Nowy regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 326/XVII/2012 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.

§ 2

KOT ustanowiono w celu zachęcenia społeczeństwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

KOT może zdobywać każdy, kto spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

§ 4

Wskazane jest, aby zdobyte odznaki były wręczane w sposób uroczysty w czasie imprez turystycznych.

§ 5

 1. Wzór KOT zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Odznaka jest odpłatna.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6

 1. KOT posiada siedem stopni: mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
 2. KOT zdobywa się kolejno, rozpoczynając od stopnia małego brązowego.

§ 7

 1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który zgromadził odpowiednią dla zdobywanego stopnia ilość punktów na wycieczkach kolarskich oraz spełnił wymagania dodatkowe.
 2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest „Książeczka wycieczek kolarskich” prowadzona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
 3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w poniższej tabeli:
 4. Stopień KOT Liczba punktów Warunki ogólne
  Mały brązowy 100 Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
  Mały srebrny 400
  Mały złoty 800 Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, w którym zamieszkuje ubiegający się o odznakę.
  Duży brązowy 1000 Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.
  Duży srebrny 1200 Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych.
  Duży złoty 1500 Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.
  Za wytrwałość 7 x 100 Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku.
 5. Wykaz obiektów krajoznawczych zawiera załącznik nr 2.
 6. Wykaz parków narodowych zawiera załącznik nr 3.
 7. Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez właściwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

III. Zasady punktacji

§ 8

 1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT.
 2. Punktacja podstawowa:
  1. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
  2. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.
 3. Punktacja dodatkowa:
  1. za minimum trzydniowy udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy) – zryczałtowana premia – 30 pkt.
  2. za zwiedzanie miejscowości, muzeów, zabytków architektury i pomników przyrody – po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bądź elektronicznego opisu zwiedzanych obiektów – premia w wysokości 5 – 20% limitu punktów wymaganych na zdobywany stopień KOT.

§ 9

 1. Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.
 2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mogą być powtarzane na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.
 3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inną drogą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w „Książeczce wycieczek kolarskich”.
 4. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych należy dokonać wpisu w „Książeczce wycieczek kolarskich”, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości bądź stempel z nazwą obiektu. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Zwiedzanie parków narodowych w Polsce oraz obiektów krajoznawczych jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.
 6. Poczynając od stopnia małego srebrnego dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie mały srebrny i mały złoty ilość uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji; na duże stopnie ilość punktów zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.
 7. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.
 8. Gromadzenie punktów na KOT za wytrwałość można rozpocząć w roku zdobycia KOT w stopniu dużym złotym.

§ 10

 1. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
 2. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

IV. Książeczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT

§ 11

 1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w „Książeczce wycieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – załącznik nr 4.
 2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału, jeśli nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
 2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe, kościelne lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
 3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.
 4. Potwierdzeniem może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości lub kronika w formie elektronicznej.

§ 13

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

 1. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej – w stopniach małym brązowym, małym srebrnym i małym złotym;
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym.
 3. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniach dużym złotym i za wytrwałość.

§ 14

 1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
 2. Przekazując „Książeczkę wycieczek kolarskich” do weryfikacji na stopnie duże zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (numer „Książeczki wycieczek kolarskich” i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).
 3. Weryfikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty przekazania książeczki.

§ 15

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 16

 1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
 2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
 3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOT.
Załącznik nr 1 do Regulaminu KOT

Wzór Kolarskiej Odznaki Turystycznej

Stopień Brązowy Srebrny Złoty
Mały KOT mała brązowa KOT mała srebrna KOT mała złota
Duży KOT duża brązowa KOT duża srebrna KOT duża złota
Za wytrwałość KOT Za Wytrwałość
Załącznik nr 2 do Regulaminu KOT

Obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duże stopnie KOT
(stan na 31 V 2018 r.)

 1. Arkadia k. Łowicza – park romantyczny z budowlami
 2. Augustowski Kanał – zbudowany w latach 1824-1839 zabytek sztuki inżynierskiej
 3. Baranów Sandomierski – zamek
 4. Binarowa (gm. Biecz) – późnogotycki drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 5. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 6. Blizne (gm. Jasienica Rosielna) – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 7. Bochnia – kopalnia soli
 8. Brzeg – zamek Piastów śląskich
 9. Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej – drewniany, późnogotycki kościół pw. św. Stanisława, wzniesiony w 1558 r.
 10. Bohoniki (gm. Sokółka) – meczet i mizar (cmentarz)
 11. Brunary Wyżne (gm. Uście Gorlickie) – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła
 12. Chełm – popijarski kościół parafialny
 13. Chełmno n. Wisłą – średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i 17 basztami
 14. Chotyniec (gm. Radymno) – drewniana cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
 15. Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli
 16. Częstochowa – zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze
 17. Dębno Podhalańskie – kościół pw. św. Michała Archanioła
 18. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
 19. Elbląski Kanał
 20. Frombork – zespół zabudowań Wzgórza Kopernika
 21. Gdańsk – Kościół Mariacki
 22. Gdańsk – zabudowa Głównego Miasta
 23. Gdańsk – ratusz Głównego Miasta
 24. Gdańsk – zespół Wielkiej Zbrojowni
 25. Gdańsk – zespół Twierdzy Wisłoujście
 26. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 27. Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny z katedrą Trójcy Świętej
 28. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 29. Gliwice – radiostacja
 30. Gniezno – gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej
 31. Gostyń-Głogówko – zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 32. Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny
 33. Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 34. Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy
 35. Grunwald – pole bitwy
 36. Haczów n. Wisłokiem – drewniany kościół późnogotycki
 37. Henryków n. Oławą – pocysterski zespół klasztorny
 38. Janów Podlaski – Stadnina koni
 39. Jarosław n. Sanem – zabytkowy układ urbanistyczny
 40. Jawor n. Nysą Szaloną – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, drewniany, konstrukcji szkieletowej
 41. Kalwaria Zebrzydowska – zespół kulturowo-krajobrazowy klasztoru i parku pielgrzymkowego
 42. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 43. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 44. Katowice – gmach województwa i Sejmu Śląskiego
 45. Katowice – archikatedra pw. Chrystusa Króla
 46. Kazimierz Dolny n. Wisłą – staromiejski zespół architektoniczny
 47. Kielce – pałac biskupów krakowskich (obecnie oddział Muzeum Narodowego)
 48. Kielce – katedra Wniebowzięcia NMP
 49. Klępsk (gm. Sulechów) – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 50. Kołbacz k. Gryfina – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej
 51. Koszuty – zespół dworsko-pałacowy
 52. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 53. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
 54. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 55. Kraków – zabudowa Wzgórza Wawelskiego
 56. Kraków – zabudowa Śródmieścia
 57. Kraków – Kościół Mariacki
 58. Kraków – Sukiennice
 59. Kraków – kościół św. Anny przy ul. św. Anny
 60. Kraków – pozostałości obwarowań miejskich
 61. Kraków – zespół klasztorny jezuitów z kościołem pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej
 62. Kraków – Collegium Maius (obecnie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 63. Kraków – zespól klasztorny augustianów (kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej)
 64. Kraków – zespół klasztorny na Bielanach (kobiety wpuszczane są tylko w 12 wyznaczonych dni roku: 7 II, 25 III, w Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, 19 VI i w niedzielę po św. Romualdzie, 15 VIII, 8 IX, 8 XII oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia; furta z pieczątką otwarta w godz. 9-11 oraz 15-17)
 65. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
 66. Kraków Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
 67. Krasiczyn k. Przemyśla – zamek Krasickich
 68. Kruszyniany (gm. Krynki) – meczet i mizar (cmentarz)
 69. Krzemionki Opatowskie k. Ostrowca Świętokrzyskiego – rezerwat archeologiczny
 70. Krzeszów w Sudetach – zespół opactwa cystersów
 71. Kwiatoń (gm. Uście Gorlickie) – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy
 72. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy
 73. Ląd nad Wartą – zespół dawnego opactwa cystersów
 74. Legnickie Pole – zespół klasztorny benedyktynów
 75. Leżajsk – klasztor bernardynów
 76. Lidzbark Warmiński – zespół zamkowy
 77. Lipnica Murowana k. Bochni – późnogotycki drewniany kościół cmentarny pw. św. Leonarda
 78. Lubiąż n. Odrą – zespół opactwa cystersów
 79. Lubiń (pow. Kościan) – zespół opactwa benedyktynów
 80. Lublin – kaplica pw. Św. Trójcy na zamku
 81. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 82. Łęknica n. Nysą Łużycką – Park Mużakowski
 83. Łowicz – bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP (dawna Kolegiata Prymasowska)
 84. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego (w tym m.in. ul. Piotrkowska, pałac Poznańskiego, Stary Cmentarz)
 85. Łysa Góra – przedchrześcijańskie obwałowania kamienne
 86. Malbork – zamek krzyżacki
 87. Maurzyce k. Łowicza – zbudowany w 1927 r. na rzece Słudwi pierwszy w świecie spawany most drogowy
 88. Nieborów k. Łowicza – zespół pałacowy
 89. Nysa – zespół kościoła farnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 90. Ostrów Lednicki – ruiny palatium (zamku książęcego z X w.)
 91. Oświęcim – Auschwitz-Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady
 92. Owczary (gm. Sękowa) – drewniana cerkiew Opieki Bogurodzicy
 93. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
 94. Paczków – średniowieczny układ urbanistyczny
 95. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 96. Płock – Wzgórze Tumskie
 97. Powroźnik (gm. Muszyna) – drewniana cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła
 98. Poznań – (Ostrów Tumski) kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej
 99. Poznań – Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii m. Poznania)
 100. Poznań – pojezuicki kościół farny św. Stanisława przy ul. Gołębiej
 101. Przemyśl – zespół urbanistyczny w obrębie dawnych murów miejskich
 102. Pszczyna – pałac (dawny zamek gotycki, obecnie Muzeum Wnętrz)
 103. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 104. Radruż (gm. Horyniec Zdrój) – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy
 105. Radzyń Chełmiński – zamek krzyżacki
 106. Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem
 107. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
 108. Sandomierz – zabudowa Starego Miasta
 109. Sandomierz – kościół pw. św. Jakuba z klasztorem dominikanów
 110. Sękowa k. Gorlic – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 111. Smolnik (gm. Lutowiska) – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła
 112. Srebrna Góra – twierdza srebrnogórska
 113. Stargard – kościół pw. NMP Królowej Świata
 114. Stargard – średniowieczne mury obronne miasta
 115. Strzegom – kościół pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła
 116. Strzelno k. Inowrocławia – zespół klasztorny norbertanek
 117. Sulejów Podklasztorze – zespół opactwa cystersów
 118. Szalowa (gm. Łużna) – drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 119. Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
 120. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
 121. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
 122. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny
 123. Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga
 124. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych
 125. Toruń – zabudowa Starego i Nowego Miasta
 126. Toruń – Ratusz Staromiejski
 127. Toruń – kamienica pod Gwiazdą (obecnie Muzeum Okręgowe)
 128. Toruń – bazylika pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
 129. Toruń – kościół pw. św. Jakuba
 130. Toruń – kościół pw. NMP
 131. Trzebnica – zespół klasztorny cystersek
 132. Turzańsk (gm. Komańcza) – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła
 133. Ujazd k. Opatowa – zamek Krzyżtopór
 134. Warszawa – Stare Miasto
 135. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Łazienki
 136. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Wilanów
 137. Warszawa – zespół stacji filtrów Williama Lindleya
 138. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 139. Wąchock – zespół opactwa cystersów
 140. Wiśnicz Nowy – późnogotycki zespół zamkowy (obecnie muzeum)
 141. Wieliczka – kopalnia soli
 142. Wrocław – katedra pw. św. Jana Chrzciciela
 143. Wrocław – Ratusz Staromiejski
 144. Wrocław – Hala Stulecia (Hala Ludowa)
 145. Wrocław – zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej
 146. Zamość – zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy
 147. Zamość – XVI-wieczny zespół kolegiacki
 148. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 149. Żagań – zespół pałacowy
 150. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna
  Wykaz uaktualnił wg stanu na dzień 31 maja 2018 r. (zgodnie z uchwałą KTKol. ZG PTTK) – Marian Kotarski
Załącznik nr 3 do Regulaminu KOT

Parki narodowe w Polsce

 1. Babiogórski PN
 2. Białowieski PN
 3. Biebrzański PN
 4. Bieszczadzki PN
 5. PN Bory Tucholskie
 6. Drawieński PN
 7. Gorczański PN
 8. PN Gór Stołowych
 9. Kampinoski PN
 10. Karkonoski PN
 11. Magurski PN
 12. Narwiański PN
 13. Ojcowski PN
 14. Pieniński PN
 15. Poleski PN
 16. Roztoczański PN
 17. Słowiński PN
 18. Świętokrzyski PN
 19. Tatrzański PN
 20. PN Ujście Warty
 21. Wielkopolski PN
 22. Wigierski PN
 23. Woliński PN
Załącznik nr 4 do Regulaminu KOT

Wzór „Książeczki wycieczek kolarskich”

 1. „Książeczka wycieczek kolarskich” w części adresowej
  1. zawiera napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz nazwę: „Książeczka wycieczek kolarskich” nr …, nadto imię i nazwisko turysty, adres zamieszkania, datę urodzenia i podpis właściciela;
  2. może zawierać adnotacje o przynależności do PTTK, numerze legitymacji członkowskiej.
 2. Wskazane jest, by w Książeczce znajdował się Regulamin KOT wraz z załącznikami.
 3. W części przeznaczonej do rejestrowania odbywanych wycieczek i zwiedzanych obiektów krajoznawczych oraz parków narodowych znajdują się:
  1. rubryka na dokonanie zapisów obrazujących trasę wycieczki rowerowej, jej długości w km, dacie i punktacji;
  2. obok – miejsce na odciski pieczątek.
 4. Książeczkę zamykają „Adnotacje o przyznaniu KOT” zawierające miejsce na wpisanie nazwy referatu weryfikacyjnego, nr weryfikacyjnego i stopnia przyznanej odznaki, oznaczenie czasokresu wycieczek odbytych na dany stopień KOT, informacja o ilości zdobytych punktów i wysokości przyznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwyżce punktów na kolejny stopień KOT.

148 komentarzy »

 1. Andy napisał(a):

  22 czerwca 2017 @ 14:03

  Pojawiały się przeszłości propozycje by dodać do KOT jeszcze jeden stopień KOT, dla tych którzy zdobyli Duży Złoty lub Za Wytrwałość.
  Zdobycie Dużego Złotego nie jest spektakularnie wymagające.
  Najwyższy stopień mógłby być to na przykład Dla Najwytrwalszych lub Za wytrwałość z laurami/brylantami/diamentami.

  Wymogi: bez limitu czasowego, zwiedzenie wszystkich parków narodowych i „zerówek” KOT, 5000 pkt

  Przecież aktualnie by zdobyć Duży Złoty KOT wystarczy zwiedzić tylko 45 „zerówek” spośród 136-tu, to jest zaledwie 33% ze wszystkich których liczba nieustannie się zwiększa.

  Proponuję zainicjowanie dyskusji na ten temat.

  Pozdrawiam
  Andy

 2. kot napisał(a):

  22 czerwca 2017 @ 21:26

  Wymiana poglądów i propozycji ustawicznie się toczy i jest ze wszech miar wskazana. Co pewien czas pojawiają się pojedyncze głosy w sprawie rozbudowania wachlarza KOT, ale – jak do tej pory – pomysł dodatkowego stopnia odznaki „dla naj…” nie znalazł większego poparcia. Dyskusja trwa.

 3. Andy napisał(a):

  23 czerwca 2017 @ 11:58

  Dyskusja trwa od dawna i decyzja o rozszerzeniu nie jest podejmowana.

  Głosy jednak powracają, proponuję sporządzenie bilansu ZA i PRZECIW by był materiał do podjęcia decyzji pozytywnej.

  Nie znam argumentów PRZECIWKO, moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie by wdrożyć ten pomysł.

  Moje 3 argumenty ZA:

  1. podniesienie prestiżu KOT, zainteresowanych siłą rzeczy będzie stosunkowo niewielu ze względu na wymagania ale zdobycie byłoby wyjątkowym wyróżnieniem, podobnie jak „OKP z szafirem”

  2. nieustannie słyszymy w gronie turystów, że jest za łatwa w porównaniu z innymi, kajakową czy okp, podzielam ich zdanie, wprowadzenie naj…, usatysfakcjonuje „malkontentów”

  O „łatwości” zdobywania świadczy ilość zdobywanych Dużych Złotych i Za wytrwałość, to są dziesiątki osób.
  Ogromna ilość osób zdobywa Duży Złoty więcej niż jeden raz.

  Może warto zwłaszcza ICH zapytać o zdanie jako potencjalnie najbardziej zainteresowanych?

  3. możemy mówić o wzroście zainteresowania turystyką kolarską
  wynika to z wielu z czynników:

  a) wyż demograficzny 1984 +/- 3 lata jest w najlepszym okresem do uprawiania turystki, w okolicy 30-35 roku życia następuje stabilizacja zawodowa i finansowa, internet, media

  b) ciągle rosnąca dostrzegalnie ilość dróg rowerowych

  c) działania PR jak na przykładzie Green Velo (choć sam szlak jest wiadomo jaki, wystarczy fora poczytać)

  d) upowszechnienie się roweru (widać to na drogach jeśli tylko temperatura powietrza się podniesie)

  e) ułatwienie przetransportowania roweru pociągiem (dedykowane miejsca w wagonach PR, TLK czy EIP, zakup biletów na rower przez internet)

  Reasumując, odpowiednie uwypuklenie nowego stopnia KOT może skierować uwagę odbiorców na sam fakt istnienia odznaki i przyczynić się do jej popularyzowania.

  dziękuję za kontynuowanie dyskusji i pozdrawiam

 4. Radek napisał(a):

  22 września 2017 @ 22:33

  Witam.
  Czy zdobywając np. małą srebrną KOT 400 pkt. to automatycznie zeruje się nam licznik i trzeba uzbierać 800 pkt. na małą złotą? Czy może jest to 400 z małej srebrnej + 400 wymagane ma małą złotą?

 5. Kasia napisał(a):

  22 stycznia 2018 @ 00:03

  Licznik się zeruje. Trzeba uzbierać 800 pkt., ponadto należy zbierać punkty poza zamieszkiwanym województwem.
  Pozdrawiam! 🙂

 6. MW napisał(a):

  6 czerwca 2018 @ 10:36

  100% poparcia dla Kolegi Andiego. KOT jest obecnie zbyt łatwy do zdobycia.

 7. Krzysztof Kokoszka napisał(a):

  19 sierpnia 2018 @ 21:55

  Obecnie wszystkie KOT zdobywa się mając łącznie 5700 pkt. Czyli 570 wycieczek jednodniowych. Dla osoby pracującej/uczącej się to nie jest mało. W celu „wydłużenia” okresu zdobywania KOT powstał już jeden stopień więcej. Mianowicie Duży Brązowy. Dziś już mało kto pamięta, że wcześniej go nie było. Jestem szczęśliwym zdobywcą „Za wytrwałość” KOT i nie jestem zwolennikiem tworzenia „monumentów” jak w OTP, czy nawet GOT. Tu (KOT) regulamin jest faktycznie zdecydowanie mniej „opętany”, a w obecnej formie wręcz „ludzki”, co w PTTK wcale nie jest takie oczywiste śledząc dramatyzm niektórych pomysłów regulaminowych. Zasady mają być proste dla każdego, a koniec zdobywania odznaki widoczny w jakieś bliższej lub dalszej perspektywie. Zakończenie przygody z KOT, to tylko znakomita okazja, by skupić się na szeregu innych bardzo ciekawych pomysłach w tej dziedzinie. Choćby bardzo ciekawa odznaka zamkowa. Odznaka ta jest niezwykle wymagająca szczególnie, gdy przykładowo założymy sobie (tak jak ja), że satysfakcję przynosi mi nie zdjęcie na tle tabliczki z nazwą miejscowości lecz na terenie po zamku, gdzie z trudem dostrzec można nikłe ślady warowni. Ponadto zdobywanie pozostałych obiektów krajoznawczych wymienionych w załączniku KOT, których liczba stale rośnie, można kontynuować przy okazji zdobywania choćby OKP, czy innych, lokalnych odznak krajoznawczych, dookoła województw, dookoła Polski, itp. A KOT „Za Wytrwałość” nawet w obecnej wersji wygląda dumnie i jeśli ktoś inny mnie dogoni w tej kwestii, to nic mi z tej dumy nie ubędzie. Po prostu będzie nas więcej i nie ma w tym nic złego, czy choćby mniej ciekawego. Życzyłbym tylko sobie i wszystkim nam jak najmniej zawiłości regulaminowych, czy norm z czasów, które powinniśmy rozpatrywać już tylko w kategoriach historycznych. Pogoń za normami powoduje często zatracenie pierwotnego założenia ukierunkowanego na cel krajoznawczy. A odznak jest obecnie tak dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie i nigdy chyba nie dojdzie się do momentu, gdzie nie będzie już nic do zdobycia. Zresztą gdybym doszedł do takiego momentu, to nie wykluczone, że wtedy przerzuciłbym się bardziej na inną formę turystyki kwalifikowanej.

 8. pehade napisał(a):

  17 lutego 2019 @ 23:07

  Popieram Kolegę Krzysztofa z komentarzem. Wskazał, że cykl zdobywania KOT trwa 570 dni. Dodam, że pełny cykl odznaki górskiej zajmie niecałe 140, a pieszej niecałe 180 dni (zakładając maksymalne dobowe „osiągi” kandydata).
  Różnica między KOT a innymi odznakami bierze się z niewłaściwego według mnie sposobu liczenia punktów: za dzień, a nie za przebytą drogę. Tymczasem wszystkie te odznaki (a i kajakowa, liczona podobnie do górskiej i pieszej – za kilometr) zdobywa się praca mięśni. Przy GOT i OTP punktowana jest cała praca w ramach dziennego limitu, zaś w KOT – tylko 15 km. Kto, zwłaszcza w czasie rajdów, robi 15 km? 50, 70 – ale nie 15! W wędrówce przez płaską Holandię jechałem i 100, bez omijania żadnej ciekawostki.
  OTP rzeczywiście ma rozbudowany system odznak (podwójne i wielostopniowe „za wytrwałość”) – wydaje się, jakby twórcy regulaminu sami tęsknili do kolejnych znaczków błyszczących z bluzy czy paska plecaka.
  Myślę, że system podstawowy (3 stopnie małe, 3 stopnie duże, za wytrwałość) jest zupełnie wystarczający: daje satysfakcję Zdobywaczom i przez kilkuletnią praktykę dostatecznie wychowuje do czynnego spędzania wakacji już bez punktów. Dodatki krajoznawcze są ważne, czy to jako odznaki dodatkowe, czy (ja preferuję to rozwiązanie) jako wcześniej określony wymóg/możliwość uzupełnienia puli punktów „za kilometry” punktami „za zwiedzanie” doliczanymi nie jako premia po zdobyciu danego stopnia, tylko jako część punktów wymaganych do zdobycia stopnia (tak jest w OTP).

  A propos zwiedzania: powyżej spis obiektów krajoznawczych jest aktualny, ale na innej stronie PTTK (https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_kot) już nie. 6 lat opóźnienia to nie jest powód do chluby.

 9. kot napisał(a):

  18 lutego 2019 @ 07:55

  Aktualny Regulamin KOT jest w pełni optymalny, dostosowany do potrzeb i możliwości turystów mających ograniczone możliwości czasowe, spełnia swą rolę rekreacyjną i poznawczą w niezbędnym zakresie. W sytuacji, gdy zniesiono limit wieku dla zdobywających KOT dolny limit kilometrażu jest niezbędny. Dyskusja nad potrzebą, celowością czy koniecznością rozbudowy systemu strukturalnego Odznaki nie jest bagatelizowana. Wskazany przez „pehade” link należy do innego administratora; zwrócimy się doń z prośbą, by wskazaną treść uaktualnił. Za wypowiedzi turystów dziękujemy.

 10. pehade napisał(a):

  26 lutego 2019 @ 02:16

  Nie żebym był jakoś ironiczny, ale spotkałem pierwszą na tej ziemi doskonałość: regulamin KOT.
  Nie podważam dolnego limitu dziennego przebiegu; kwestionuję sam sposób liczenia punktów, który – nie wiadomo dlaczego – jest taki sam, jak w odznakach, przy zdobywaniu których nie pracuje się mięśniami (np. motorowej). W GOT, OTP, NON i TOK pracuje się nie na czas, ale na akord: kto sprawniej przejdzie/przepłynie wymagane quantum odznakę zdobywa szybciej.
  Efektem ubocznym „dniówkowego” zdobywania KOT (duża srebrna błyszczy na pasku) było to, że – aby oszczędzić czas na dalszych dojazdach – wycieczki w pobliżu domu dzieliłem na krótkie, 20-kilometrowe odcinki. Przejeżdżałem te same 50 czy 70 km (czasem w różnych kierunkach, z wariacjami) dwu- czy nawet trzykrotnie, w różnych odstępach czasu, wpisując za każdym razem inny odcinek. Wszystko uczciwie i regulaminowo, ale…

 11. pehade napisał(a):

  26 lutego 2019 @ 02:25

  A wskazana przeze mnie strona z nieaktualną wersją załącznika nr 2 do regulaminu została skorygowana przez wstawienie linku do uchwały komisji z równie nieaktualnym załącznikiem, książeczki KOT z nieco mniej nieaktualnym i strony klubu z (na dziś) aktualnym. Profesjonalizm.

 12. kot napisał(a):

  11 marca 2019 @ 13:14

  Kompletny wykaz 150 obiektów krajoznawczych obowiązujący zdobywających duże stopnie KOT jest powyżej, nie ma więc potrzeby szukania tej listy na innych stronach; jeśli jednak internauta zdecydował się szukać ich gdzie indziej, powinien ewentualne uwagi zgłaszać pod adres ich administratorów. Trudno nam odpowiadać za to, co piszą bądź publikują inni.

 13. Andy napisał(a):

  11 marca 2019 @ 15:01

  @Krzysztof Kokoszka; @pehade
  rozszerzenie KOT to nie monument, dużą złotą KOT jeżdżący rowerzysta zrobi w 7-8 lat, pracując zawodowo 26 dni urlopu
  nie zbierając w zasadzie KOT ale kierując się zwiedzeniem choćby wszystkich zerówek KOT, w przyszłym roku „zdobędę” duży złoty KOT po raz trzeci (zaczynając za każdym razem od brązowej)
  i pewno znowu machinalnie zacznę od brązowej 🙂
  ucieszyłbym się z BAAARDZO DUŻEJ KOT zamiast dużej złotej po raz n-ty
  nie jestem wyjątkiem, jest nas takich w Polsce więcej niż zdobywców OKP z brylantem
  pozdrowienia dla dyskutujących

 14. Andy napisał(a):

  11 marca 2019 @ 15:06

  zdobywając KOT, oczywiście jednocześnie zdobywa się zamki, OKP, regionalne, rajdy dookoła województw, KOP itp. więc teza, że po dużej złotej KOT można skupić się na innych odznakach, jest nie do końca trafiona.
  podobnie jak 5700 pkt = 570 dni rowerowania
  5700 pkt to bardziej 380 dni x 15 pkt, czy można zdobyć jakąkolwiek dużą jeżdżąc wokół własnego domu? nie sądzę.

 15. Mirek napisał(a):

  1 lutego 2020 @ 09:19

  Czy instruktor turystyki rowerowej prowadząc wycieczkę rowerową dorosłych osób może potwierdzić przejazd na trasie w książeczce KOT?

 16. kot napisał(a):

  1 lutego 2020 @ 17:30

  Paragraf 12 Regulaminu KOT precyzuje, kto może dokonywać potwierdzeń przejazdu (czyli odbycia wycieczek). Nie mam dostępu do regulaminu precyzującego prawa i obowiązki instruktora turystyki rowerowej, ale uważam, że zgodnie z pkt. 3 cytowanego paragrafu, instruktor niczym opiekun grupy szkolnej może potwierdzić przejazd uczestnikom tej wycieczki, którą osobiście prowadził, poświadczając przejazd pieczątką instytucji organizującej imprezę.

 17. Leszek napisał(a):

  12 lutego 2020 @ 20:16

  Panie Marianie,
  zbieram punkty na dużą złotą KOT i mam pytanie związane z PN. Byłem w wielu parkach ale nie myślałem wcześniej o potwierdzeniu ich w książecce KOT (zdobywałem w tym czasie GOT, OTP i inne)). Mam natomiast wiele pieczątek na luźnych kartkach, w zeszytach itp. Czy można je wykorzystać obecnie (wklejając pieczątki), czy liczą się tylko potwierdzenia z okresu zdobywania KOT? Pozdrawiam,
  Leszek

 18. kot napisał(a):

  12 lutego 2020 @ 21:54

  Regulamin KOT dopuszcza możliwość zwiedzania (zaliczania) parków narodowych i obiektów krajoznawczych także podczas wycieczek innych, niż rowerowe i nie precyzuje chronologii. Tak więc dopuszczalne jest zaliczenie wspomnianych przez pana parków w okresie poprzedzającym gromadzenie punktów na duży złoty KOT (przy czym muszą to być inne parki narodowe, niż zaliczone na d. br. i d. sr. tej odznaki). Powodzenia.

 19. Tomek napisał(a):

  9 sierpnia 2020 @ 12:31

  Chciałbym zapytać o dwie sprawy:
  1. Czy wycieczki zaliczone w ramach norm rocznych na odznakę „za wytrwałość” mogą się powtarzać w kolejnych latach? Bo jeżeli nie, to by oznaczało, że przez 7 lat nie można powtórzyć trasy…
  2. Jak uważacie, kiedy zacząć ponowne zdobywanie odznak, po zdobyciu dużej złotej, czy „za wytrwałość? Wiem, że jest to kwestia pozaregulaminowa, ale bardziej chodzi o kwestie etyczne.

 20. kot napisał(a):

  10 sierpnia 2020 @ 10:54

  Tak, wycieczki na „normy” mogą się powtarzać. Ponowne zdobywanie KOT, począwszy od małej brązowej, praktycznie można rozpocząć zaraz po uzyskaniu dużego złotego stopnia Odznaki. Zgodnie z Zasadami weryfikacji odznak turystyki kolarskiej uchwalonymi 29 X 1996 r. punkty przeznaczone na normę KOT za wytrwałość równocześnie można wykorzystać do bieżąco zdobywanego stopnia KOT. Powodzenia na trasie.

 21. Babek napisał(a):

  31 sierpnia 2020 @ 20:37

  Do tej pory byłem przekonany, że wycieczki na normy nie mogą się powtarzać, bo wszak dopiero 7 kolejnych norm powoduje zdobycie kolejnego stopnia „za wytrwałość”, a regulamin mówi: „Trasy wycieczek indywidualnych nie mogą być powtarzane na dany stopień odznaki.” Taka interpretacja powoduje zamieszanie w momencie ponownego zdobywania odznak zaraz po zdobyciu dużej złotej. Bo wychodzi na to, że jakąś wycieczkę będę mógł zaliczyć do rocznej normy, ale nie będę mógł jej zaliczyć do danego stopnia. Np. jestem w trakcie zdobywania po raz kolejny małej złotej, i jednocześnie zbieram punkty na kolejną normę, w zeszłym roku zaliczyłem jakąś wycieczkę, w tym roku jej zaliczyć nie mogę do owej małej złotej, ale do kolejnej normy już tak. Dla mnie dziwne i niezgodne z cytowanym przeze mnie zapisem regulaminu. Norma roczna nie jest tożsama ze stopniem.

 22. kot napisał(a):

  2 września 2020 @ 07:06

  To tylko pozorna sprzeczność. W myśl Zasad weryfikacji odznak turystyki kolarskiej PTTK z dn. 29 X 1994 r. (z późn. zm.) weryfikacji punktów do odznaki KOT za wytrwałość dokonuje się łącznie za 7 lat, a nie co roku, nadto zaliczone do tej odznaki punkty uznawane są także do powtórnie zdobywanych odznak KOT. W toku wieloletniej praktyki weryfikacyjnej nie stwierdziłem, by cytowane zapisy kolidowały ze sobą i stwarzały pozory nadinterpretacji sformalizowanych postanowień regulaminowych.
  Warto przy okazji przypomnieć rodowód zapisu odnośnie niepowtarzalności wycieczek rowerowych zaliczanych do KOT (wykładnia historyczna): odznaka, jak nazwa wskazuje, jest trofeum turystycznym. Jej pomysłodawcy w ten sposób wykluczyli możliwość wpisywania do książeczek wycieczek kolarskich przejazdów odbywanych na przykład przez osoby dojeżdżające do pracy rowerem.

 23. Agnieszka napisał(a):

  12 października 2020 @ 17:41

  Czy zerówki mogę zaliczać już przy małej srebrnej? I proszę o informację czy na dany stopień, np duży brązowy zaliczają się zerówki zwiedzone tylko w trakcie robienia tego stopnia czy wcześniejsze też?

 24. kot napisał(a):

  13 października 2020 @ 05:12

  Obiekty krajoznawcze, potocznie zwane „zerówkami”, a także parki narodowe, zwiedzane na etapie gromadzenia punktów na stopnie małe, można zaliczać na poczet przyszłych stopni dużych wpisując je do bieżącej książeczki wycieczek kolarskich. Należy pamiętać o postanowieniach paragrafu 9 ust. 4 Regulaminu KOT zalecającego przeznaczenie na każdy taki obiekt (wpisanie nazwy obiektu oraz uzyskanie pieczątki potwierdzającej zwiedzenie) całej rubryki . Powodzenia na szlaku!

 25. Małgosia Idzik napisał(a):

  3 grudnia 2020 @ 16:53

  Czy punkty na KOT można zdobywać indywidualnie (dokumentując np. zapisem w aplikacji typu Strava), czy muszą to być zorganizowane grupowe wyjazdy?

 26. kot napisał(a):

  5 grudnia 2020 @ 08:38

  Tak, wycieczki na KOT mogą być odbywane indywidualnie i można je dokumentować także w sposób elektroniczny. Problemem może być jedynie kwestia zademonstrowania zapisu weryfikatorowi w warunkach polowych, gdy odznaka jest przyznawana w czasie imprezy turystycznej, na zlocie (ale i to można pokonać stosując na przykład wydruk zapisu). Powodzenia na szlaku!

 27. Małgosia Idzik napisał(a):

  5 grudnia 2020 @ 16:53

  Dziękuję za odpowiedź, a jeszcze mam pytanie, jak rozumieć wędrówki wielodniowe? Jeżeli jadę przez kilka dni pod rząd z jednego punktu (za każdym razem trasa w inną stronę), to czy to jest wędrówka wielodniowa? Albo jeżeli dzień po dniu przemieszczam się pociągiem pomiędzy punktami startu tzn. nie ma takiej kontynuacji, że jednego dnia kończę w danym punkcie, i w tym samym miejscu zaczynam następnego dnia – czy to można uznać za wędrówkę wielodniową?

 28. kot napisał(a):

  5 grudnia 2020 @ 20:30

  Wycieczka wielodniowa to taka, gdy spakowani i z rowerem opuszczamy domowe pielesze na przynajmniej 2 dni mając w planie nie tylko pokonanie każdego dnia przynajmniej 15 km na rowerze, ale także nocleg poza miejscowością stałego pobytu. Wędrówka wielodniowa jest wówczas, gdy jedzie pani coraz to w inne miejsce nocując za każdym razem w innej miejscowości; wyjazdem wielodniowym jest też taki, w czasie którego nocuje pani gdzieś poza domem (u cioci, na campingu, w hotelu, na leśnym biwaku itp.) i codziennie odbywa przejażdżki rowerowe w różne miejsca wracając na nocleg w to samo miejsce. Natomiast nie bardzo rozumiem potrzeby odbywania codziennych podróży pociągiem wraz z rowerem w celu odbycia po drodze jakiejś przejażdżki jednośladem. Pozdrawiam, życzę atrakcyjnych wędrówek.

 29. Tomek napisał(a):

  23 marca 2021 @ 12:25

  Do ostatniej uwagi KOT „Natomiast nie bardzo rozumiem potrzeby odbywania codziennych podróży pociągiem wraz z rowerem w celu odbycia po drodze jakiejś przejażdżki jednośladem”. Nie jest to takie oczywiste, bo mamy projekty (także kolarskie), które zachęcają do takiej aktywności. Czy mieszkaniec Warszawy realizując na rowerze projekt Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej (ok. 240 km) przez powiedzmy 3-4 dni z rzędu odbywa wycieczki jednodniowe czy wielodniowe? Zakładam, że nocuje w domu, skąd codziennie dojeżdża do punktów początkowych kolejnych etapów pociągami Kolei Mazowieckich (przewóz jednośladów za darmo), bo obwodnicę zaplanowano tak, aby przebiegała w pobliżu stacji kelejek podmiejskich np. W-wa Rembertów, Zielonka, Wieliszew, Chotomów, Modlin, Pogorzel W-ska, Góra Kalwaria, Zalesie Górne, Runów, Podkowa Leśna, Brwinów, czy Błonie. Daje to możliwość realizowania kilkudniowego projektu wracając na nocleg w to samo miejsce. Czy mieszkaniec Warszawy pokonując dzień po dniu odcinki obwodnicy będzie odbywał wycieczki jednodniowe, a np. mieszkaniec Krakowa, który zamieszka na kampingu albo u kolegi-kolarza w Warszawie będzie w tym samym czasie odbywał wycieczki wielodniowe?

 30. kot napisał(a):

  24 marca 2021 @ 08:15

  Kwestia „natomiast nie bardzo rozumiem…” będzie zrozumiała dla czytelnika dopiero w kontekście całości korespondencji z p. „Małgosią”. Analizowanie odpowiedzi bez uprzedniego przeczytania wcześniejszej wypowiedzi może dać fałszywy obraz całości. Natomiast, co do wielodniowości wyjazdów rowerowych – z wycieczką wielodniową mamy wówczas do czynienia, gdy spakujemy bagaże i wyruszymy z domu w drogę przynajmniej na parę dni, nocując poza domem. Jeśli codziennie wracamy do domu, by przenocować, to mamy do czynienia z cyklem wycieczek jednodniowych. Tak więc, warszawianin jeżdżący obwodnicą będzie w tym przypadku realizował wycieczki jednodniowe, natomiast Krakus, nocujący poza domem (na campingu lub u kolegi w Warszawie), będzie w trakcie wycieczki wielodniowej.

 31. Marcin W napisał(a):

  26 stycznia 2022 @ 15:33

  Mam pytania co do pkt. 3ab, czyli opisu:

  1. jaką formę ma taki opis w formie pisemnej? czy są jakieś wymogi, co taki opis powinien zawierać? czy powinien być suchy, czy mieć wartość literacką?
  2. od czago zależy ten przedział 5%-20%? od ilości opisów? od ich wartości artystycznej?
  3. czy liczą się tylko opisy obiektów zawartych w załaczników czy może to być dowolny obiekt (np. miasto) przemierzony na szlaku?

  Kłaniam się nisko,
  MW

 32. kot napisał(a):

  26 stycznia 2022 @ 19:40

  Formę, metodę i wymierną wartość premiowania ustala zespół weryfikujący. Najczęściej decyzja o wysokości premii, naliczanej od limitu punktowego na dany stopień odznaki, zależy od przebytych tras wycieczkowych, zwł. treści pieczątek zebranych w toku zwiedzania. Premię za zwiedzanie szybciej uzyska rowerzysta mający w książeczce stemple z muzeów, galerii wystawowych, rezerwatów, domów kultury, zabytków architektury niż zbierający pieczątki ze sklepów i stacji paliw.

 33. Babek napisał(a):

  26 marca 2022 @ 09:19

  Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie KOT za wytrwałość. W 2015 zdobyłem KOT duży złoty i zostało mi wtedy ponad 100 pkt (zweryfikowanych na KOT mały brązowy, bo zdecydowałem się na kontynuowanie zabawy od nowa). Czy w takim razie pierwsza norma na KOT za wytrwałość to już ów 2015?

 34. kot napisał(a):

  28 marca 2022 @ 08:25

  Regulamin odznaki stwierdza, że KOT za wytrwałość może uzyskać rowerzysta, „…który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku”, a paragraf 9 pkt 8 dodaje, iż „gromadzenie punktów na KOT za wytrwałość można rozpocząć w roku zdobycia KOT w st. d. złotym”, stąd jednoznaczny wniosek, że zaliczaną normę należy uzyskać na wycieczkach odbywanych dopiero po zdobyciu d. zł. KOT. Punkty będące pozostałością weryfikacyjną nie spełniają regulaminowego wymogu dla zaliczenia pierwszej normy.

 35. Marcin Wiśniewski napisał(a):

  7 kwietnia 2022 @ 08:58

  Mam kolejne pytanie co do książeczki:

  gotowe do kupienia książeczki są małe i poręczne, ale jak to byty materialne, podatne na zgubienie czy uszkodzenie. Do tego uzupełnienie np. o mapkę przejazdu jest dość wymagające, szczególnie przy takim kieszonkowym formacie.

  Czy można zrobić taką książeczkę najpierw w formie cyfrowej, a następnie wydrukować w dowolnym formacie, np. A4?

 36. kot napisał(a):

  8 kwietnia 2022 @ 06:25

  Tak, można. Regulamin odznaki w paragrafie 11 ust. 1 wskazuje wzór książeczki wycieczek kolarskich, ale nie określa jej formatu ani materiału, tak więc nic nie przeszkadza realizacji pańskiego pomysłu. Powodzenia na szlaku.

 37. Bart napisał(a):

  25 czerwca 2022 @ 13:16

  Dwa pytania:
  1) czy w rozumieniu regulaminu KOT powtórzenie trasy jest również wtedy, gdy trasę pokonujemy w odwrotnym kierunku? Oczywiście mówimy o okresie zdobywania danego stopnia odznaki;
  2) w przypadku małej srebrnej obowiązuje jakiś limit czasowy? Kreskę w tabelce można interpretować dwuznacznie: brak uwag lub powtórzenie zapisu z małej brązowej.

 38. kot napisał(a):

  26 czerwca 2022 @ 07:41

  Praktyka przyjęła, iż z braku regulacji tej kwestii przez zapisy regulaminowe jazda w kierunku odwrotnym nie jest traktowana jako powtórzenie trasy. Na stopień mały srebrny nie ma żadnych wymogów dodatkowych. Pozioma kreseczka w tabelce oznacza, że rubryka jest pusta, nie wypełniona treścią.

 39. Marek napisał(a):

  30 sierpnia 2022 @ 12:38

  W trakcie jednej wycieczki zebrałem 4 pieczątki z różnych miejscowości. Czy taki zbiór pieczątek można zamieścić w jednej rubryce dziennego odcinka, czy pieczątki powinny być w oddzielnych rubrykach i wpis trasy powtórzony przy tych pieczątkach?

 40. dr Ko napisał(a):

  13 września 2022 @ 16:12

  Jeśli pieczątki dotyczą jednej wycieczki, to bez względu na ilość zajmowanego przez nie miejsca w książeczce wycieczek kolarskich wpisujemy tylko trasę (przebieg) tej jednej wycieczki; dokonujemy tylko jednego wpisu, podając dodatkowo datę i pokonany dystans.

 41. Fryzjer napisał(a):

  16 stycznia 2023 @ 20:26

  Witam

  Dopiero zaczynam swoją przygodę z KOT w związku z czym mam pytanie. Czy jeżeli jadę jednego dnia pętle przez punkty A, B i C gdzie A jest moim miejscem zamieszkania to czy tam też muszę mieć pieczątkę (zarówno przy starcie i mecie)?

  Pozdrawiam

 42. kot napisał(a):

  17 stycznia 2023 @ 10:12

  Wystarczy jedna pieczątka, w pkt. B lub C, pozyskana w miejscu najciekawszym na danej trasie bądź najbardziej oddalonym od startu. Należy się starać o uzyskanie pieczątki z miejsca ważnego z punktu widzenia krajoznawstwa (np. muzeum, skansen, pkt informacji turystycznej, świątynia, zamek), ale stempel placówki handlowej czy organu administracyjnego też jest dobrym potwierdzeniem. Im ładniejsze czy ciekawsze pieczątki zgromadzone na wycieczkowych trasach, tym większe szanse na uzyskanie wyższej premii za zwiedzanie. Powodzenia!

 43. Łukasz napisał(a):

  21 lipca 2023 @ 08:03

  Dzień dobry,
  Czy można do książeczki wpisywać wycieczki odbyte powiedzmy kilka la wstecz? Dowiedziałem się o tych odznakach i całym programie niedawno a mam sporo przejechanych i udokumentowanych wycieczek rowerowych (zapisy śladu przejazdu w aplikacji STRAVA).

 44. kot napisał(a):

  22 lipca 2023 @ 14:10

  Tak, można. Pozdrawiam.

 45. Leszek napisał(a):

  27 października 2023 @ 20:53

  Dzień dobry Panie Marianie.
  Mam pytanie dotyczące potwierdzenia przejazdu w rajdach (organizowanych najczęściej przez starostwa lub GOSiR), które to rajdy nie mają pieczątki rajdowej. Są one organizowane w soboty lub niedziele i nie można otrzymać potwierdzenia. Czy trasę takiego rajdu może potwierdzić PTKol, będący na owym rajdzie? Weryfikator nie uznał takiego potwierdzenia, czy słusznie?
  Pozdrawiam, Leszek

 46. kot napisał(a):

  30 października 2023 @ 12:49

  Jeśli organizujący rajd nie ma pieczątki rajdowej, można ją zastąpić pieczątką nagłówkową tegoż organizatora, czyli pieczątką Starostwa albo Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przodownik turystyki kolarskiej może potwierdzić odbycie wycieczki rowerowej zarówno w sytuacji, gdy on także w niej brał udział, jak i w sytuacji, gdy w potwierdzanej wycieczce nie uczestniczył, ale z relacji uczestnika bądź innych uczestników tej przejażdżki wynika, że ubiegający się o potwierdzenie był na tej wycieczce. Jest to zgodne z regulaminem przodownika t.kol. Nie znam szczegółów sprawy, ale z pańskiego opisu wynika, że weryfikator podjął błędną decyzję.
  Pozdrawiam, Marian Kotarski p.t.kol. 1193

 47. Krzysztof napisał(a):

  14 marca 2024 @ 13:50

  Dzień dobry,
  Chciałbym dopytać o dodatkowe punkty przyznawane przez zespół weryfikacyjny. Czy dobrze rozumiem, że np. zdobywam 100 punktów na stopień brązowy, przesyłam książeczkę do weryfikacji i z racji zwiedzania dostaję jakieś dodatkowe punkty, to one wtedy liczą się na poczet przyszłej odznaki? Oraz czy w czasie 1 roku można zdobyć więcej niż jedną odznakę?

 48. kot napisał(a):

  14 marca 2024 @ 20:09

  Tak, trafnie Kolega to wydedukował. Owszem, aktywny cyklista ma szansę na zdobycie nawet kilku stopni KOT w ciągu roku. Należy dokumentować wszystkie wyjazdy oraz zwiedzane parki narodowe i pomniki historii już teraz. Przydadzą się w przyszłości na d. stopnie Odznaki. Pzdr., kot

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 719)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy