminu KOT

Wzór Kolarskiej Odznaki Turystycznej

Stopień Brązowy Srebrny Złoty
  KOT brązowa KOT srebrna KOT złota
Duży KOT duża brązowa KOT duża srebrna KOT duża złota
Za wytrwałość KOT Za Wytrwałość
Załącznik nr 2 do Regulaminu KOT

Obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duże stopnie KOT
(oznaczenia: p – pomnik historii, u – obiekt na liście UNESCO)

 1. Arkadia – ogród sentymentalno-romantyczny, [p]
 2. Białystok – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha, [p]
 3. Binarowa gm. Biecz – późnogotycki drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, [u]
 4. Biskupin – rezerwat archeologiczny, [p]
 5. Blizne gm. Jasienica Rosielna – późnogotycki drewniany kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, [u]
 6. Bochnia – kopalnia soli, [p, u]
 7. Bohoniki – meczet i mizar, [p]
 8. Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej, [p]
 9. Brunary Wyżne gm. Uście Gorlickie – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła, [u]
 10. Brzeg – zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów, [p]
 11. Bukowiec w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-parkowy z centrum kulturalno-edukacyjnym, [p]
 12. Chełmno – Stare Miasto, [p]
 13. Chotyniec gm. Radymno – drewniana cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, [u]
 14. Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym, [p]
 15. Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych, [p]
 16. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. Paulinów, [p]
 17. Dębno Podhalańskie – drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła, [u]
 18. Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy, [p]
 19. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy, [p]
 20. Frombork – zespół katedralny, [p]
 21. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII w., [p]
 22. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte, [p]
 23. Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin „Solidarności”, [p]
 24. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście, [p]
 25. Gdańsk Oliwa – zespół pocystersko-katedralny, [p]
 26. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia, [p]
 27. Gliwice – radiostacja, [p]
 28. Gniezno – archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, [p]
 29. Gostyń-Głogówko – zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, [p]
 30. Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny, [p]
 31. Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy, [p]
 32. Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły, [p]
 33. Grunwald – Pole Bitwy, [p]
 34. Haczów nad Wisłokiem – drewniany kościół późnogotycki pw. Wniebowzięcia NMP, [u]
 35. Jabłeczna – prawosławny klasztor św. Onufrego, [p]
 36. Janów Podlaski – stadnina koni Janów Podlaski – Wygoda, [p]
 37. Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju, [p, u]
 38. Jelenia Góra w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-parkowy Paulinum, [p]
 39. Jelenia Góra Cieplice w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-parkowy Schaffgotschów (filia Politechniki Wrocławskiej), [p]
 40. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego, [p, u]
 41. Kamieniec Ząbkowicki – zespół architektoniczno-krajobrazowy (opactwo cystersów, pałac i park), [p] – od 6 III 2024 r.
 42. Kamień Pomorski – zespół katedralny konkatedry św. Jana Chrzciciela, [p]
 43. Kanał Augustowski – droga wodna, [p]
 44. Kanał Elbląski, [p]
 45. Karpniki w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-parkowy, [p]
 46. Karpniki w Kotlinie Jeleniogórskiej – willa Dębowy Dwór z parkiem, [p]
 47. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego, [p]
 48. Katowice – zespół katedralny, [p]
 49. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec, [p]
 50. Kazimierz Dolny – teren miasta w granicach ochrony konserwatorskiej, [p]
 51. Kielce – katedra, [p]
 52. Kielce – dawny pałac biskupów, [p]
 53. Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, [p]
 54. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, [p]
 55. Koszuty – zespół dworsko-parkowy, [p]
 56. Kowary w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-parkowy w Ciszycy (niedostępny dla zwiedzających), [p]
 57. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy, [p]
 58. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli, [p]
 59. Kraków – dzielnica Nowa Huta, [p]
 60. Kraków – historyczny zespół miasta, [p, u]
 61. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem, [p]
 62. Kraków-Mogiła – opactwo cystersów w Mogile, [p]
 63. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy, [p]
 64. Kruszyniany – meczet i Mizar, [p]
 65. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu, [p, u]
 66. Krzeszów – zespół dawnego opactwa cystersów, [p]
 67. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy, [p]
 68. Kwiatoń gm. Uście Gorlickie – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy, [u]
 69. Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą, [p]
 70. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny, [p]
 71. Leżajsk – zespół klasztorny oo. bernardynów, [p]
 72. Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich, [p]
 73. Lipnica Murowana k. Bochni – późnogotycki kościół drewniany cmentarny pw. św. Leonarda, [u]
 74. Lubiń – zespół opactwa benedyktynów, [p]
 75. Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny, [p]
 76. Lubostroń – zespół pałacowo–parkowy, [p]
 77. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy, [p]
 78. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym, [p, u]
 79. Łomnica w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-parkowy, [p]
 80. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego, [p]
 81. Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, [p]
 82. Malbork – zespół zamku krzyżackiego, [p, u]
 83. Małujowice – kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, [p]
 84. Mysłakowice w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-parkowy (obecnie szkoła podstawowa), [p]
 85. Nieborów – zespół pałacowo ogrodowy, [p]
 86. Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy, [p]
 87. Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy, [p]
 88. Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową, [p]
 89. Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny, [p]
 90. Olsztyn – zamek kapituły warmińskiej, [p]
 91. Opatów – zespół kolegiaty pw. św. Marcina Biskupa, [p]
 92. Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, [p]
 93. Ostrów Lednicki – wyspa Ostrów Lednicki na Jeziorze Lednickim, [p]
 94. Oświęcim – hitlerowski nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau z lat 1940-1945, [u]
 95. Owczary gm. Sękowa – drewniana cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy, [u]
 96. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew, [p]
 97. Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji, [p]
 98. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny, [p]
 99. Płock – Wzgórze Tumskie, [p]
 100. Powroźnik gm. Muszyna – drewniana cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła, [u]
 101. Poznań – historyczny zespół miasta, [p]
 102. Przemyśl – Twierdza Przemyśl, [p]
 103. Przemyśl – zespół staromiejski, [p]
 104. Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy, [p]
 105. Puławy – zespół pałacowo-parkowy, [p]
 106. Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, [p]
 107. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej, [p]
 108. Radom – zespół klasztorny Bernardynów, [p]
 109. Radruż gm. Horyniec Zdrój – zespół cerkiewny pw. św. Paraskiewy, [p, u]
 110. Rogalin – zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego, [p]
 111. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne, [p]
 112. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu, [p]
 113. Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy, [p]
 114. Sękowa k. Gorlic – późnogotycki drewniany kościół filialny pw. św. Jakuba i św. Filipa, [u]
 115. Smolnik gm. Lutowiska – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła, [u]
 116. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII w., [p]
 117. Staniątki – opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek, [p]
 118. Staniszów w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-parkowy, [p]
 119. Stargard – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata, [p]
 120. Stargard – średniowieczne mury obronne miasta, [p]
 121. Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek, [p]
 122. Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju, [p]
 123. Strzegom – kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła, [p]
 124. Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek, [p]
 125. Sulejów – zespół opactwa cystersów, [p]
 126. Sulejówek – Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego, [p]
 127. Supraśl – Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, [p]
 128. Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika, [p]
 129. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy, [p, u]
 130. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe, [p]
 131. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny, [p]
 132. Święty Krzyż – przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, [p]
 133. Szalowa – kościół parafialny św. Michała Archanioła, [p]
 134. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych, [p, u]
 135. Tarnowskie Góry – sztolnia Czarnego Pstrąga, [p, u]
 136. Toruń – Stare i Nowe Miasto, [p, u]
 137. Trzebnica – zespół dawnego opactwa cysterek, [p]
 138. Tum – zespół archikolegiaty pod wezwaniem NMP i św. Aleksego, [p]
 139. Turzańsk gm. Komańcza – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła, [u]
 140. Tykocin – historyczny zespół miasta, [p]
 141. Tyniec – zespół opactwa benedyktynów, [p]
 142. Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór, [p]
 143. Wąchock – zespół opactwa cystersów, [p]
 144. Warszawa – gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego al. Szucha 25, [p]
 145. Warszawa – Łazienki, [p]
 146. Warszawa – Wilanów, [p]
 147. Warszawa – Stare Miasto z Traktem Królewskim, [p, u]
 148. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya ul. Koszykowa 81, [p]
 149. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, [p]
 150. Wieliczka – kopalnia soli, [p, u]
 151. Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko, [p]
 152. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, [p]
 153. Wojanów w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-parkowy, [p]
 154. Wojanów Bobrów w Kotlinie Jeleniogórskiej – zespół pałacowo-gospodarczy (w ruinie), [p]
 155. Wrocław – zespół historycznego centrum, [p]
 156. Wrocław – Hala Stulecia, [p, u]
 157. Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego, [p]
 158. Ziębice – kościół parafialny pw. św. Jerzego, [p] – od 19 II 2024 r.
 159. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku, [p, u]
 160. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny, [p]
 161. Żórawina k. Wrocławia – otoczony fortyfikacjami bastionowymi kościół pw. św. Trójcy, [p] – od 14 III 2024 r.
 162. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna, [p]
Załącznik nr 3 do Regulaminu KOT

Parki narodowe w Polsce

 1. Babiogórski PN
 2. Białowieski PN
 3. Biebrzański PN
 4. Bieszczadzki PN
 5. PN Bory Tucholskie
 6. Drawieński PN
 7. Gorczański PN
 8. PN Gór Stołowych
 9. Kampinoski PN
 10. Karkonoski PN
 11. Magurski PN
 12. Narwiański PN
 13. Ojcowski PN
 14. Pieniński PN
 15. Poleski PN
 16. Roztoczański PN
 17. Słowiński PN
 18. Świętokrzyski PN
 19. Tatrzański PN
 20. PN Ujście Warty
 21. Wielkopolski PN
 22. Wigierski PN
 23. Woliński PN
Załącznik nr 4 do Regulaminu KOT

Wzór „Książeczki wycieczek kolarskich”

 1. „Książeczka wycieczek kolarskich” w części adresowej
  1. zawiera napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz nazwę: „Książeczka wycieczek kolarskich” nr …, nadto imię i nazwisko turysty, adres zamieszkania, datę urodzenia i podpis właściciela;
  2. może zawierać adnotacje o przynależności do PTTK, numerze legitymacji członkowskiej.
 2. Wskazane jest, by w Książeczce znajdował się Regulamin KOT wraz z załącznikami.
 3. W części przeznaczonej do rejestrowania odbywanych wycieczek i zwiedzanych obiektów krajoznawczych oraz parków narodowych znajdują się:
  1. rubryka na dokonanie zapisów obrazujących trasę wycieczki rowerowej, jej długości w km, dacie i punktacji;
  2. obok – miejsce na odciski pieczątek.
 4. Książeczkę zamykają „Adnotacje o przyznaniu KOT” zawierające miejsce na wpisanie nazwy referatu weryfikacyjnego, nr weryfikacyjnego i stopnia przyznanej odznaki, oznaczenie czasokresu wycieczek odbytych na dany stopień KOT, informacja o ilości zdobytych punktów i wysokości przyznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwyżce punktów na kolejny stopień KOT.

21 komentarzy »

 1. Staszek Bajda napisał(a):

  31 grudnia 2023 @ 13:34

  W wykazie brakuje zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu.

 2. kot napisał(a):

  31 grudnia 2023 @ 16:09

  Tak, został uznany pomnikiem historii w listopadzie br., w czasie, gdy aktualizowane regulaminy związane z turystyką kolarską były procedowane przez Zarząd Główny PTTK. Wobec takiego dictum obowiązuje zapis w znowelizowanym Regulaminie KOT mówiący (paragraf 7 ustęp 6): Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez właściwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

 3. Maciej Witkowski napisał(a):

  5 stycznia 2024 @ 09:19

  Jest zatem 159 (czy nawet więcej) obiektów krajoznawczych, a w przypadku zdobywania odznaki w stopniu Dużym Złotym niezmiennie wymagane jest zwiedzenie 45. Postępuje zatem stopniowo dewaluacja wymogów zdobycia DZ KOT-a, teraz wystarczy już mniej niż 1/3 wszystkich obiektów. Podejrzewam, że można się obecnie ograniczyć do południowych województw, by taką odznakę zdobyć, co mija się z celem odznaki, która ze względu na swoją rangę winna wymagać odwiedzenia na rowerze większej części terytorium Polski. Wraz ze wzrostem liczby obiektów konieczne jest zaostrzenie wymogów dużych stopni KOT.

 4. Grzegorz Rakowiecki napisał(a):

  5 stycznia 2024 @ 09:54

  Ciekawe jak podjęto uchwałę 15 grudnia 2024 – mamy dopiero styczeń

 5. Krzysiek napisał(a):

  5 stycznia 2024 @ 13:41

  Uchwałę podjęto 15 grudnia 2023 r. Pomyłka już poprawiona. Dzięki za informację 🙂

 6. kot napisał(a):

  6 stycznia 2024 @ 09:31

  KOT, jako odznaka turystyki kwalifikowanej, ma przede wszystkim zachęcać do aktywnego wypoczynku z użyciem roweru, a przy okazji skłonić turystów do zainteresowania się obiektami mijanymi na trasie. Dobór tras i wybór zwiedzanych obiektów pozostawiono turystom; ciekawość świata z pewnością zmusi do odbywania wędrówek coraz to w innych regionach kraju. Zaostrzanie kryteriów regulaminowych KOT zastępowane jest zachęcaniem rowerzystów zdobywaniem innych odznak turystyki kolarskiej, które muszą być uprawiane na obszarze całego kraju, np. Szlakiem zamków w Polsce, Wiślana Trasa Rowerowa czy też Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411.

 7. Maciej Witkowski napisał(a):

  11 stycznia 2024 @ 21:01

  Trzeba się rozwijać, a (wiecznie) tkwić w miejscu, nie bacząc na zmianę okoliczności…

 8. Babek napisał(a):

  17 stycznia 2024 @ 00:02

  Obiekty krajoznawcze, które zostały wykreślone lub zostały skonsolidowane (w przypadku dużych miast), a zwiedzono je przed zmianą regulaminu nadal są zaliczane?

 9. kot napisał(a):

  17 stycznia 2024 @ 14:17

  Tak, w toku weryfikacji zalicza się te obiekty krajoznawcze wymienione w załączniku do poprzedniej wersji Regulaminu KOT, które turysta zwiedził w okresie jego obowiązywania (czyli do dn. 31 XII 2023 r.).

 10. Babek napisał(a):

  21 stycznia 2024 @ 01:55

  Dziękuję za odpowiedź.
  Przy okazji, jako formalista w dziedzinie podziału administracyjnego, chciałbym zwrócić uwagę na drobne nieścisłości w wykazie obiektów krajoznawczych. Według mnie powinno być:
  29. Głogówko k. Gostynia (Głogówko to odrębna wieś a nie część Gostynia);
  36. Wygoda k. Janowa Podlaskiego – stadnina koni Janów Podlaski;
  39. Jelenia Góra – Cieplice Śląskie Zdrój w Kotlinie Jeleniogórskiej (pełna nazwa dzielnicy);
  92. Dziekanowice – wyspa Ostrów Lednicki na Jeziorze Lednickim (Ostrów Lednicki to jedynie wyspa a nie miejscowość);
  130 – 131. Nowa Słupia – Święty Krzyż (Św. Krzyż jest częścią Nowej Słupi);
  140. Kraków – Tyniec ( w poprzednim regulaminie był właśnie taki poprawny zapis);
  153. Bobrów (ewentualnie Bobrów k. Wojanowa ponieważ to oddzielna wieś).
  Pozdrawiam.

 11. kot napisał(a):

  28 stycznia 2024 @ 20:39

  Miejscowości i nazwy pomników historii przyjęto wg stanu na dzień 30 VIII ub.r. korzystając z internetowej publikacji NID; procedury nowelizacyjne i przepływ informacji zajmują nieco czasu, unacześnianie danych także. Nie zawsze jedno jest kompatybilne z drugim, stąd zdarzające się różnice w zapisach. Permanentna aktualizacja danych jest priorytetem naszych działań, ale nie zawsze udaje się to wykonać na czas. Problemem może być zgodność nazewnictwa stosowana w rozporządzeniach Prezydenta o uznaniu obiektu za pomnik historii ze zmienianą co jakiś czas nomenklaturą administracyjną w odniesieniu do miejscowości. Dziękujemy.

 12. Wiśnia Bywa Tu i Tam napisał(a):

  19 marca 2024 @ 10:51

  Mam pytanie co do książeczek.

  Jak rozumiem, jeśli chcę potwierdzić przejechane trasy elektronicznie, to w książeczce wystarczy podać w miejscu na pieczątki adres internetowy do bloga, strony na FB lub innego zapisu aktywności, na przykład na Stravie lub innym tego typu serwisie? Czy ma to być jednak w wersji offline, np. zgrane na płytę CD/pendrive/kartę pamięci?

 13. kot napisał(a):

  19 marca 2024 @ 21:21

  Tak, dobrze jest podać taki adres, ale należy wziąć pod uwagę dostępność danego programu dla weryfikatora. Pewniejsze jest – jak sądzę – udostępnienie zapisu na CD bądź DVD, albo też przesłanie zapisu pocztą elektroniczną. Przed podjęciem decyzji ekspedycyjnej nie zaszkodzi skonfrontowanie takiego pomysłu z wybraną osobą weryfikującą dokumentację wycieczek. Przy okazji: proszę też pamiętać, że obecnie Poczta żąda gotówki na opłacenie listu poleconego, a więc dołączanie do wysyłanej do weryfikacji dokumentacji koperty ze znaczkami na list zwrotny „R” jest bez sensu; konieczne jest uzgodnienie sposobu przekazania należności na list (np. ustalenie n-ru konta bankowego osoby lub instytucji weryfikującej bądź odesłanie materiałów za pobraniem).

 14. Wiśnia Bywa Tu i Tam napisał(a):

  29 marca 2024 @ 15:48

  Mam jeszcze parę pytań:
  1. nie muszę być członkiem PTTK, by zdobywać odznakę, prawda?
  2. co do stopnia małego brązowego: o ile punkty za imprezy kolarskie liczą się tylko w okienku dwuletnim, o tyle wycieczki indywidualne mogą się odbywać w dowolnie długim okresie, np. 3, 4, 5 lat?

  Kłaniam się nisko!

 15. kot napisał(a):

  30 marca 2024 @ 06:50

  Tak. W obydwu przypadkach tak. Zdobywający KOT [i inne odznaki kolarskie] nie musi być członkiem PTTK dla uzyskania ich weryfikacji. Z wyjątkiem limitowanej czasowo brązowej KOT wszystkie pozostałe stopnie Odznaki można zdobywać przez dowolnie długi [bądź możliwie krótki] czas. Powodzenia!

 16. Wiśnia Bywa Tu i Tam napisał(a):

  30 marca 2024 @ 19:22

  Przepraszam, ale to trochę nieścisłość albo ja nie rozumiem.
  „Tak. W obydwu przypadkach tak.”
  „Z wyjątkiem limitowanej czasowo brązowej KOT.”

  To w końcu limit czasowy w przypadku małego brązowego KOTa dotyczy zarówno zorganizowanych imprez, jak i wycieczek indywidualnych? Czy to tylko skrót myślowy?

  Kłaniam się nisko!

 17. kot napisał(a):

  31 marca 2024 @ 21:40

  Aby zdobyć pierwszy stopień odznaki – brązowy KOT – należy zgromadzić 100 pkt. wg regulaminu KOT w ciągu max 24 miesięcy. Mogą to być punkty za wycieczki indywidualne, za wycieczki w toku zlotów bądź rajdów, za wycieczki sobotnio-niedzielne organizowane przez koła i kluby PTTK lub organizowane samodzielnie przez turystę, punkty za wyjazdy 2 lub więcej dniowe albo wielodniowe obozy wędrowne, a także zryczałtowane premie za uczestnictwo w kolarskich imprezach ogólnopolskich (wiosenny zlot p.t.kol.) bądź centralnych (sierpniowy Centralny Zlot Turystów Kolarzy).
  Punkty na następne stopnie KOT możemy zdobywać w dowolnym okresie czasowym. Nie ma limitu. 400 pkt. na srebrny KOT możemy zdobyć w ciągu np. 1,5 miesiąca, albo nawet w czasie wielu lat. To zależy od kondycji turysty, chęci przejażdżki, wolnego czasu, dostępności jednośladu i in. czynników.

 18. Wiśnia Bywa Tu i Tam napisał(a):

  1 kwietnia 2024 @ 21:24

  O, i wszystko jasne teraz. Na szczęście, po analizie tras wyszło, że jednak moje dotychczasowe wojaże wystarczą. Bo rozumiem, że może to być dowolny okres 24 miesięcy, niekoniecznie kończący się w tym roku?

 19. Krzysiek napisał(a):

  3 kwietnia 2024 @ 13:03

  Tak.

 20. Wiśnia Bywa Tu i Tam napisał(a):

  20 kwietnia 2024 @ 20:33

  I w sumie nie wiem, czy ja gdzieś pod którymś komentarzem wcześniejszym źle przeczytałem, ale czy 15 km odcinek nieprzebyty wcześniej musi być nieprzerwanym odcinkiem czy może się składać z dwóch mniejszych? Na logikę – tak, bo sensem zapisu jest poznawanie nowych dróg i miejsc, a nie sam dystans 15 km do odhaczenia.

 21. kot napisał(a):

  20 kwietnia 2024 @ 21:18

  Regulamin tego nie precyzuje, więc można to różnie interpretować. Turystyka powinna dawać radość pokonywania trasy i możliwość spokojnego podziwiania mijanych widoków. Nie powinno tych doznań zakłócać ustawiczne przeliczanie mijanych słupków hektometrowych. Pokonanie 10 różnych tras czy odcinków dł. minimum 15 km dla zdobycia brązowego stopnia KOT mija się z celem odznaki. Tak więc, skoro nie ma możliwości wyboru innych tras, to z pewnością weryfikator uzna trasę składającą się z paru bądź kilku odcinków mających w sumie w danym dniu co najmniej 15 km długości. Proszę pamiętać o skrupulatnym uzyskiwaniu potwierdzeń przejazdu przez poszczególne odcinki.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 19 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

lipiec 2024/ czerwiec 2024/ maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (33)
komunikaty (1 730)
odznaki (23)
przodownicy (17)
regulaminy (64)
szlaki (39)
z życia ktkol (347)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy