Regulamin konkursu na najlepiej pracującą oddziałową komisję, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK

Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, na posiedzeniu w Warszawie w dniu 18.10.2008 roku, zatwierdziła zmodyfikowaną wersję Regulaminu konkursu na najlepiej pracującą oddziałową komisję, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK. Praktyka ostatnich lat wykazała, że niektóre zapisy Regulaminu były sformułowane niejednoznacznie lub zbyt ogólnie, co prowadziło do pewnej dowolności w ich interpretacji przez uczestników Konkursu. W związku z powyższym zaproponowano między innymi następujące zmiany i uściślenia:

 1. jednoznacznie określono sposób potwierdzania prac konkursowych,
 2. zmieniono sposób publikowania wyników konkursu,
 3. uporządkowano punktację za zdobywane odznaki,
 4. doprecyzowano punktację za organizowanie imprez własnych,
 5. rozszerzono punktację w dziedzinie III „Aktyw” o p.t.kol. zweryfikowanych „dożywotnio” i „honorowych”,
 6. uszczegółowiono zasady punktacji w dziedzinach IV „Promocja” i VII „Inna działalność”,
 7. wyodrębniono nową dziedzinę VI „Znakowanie oraz konserwacja kolarskich szlaków turystycznych ujętych w ewidencji PTTK”,
 8. w części C doprecyzowano zasady dokumentowania osiągnięć.

Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie sposobu opracowywania materiałów konkursowych, co znacznie ułatwi Komisji konkursowej ocenę nadesłanych prac i wyeliminuje subiektywną ocenę niektórych dziedzin Konkursu.
Poniżej prezentujemy znowelizowany Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2009 roku. Proszę zatem pamiętać, że prace konkursowe za rok 2008 będą oceniane jeszcze według starej wersji Regulaminu.

                                                            W imieniu Komisji konkursowej
                                                                    Krzysztof Borkowski

Regulamin konkursu na najlepiej pracującą oddziałową komisję, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK

A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu jest Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.
 2. Jego celem jest zwiększenie efektywności działania podstawowych ogniw turystyki kolarskiej PTTK.
 3. W konkursie mogą brać udział oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej PTTK oraz sekcje turystyki kolarskiej działające przy kołach i klubach PTTK.
 4. Konkurs trwa każdorazowo od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 5. Udział w nim nie wymaga wstępnego zgłoszenia. Warunkiem jest jedynie złożenie sprawozdania w terminie do 31 stycznia następnego roku – decyduje data stempla pocztowego. Sprawozdania złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Do sprawozdania należy dołączyć materiały dokumentujące poszczególne osiągnięcia.
 6. Prawdziwość danych zawartych w sprawozdaniu potwierdza wyłącznie macierzysty Zarząd Oddziału PTTK, zgodnie z zasadami określonymi w części C regulaminu.
 7. Oprócz nagród (w miarę uzyskiwania ich od sponsorów) i dyplomów za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie kwalifikacyjnej, KTKol. ZG PTTK może przyznać dodatkowe wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie – niezależnie od zajętego miejsca.
 8. Każdorazowo o wynikach konkursu decyduje komisja ds. konkursu, powołana przez KTKol. ZG PTTK. W przypadkach wątpliwych, ostateczny werdykt komisja ds. konkursu konsultuje z przewodniczącym KTKol. ZG PTTK.
 9. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej i w „Informatorze” KTKol. ZG PTTK.
 10. Sprawozdania trzech najlepszych zespołów w każdej grupie będą udostępnione do wglądu pozostałym uczestnikom konkursu podczas ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. PTTK, na którym również zostaną wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia.
 11. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie KTKol. ZG PTTK.
 12. Regulamin konkursu w obecnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 01 stycznia 2009 r.
B. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA
 1. Konkurs prowadzony jest w trzech grupach kwalifikacyjnych:
     a) oddziałowe komisje i kluby;
     b) sekcje w kołach i klubach o wielu dyscyplinach;
     c) sekcje w szkolnych klubach krajoznawczo-turystycznych.
 2. W konkursie wyodrębniono osiemem dziedzin działalności. W każdej z nich – na podstawie liczby zdobytych punktów lub według uznania komisji ds. konkursu – ustala się kolejność zespołów, która decyduje o liczbie uzyskanych punktów w klasyfikacji końcowej. Za pierwsze miejsce w każdej dziedzinie uzyskuje się tyle punktów, ile zespołów uczestniczy w konkursie, za drugie miejsce o 1 pkt mniej, za trzecie o 2 pkt mniej itd. Zdobywca I miejsca otrzymuje dodatkowo 1 pkt. Zespół, który w jakiejś dziedzinie nie prowadził żadnej działalności, nie otrzymuje za nią punktów. O ostatecznej kolejności w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych za zajęcie określonego miejsca w poszczególnych dziedzinach. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsca w konkursie decyduje większa liczba zajętych najwyższych miejsc w danych dziedzinach.
 3. Dziedziny współzawodnictwa:
  1. Odznaki,
  2. Imprezy,
  3. Aktyw,
  4. Promocja,
  5. Krajoznawstwo, ochrona przyrody i zabytków,
  6. Znakowanie oraz konserwacja kolarskich szlaków turystycznych ujętych
   w ewidencji PTTK,
  7. Inna działalność,
  8. Zadanie doraźne określone przez KTKol. ZG PTTK na dany rok.
 4. Punktacja:
  1. Odznaki:
   Za każdą zdobytą, odznakę:
   • brązową KOT – 1 pkt
   • srebrną KOT – 3 pkt
   • złotą KOT – 4 pkt
   • dużą brązową KOT – 5 pkt
   • dużą srebrną KOT – 6 pkt
   • dużą złotą KOT – 7 pkt
   • KOT za wytrwałość – 8 pkt
   • małego rajdu dookoła Polski – 3 pkt
   • dużego rajdu dookoła Polski – 6 pkt
   • brązową „Szlakami zamków w Polsce” – 2 pkt
   • srebrną „Szlakami zamków w Polsce” – 4 pkt
   • złotą „Szlakami zamków w Polsce” – 6 pkt
   • „Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411” – 2 pkt
   • popularną KOP – 1 pkt
   • brązową KOP – 2 pkt
   • srebrną KOP – 3 pkt
   • złotą KOP – 4 pkt
   • dużą srebrną KOP – 5 pkt
   • dużą złotą KOP – 6 pkt
   • wielką KOP – 7 pkt
   • KOP Chrześcijański Pielgrzym Świata – 8 pkt
  2. Imprezy:
   • za zorganizowanie jednodniowego zlotu lub rajdu (impreza ujęta w rocznym kalendarzu imprez, mająca regulamin i pieczątkę) – 4 pkt,
   • za zorganizowanie półtoradniowego zlotu lub rajdu (warunki jak powyżej) – 5 pkt,
   • za zorganizowanie wielodniowego zlotu lub rajdu (warunki jak powyżej) – 10 pkt,
   • za zorganizowanie ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. lub CZTK PTTK – 20 pkt,
   • za zorganizowanie jednodniowej ogólnodostępnej wycieczki rowerowej z udziałem minimum siedmiu rowerzystów – 2 pkt,
   • za zorganizowanie co najmniej ośmiodniowego obozu wędrownego z udziałem przynajmniej pięciu uczestników – 10 pkt,
   • za zorganizowanie co najmniej siedmiodniowego obozu wędrownego zagranicznego z udziałem minimum pięciu uczestników – 15 pkt,
   • za udział w ogólnopolskim zlocie p.t.kol. (za zespół min. 3 osobowy) – 5 pkt,
   • za udział w CZTK PTTK (za zespół min. 5 osobowy) – 5 pkt.
  3. Aktyw:
   • za każdego zweryfikowanego p.t.kol. – 1 pkt,
   • za każdego nowo wyszkolonego p.t.kol. – 2 pkt,
   • za każdego p.t.kol. zweryfikowanego „dożywotnio” – 2 pkt,
   • za każdego „honorowego” p.t.kol. – 3 pkt,
   • za każdego zweryfikowanego znakarza kolarskich szlaków turystycznych – 1 pkt,
   • za każdego nowo wyszkolonego znakarza kolarskich szlaków turystycznych – 2 pkt.
  4. Promocja:
   • za wydawanie kalendarzyków lub gazetek, za każdy numer – 1 pkt,
   • za prowadzenie kroniki lub gabloty – po 3 pkt za każdy element,
   • za umieszczanie w prasie artykułów, notatek oraz informacji w radiu lub telewizji o organizowanych imprezach kolarskich i turystyczno-krajoznawczych – 1 pkt za każdą imprezę,
   • za umieszczenie w prasie merytorycznego artykułu o tematyce kolarskiej lub turystyczno-krajoznawczej – 5 pkt za każdy artykuł,
   • za zorganizowanie prelekcji, konkursów i wystaw o tematyce kolarskiej i turystyczno-krajoznawczej – 3 pkt za każdy element,
   • za prowadzenie strony internetowej – 5 pkt,
   • za prowadzenie innej działalności promocyjnej nie ujętej powyżej – 2 do 5 pkt.
  5. Krajoznawstwo, ochrona przyrody i zabytków:
   • za każdą zdobytą odznakę krajoznawczą regionalną – 1 pkt,
   • za każdą zdobytą odznakę krajoznawczą o charakterze ogólnopolskim (nie zalicza się odznak turystyki kwalifikowanej i wymienionych w I dziedzinie współzawodnictwa) – 2 pkt,
   • za każdego instruktora krajoznawstwa – 3 pkt,
   • za każdego strażnika lub opiekuna ochrony przyrody – 3 pkt,
   • za każdego opiekuna zabytków – 3 pkt,
    jeżeli zdobywca wymienionych odznak lub posiadacz tych uprawnień ma co najmniej brązową KOT.

    Za odznaki ogólnopolskie uznaje się odznaki krajoznawcze, których zasięg zdobywania obejmuje terytorium całego kraju, niezależnie od rangi ogniwa które ją ustanowiło.
  6. Znakowanie oraz konserwacja kolarskich szlaków turystycznych ujętych
   w ewidencji PTTK:

   • znakowanie kolarskich szlaków turystycznych – 1pkt/km,
   • konserwacja kolarskich szlaków turystycznych – 0,25 pkt/km.
  7. Inna działalność:
   • prace inwentaryzacyjne – 3 pkt,
   • współudział w organizacji imprez kolarskich i turystyczno-krajoznawczych, za każdą imprezę – 3 pkt,
   • współpraca i opieka nad jednostkami młodzieżowymi PTTK – 5 pkt,
   • osiągnięcia zespołowe i indywidualne podczas imprez centralnych i zagranicznych – 2 pkt,
   • inna działalność programowa nie ujęta powyżej – 2 do 5 pkt.
  8. Zadanie doraźne.
   Kolejność zespołów ustala komisja ds. konkursu na podstawie przedłożonych materiałów.

C. ZASADY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ

Potwierdzenie prawdziwości przesłanych materiałów powinno być dokonane na tytułowej stronie opracowania (nie okładce) i musi zawierać:

 • pieczątkę macierzystego oddziału PTTK,
 • formułkę: „Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w materiałach konkursowych”,
 • pieczątkę i podpis osoby potwierdzającej,
 • datę potwierdzenia.

Do sprawozdania należy dołączyć następujące materiały w poszczególnych dziedzinach:
Ad 1 – imienną listę zdobywców poszczególnych odznak turystyki kolarskiej,
Ad 2 – regulaminy własnych zlotów oraz rajdów, imienne listy uczestników obozów wędrownych potwierdzone na trasie, listy uczestników wycieczek jednodniowych, listy uczestników zlotu p.t.kol. i CZTK PTTK,
Ad 3 – imienny wykaz p.t.kol. w poszczególnych kategoriach oraz znakarzy kolarskich szlaków turystycznych,
Ad 4 – egzemplarze kalendarzyków i gazetek, zdjęcie gabloty, trzy zdjęcia kroniki (strona tytułowa, opis imprezy ubiegłorocznej, opis imprezy tegorocznej), wycinki z gazet, daty i nazwy audycji radiowych
i telewizyjnych, tematy prelekcji oraz daty i miejsca ich prowadzenia, regulaminy konkursów jak również informacje o miejscu i terminie zorganizowanych wystaw, adres strony internetowej, dane dokumentujące prowadzenie innej działalności promocyjnej,
Ad 5 – imienny wykaz zdobywców odznak z rozbiciem na odznaki regionalne i ogólnopolskie oraz wykazy posiadaczy uprawnień krajoznawczych, strażników lub opiekunów przyrody, opiekunów zabytków – wraz z ich numerami,
Ad 6 – dokumentacja świadcząca o znakowaniu lub konserwacji kolarskich szlaków turystycznych (np. protokóły odbioru prac znakarskich),
Ad 7 – potwierdzone wykonanie prac inwentaryzacyjnych przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą PTTK, regulaminy imprez kolarskich i turystyczno-krajoznawczych, w których ogniwo było współorganizatorem, inne dane dokumentujące pozostałe formy działalności wyszczególnione w punkcie VII,
Ad 8 – opis lub inna forma udokumentowania wykonania zadania.
Brak potwierdzenia macierzystego Oddziału PTTK dyskwalifikuje całe sprawozdanie, natomiast brak wyżej wymienionych załączników spowoduje niezaliczenie punktów w poszczególnych dziedzinach.

Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 19 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

lipiec 2024/ czerwiec 2024/ maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (33)
komunikaty (1 730)
odznaki (23)
przodownicy (17)
regulaminy (64)
szlaki (39)
z życia ktkol (347)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy