Podsumowanie prac KTKol. ZG PTTK (2005-2009)

Podczas posiedzenia KTKol. ZG PTTKDobiega końca XVI kadencja Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Nastał czas podsumowań. O dokonaniach Komisji w latach 2005-2009 napisał jej wiceprzewodniczący Marian Kotarski.

Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
XVI kadencji (2005-2009)

10 grudnia 2005 r. obradująca w Warszawie XV Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego wybrała dziewięcioosobowy skład Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na 16 kadencję 2005-2009. W następstwie tajnego głosowania funkcję przewodniczącego Komisji objął Waldemar Wieczorkowski (Toruń); wiceprzewodniczącymi zostali Stanisław Karuga (Katowice), Marian Kotarski (Myszków) i Jerzy Winsze (Szczecin), sekretarzem Krzysztof Borkowski (Warszawa), sekretarzem ds. kadry Wojciech Malinowski (Szamotuły). W skład Komisji zostali też wybrani Jerzy Grochowski (Siedlce), Krzysztof Mieczkowski (Pasłęk) i Michał Raczyński (Nysa) – jako członkowie. Komisję wspomagają współpracownicy: Zbigniew Boroński (szlaki), Jan Rychlik (turystyka na Zachód), Roman Kościński (konkurs na najlepszą komisję, klub), Mirosław Okoński („Informator”) i Edward Kutyła (kolportaż „Informatora”).

Komisja każdego roku odbywała 3-4 posiedzenia. W toku kadencji włączano się w realizację programów wytyczanych uchwałami Zarządu Głównego. Kluby i komisje turystyki kolarskiej uczestniczyły w 2006 r. w obchodach 100-lecia PTK, aktywnie włączały się w realizację programu 2007 – Rok szlaków turystycznych PTTK oraz 2008 – Rok przyrody w PTTK organizując pogadanki i prelekcje, propagując zdobywanie odznak, promując znakowane szlaki rowerowe oraz organizując konkursy dla uczestników imprez rowerowych. Rozpoczęto też propagowanie programu „2009 – Roku dzieci i młodzieży w PTTK” m.in. poprzez przyjęcie zadania doraźnego w konkursie na najlepszą w działalności programowej komisję i klub (obejmującego zdobywanie KOT przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Bieżąca kadencja była okazją do świętowania jubileuszu 50-lecia aktywnej działalności Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach, 40-lecia Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” w Cieszynie, 30-lecia Klubu Osiedlowego PTTK „M-2” w Myszkowie, 20-lecia Oddziałowej KTKol. PTTK „Sokół” w Radlinie i 10-lecia Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „Gronie” w Tychach; mniej lub bardziej okrągłe rocznice działalności obchodziły także inne kluby i komisje turystyki kolarskiej PTTK, a sprawozdania z obchodów i dokonań publikowane były w Internecie oraz w „Informatorze”.

W okresie sprawozdawczym strona internetowa http://ktkol.pttk.pl była systematycznie rozbudowywana i uaktualniana. Na bieżąco uzupełniano jej zawartość o regulaminy i informacje niezbędne w działalności komisji oddziałowych, klubów i sekcji oraz zespołów regionalnych rangi wojewódzkiej. Pod koniec 2008 r. witrynę internetową otwarto dla korespondentów terenowych, a w pierwszych dniach 2009 r. uruchomiono elektroniczny wykaz adresów klubów w sieci WWW (do połowy marca wpisano nań 22 ogniwa). Kontynuowano działalność edytorską, wydając każdego roku broszurę – „Kalendarz imprez turystyki kolarskiej PTTK”; w marcu 2009 r. ukazało się szóste wydanie Kalendarza. Na wydanie drukiem czeka książka autorstwa niżej podpisanego „Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2006 w zarysie” (wyróżniona I miejscem w drugiej edycji konkursu „Z historii i tradycji turystyki oraz krajoznawstwa w Polsce” w 2008 r.). Niestety, perturbacje wydawnicze dotknęły periodyk „Informator”; organ Komisji dociera do prenumeratorów ze sporym opóźnieniem. W bieżącej kadencji (do końca I kw. 2009 r.) ukazało się, nieraz ze sporym poślizgiem czasowym, zaledwie 12 numerów kilkunastostronicowego pisemka kolarskiego. Na bieżąco przekazywane są materiały do kwartalnika „Gościniec PTTK”, wydawanego przez Zarząd Główny naszego Towarzystwa.

Każdego roku organizowano i nadzorowano szkolenia przodowników turystyki kolarskiej, nadto delegowano przedstawicieli Komisji do przewodniczenia zespołom egzaminacyjnym. W mijającym czteroleciu w 17 kursach uprawnienia p.t.kol. uzyskało 282 turystów, przy czym 69 z nich na kursach organizowanych w trakcie ogólnopolskich zlotów przodownickich. Zagadnienie prezentujemy w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Szkolenie przodowników turystyki kolarskiej w latach 2005-2008

Rok Kursów Absolwentów
Ogółem Z tego na zlocie Ogółem Z tego na zlocie
2005 5 1 75 19
2006 4 1 66 13
2007 3 1 67 19
2008 5 1 74 18
Źródło: Informacja sekretarza ds. kadry W. Malinowskiego (w posiadaniu autora).

Komisja nadzoruje działalność terenowych i filialnych referatów weryfikacyjnych odznak turystyki kolarskiej oraz prowadzi centralny referat weryfikacyjny, przyznający najwyższe stopnie odznak, mianowicie KOT (Kolarska Odznaka Turystyczna) duży złoty oraz KOT za Wytrwałość, rajd kolarski dookoła Polski w wersji małej i dużej, nadto odznakę rajdu kolarskiego „Szlakami zamków w Polsce” (stopnie srebrny i złoty). Działalność referatu w okresie sprawozdawczym prezentuje tabela nr 2. Należy przypomnieć, że stopień brązowy odznaki „Szlakami zamków w Polsce” oraz duży brązowy i duży srebrny KOT weryfikują ogniwa regionalne, a małe stopnie KOT – referaty weryfikacyjne przy oddziałowych KTKol. Warto nadmienić, iż w 2005 r. przyznano łącznie 1183 KOT, w 2006 – 1176, a w 2007 r. – 1020 Kolarskich Odznak Turystycznych wszystkich stopni (autor nie zna jeszcze statystyki sporządzanej przez ZG PTTK za rok 2008).

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł w życie znowelizowany regulamin KOT wprowadzający dodatkowy stopień – duży brązowy. Nie dysponujemy pełnym wykazem ilości zdobytych odznak, dla przykładu możemy podać, iż referat katowicki przyznał w pierwszym roku funkcjonowania nowego stopnia 32 duże brązowe KOT, szczeciński 8, opolski 5, zaś częstochowski – 24 odznaki tego stopnia. Nowe odznaki, których wykonanie zlecono radomskiej firmie, w ostatnich dniach stycznia br. trafiły do turystów.

W styczniu 2006 r. zliberalizowano wymogi zdobywania KOP (Kolarska Odznaka Pielgrzymia), celem ułatwienia młodzieży szkolnej zdobycia dwu najniższych stopni tej odznaki. Na nowo wykonywane są także odznaki KOT i KOP oraz książeczki wycieczek kolarskich, albowiem zaczęło ich brakować na turystycznym rynku.

W każdym roku siłami działaczy z terenu organizowane są dwie prestiżowe imprezy: ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy. Przy okazji zlotów odbywa się szkolenie oraz doszkalanie kadry przodownickiej i znakarskiej, integracja środowiska turystów kolarzy, propagowanie zdobywania odznak turystyki kolarskiej i krajoznawczych, prezentacja coraz to innych regionów kraju oraz wymiana doświadczeń. Realizacji imprez dogląda koordynator z ramienia Komisji Michał Raczyński. Miejsca docelowe i liczebność uczestników na dotychczasowych zlotach prezentujemy w tabeli nr 2; tegoroczny, XLIX ogólnopolski szkoleniowy zlot przodownicki odbędzie się w Niechorzu nad Bałtykiem, natomiast LVIII CZTK w Żarach k. Żagania.

Tabela nr 2

Centralne zloty kolarskie oraz odznaki przyznane przez centralny referat weryfikacyjny KTKol. ZG PTTK w latach 2005-2008 wg rodzajów i stopni

Rok Ogólnopolski zlot p.t.kol. Centralny Zlot Turystów Kolarzy Duży zł. KOT KOT z/w Zamki sr. Zamki zł. Mały rajd DP Duży rajd DP Razem
Uczestników Uczestników
2005 Sulęcin Kamienica Elbl. 30 23 12 2 5 21 93
329 358
2006 Cieszyn Krajenka UECT 35 22 12 4 16 14 103
349 358
2007 Siedlce Sulejów 45 16 15 1 14 11 102
340 282
2008 Kaszuby Kalety 31 18 6 5 12 24 96
497 442
Razem odznak 141 79 45 12 47 70 394
Źródło: Księga weryfikacyjna KTKol. ZG PTTK z lat 2005-2008;
M. Kotarski – Historia turystyki kolarskiej PTTK 1952-2006 msznps.

W bieżącej kadencji przedstawiciele środowiska kolarskiego systematycznie uczestniczyli w pracach i posiedzeniach UECT (czyli Europejskiego Związku Turystyki Kolarskiej z siedzibą w Paryżu), do którego na mocy uchwały Prezydium ZG PTTK należymy od 25 czerwca 2004 r. Wiceprezydentem UECT jest Stanisław Karuga. W okresie sprawozdawczym, a konkretnie w dn. 22-29 VII 2006 r. odbył się II międzynarodowy zlot rowerzystów UECT, organizatorem którego był aktyw kolarski Wielkopolski i miasta Krajenka. We wrześniu 2008 r. prezydium UECT odbyło wyjazdowe posiedzenie w Prudniku (albowiem w lipcu 2010 r. nasz kraj będzie organizatorem kolejnego, VI zlotu UECT, na Opolszczyźnie). Polscy rowerzyści systematycznie uczestniczą w dorocznych zlotach rowerzystów UECT, odbywających się co roku w innym państwie członkowskim tej organizacji. Zagadnienie to prezentuje Tabela nr 3.

Tabela nr 3

Międzynarodowe zloty kolarskie UECT i udział w nich Polaków
w latach 2005-2008

Rok Numer zlotu Organizator Meta Liczba uczestników
Ogółem w tym Polaków
2005 I zlot Francja Albertville 400 50
2006 II zlot Polska Krajenka 350 156
2007 III zlot Belgia Namur 800 75
2008 IV zlot Portugalia Sesimbra 700 38
Źródło: Relacja przewodniczącego KTKol. ZG PTTK W. Wieczorkowskiego
(w posiadaniu autora).

Ważnym zagadnieniem w działalności Komisji są znakowane szlaki turystyki kolarskiej oraz szkolenie licencjonowanych znakarzy. W bieżącej kadencji odnowiono i oznakowano łącznie 3 tys. km szlaków rowerowych, przeprowadzono 5 kursów znakarskich z udziałem 62 absolwentów. Łącznie na liście znakarzy są 322 nazwiska. Szczegółowiej zagadnienie znakowania szlaków rowerowych prezentuje Tabela nr 4.

Tabela nr 4

Absolwenci kursów znakarzy szlaków turystyki rowerowej oraz prace na nizinnych szlakach turystyki rowerowej w latach 2005-2008

Rok Znakarze Szlaki
nowo oznakowane
Szlaki
odnowione
Razem km
Kursy Absolwenci międzynar. krajowe międzynar. krajowe
2005 1 10 186 869 206 1261
2006 1 29 48 487 244 779
2007 1 4 118 243 214 575
2008 2 19 145 178 323
Razem 5 62 352 1744 842 2938
Źródło: Zestawienie opracowane przez członka KTKol. ZG PTTK K. Mieczkowskiego (w posiadaniu autora).

Corocznie prowadzony jest konkurs na najlepszy w działalności klub, komisję i sekcję turystyki kolarskiej PTTK. Uczestniczy w nim, nadsyłając stosowne sprawozdania, przeciętnie 20 ogniw. Dyplomy i nagrody są wręczane w trakcie ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. na naradzie prezesów klubów turystyki kolarskiej. W okresie sprawozdawczym pierwsze miejsce w swych grupach konkursowych zajmowały: OKTKol. PTTK „Sokół” w Radlinie (za lata 2005, 2006, 2007 i 2008), Klub PTTK „Jantarowe Szlaki” w Szczecinie (2005 i 2006) i Osiedlowy Klub PTTK „M-2” w Myszkowie (za rok 2007 i 2008) oraz Szkolny Klub Turystyczny PTTK przy Gimnazjum w Przyrowie w pow. częstochowskim (2005, 2006, 2007, 2008),. W październiku 2008 r. znowelizowano regulamin konkursu rozbudowując go o wiele nowych elementów; nowe postanowienia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Działalność Głównej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w istotny sposób – jak można sądzić – ułatwia działaczom w terenie prowadzenie komisji i klubów, organizowanie imprez oraz zdobywanie i weryfikowanie odznak, a jednocześnie ułatwia przepływ informacji i poznawanie nowych trendów w kolarstwie turystycznym. Bilans dokonań aktywu kolarskiego PTTK w bieżącej kadencji jest pozytywny.

Przed nami kolejne wybory. 12 grudnia br. odbędzie się w Warszawie XVI Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego PTTK; już teraz powinniśmy rozpocząć dyskusję nad programem działania środowiska kolarskiego na kolejną kadencję.

V-przewodniczący KTKol. ZG PTTK Marian KOT-Kotarski
Myszków, dn. 25 marca 2009 r.

1 Komentarz »

  1. Ryszard napisał(a):

    28 lutego 2010 @ 22:49

    Wydaje mi się, że już czas ująć w statystykach rok 2009

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 719)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy