Zasady weryfikacji odznak turystyki kolarskiej PTTK

Poniżej zamieszczamy zasady weryfikacji odznak turystyki kolarskiej PTTK przyjęte uchwałą Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK z dnia 29 października 1994 r. i znowelizowane 16 marca 1996 r. Po wprowadzeniu zmian w regulaminie KOT obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. zostały one uaktualnione.

Zasady weryfikacji odznak turystyki kolarskiej PTTK

1. Zasady ogólne

Odznaki należy weryfikować zgodnie z regulaminami odznak.

2. Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania odznak

Prawo do weryfikacji i przyznawania odznak mają:

 1. oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji: KOT w stopniu brązowym, srebrnym i złotym;
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz – mające pisemne upoważnienie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK – oddziałowe komisje i kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad:
  • KOT w stopniu małym (brązowym, srebrnym, złotym) oraz dużym (brązowym i srebrnym),
  • odznaka „Szlakami zamków w Polsce” w stopniu brązowym,
  • odznaka „Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411”.

  Uwaga: z chwilą powołania w województwie regionalnej rady turystyki kolarskiej przekazane oddziałowym komisjom i klubom upoważnienia do weryfikacji dużej brązowej i srebrnej KOT, brązowej odznaki „Szlakami zamków w Polsce” oraz odznaki „Szlakiem Wielkiej Wojny” automatycznie wygasają i przechodzą na regionalną radę.

 3. Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK:
  • KOT w stopniu dużym złotym i za wytrwałość,
  • odznaka „Szlakami zamków w Polsce” w stopniu srebrnym i złotym,
  • odznaki dużego i małego rajdu kolarskiego dookoła Polski.
 4. Imienne zespoły weryfikacyjne powołane przez KTKol. ZG PTTK: Kolarska Odznaka Pielgrzymia (wyznaczony stopień).

3. Interpretacja regulaminów odznak

 1. Kolarska Odznaka Turystyczna
  1. parki narodowe i zabytki o wartości międzynarodowej mogą być zwiedzane (i zaliczane na KOT – przypis mmk) także podczas innych wycieczek, nie tylko kolarskich;
  2. punkty do odznaki KOT za wytrwałość zdobywa się począwszy od daty ostatniej wycieczki zaliczonej do odznaki dużej złotej KOT, a nie od daty jej przyznania. Weryfikacji punktów do odznaki za wytrwałość dokonuje się łącznie za siedem lat, a nie co roku;
  3. odznakę KOT można zdobywać po raz kolejny (poczynając od stopnia brązowego) już po zdobyciu dużej złotej KOT, a odznakę za wytrwałość po kolejnym zdobyciu dużej złotej KOT. Punkty zaliczone do odznaki za wytrwałość zalicza się także do powtórnie zdobywanych odznak KOT;
  4. przy kolejnym zdobywaniu odznak należy wypełnić wszystkie wymagane regulaminem warunki, przy czym zwiedzane parki narodowe i obiekty krajoznawcze mogą się powtarzać pod warunkiem ponownego ich zwiedzenia. Nadwyżka zwiedzonych zabytków i parków narodowych jest zaliczana na powtórnie zdobywane odznaki. Nadwyżkę stanowią także te zabytki i parki narodowe, które były zwiedzone więcej niż jeden raz;
  5. przy weryfikacji punktów zdobytych przed zmianami regulaminów odznak należy stosować się do wymogów starego regulaminu lub – na wniosek zainteresowanego – do wymogów nowego regulaminu, albo częściowo starego i nowego;
  6. premię w wysokości 30 pkt. za udział w centralnych imprezach otrzymuje się wyłącznie za udział w ogólnopolskim zlocie przodowników turystyki kolarskiej oraz w centralnym zlocie turystów kolarzy (organizowanych na zlecenie KTKol. ZG PTTK) pod warunkiem odbycia co najmniej 3 wycieczek rowerowych w trakcie zlotu lub w drodze na zlot;
  7. wykaz obiektów krajoznawczych, obowiązujący od 1 stycznia 1999 r. (z późniejszymi uzupełnieniami), stanowiący załącznik do regulaminu KOT, jest jedynym obowiązującym przy zdobywaniu dużych stopni KOT;
 2. Odznaka „Szlakami zamków w Polsce”
  Przy zdobywaniu odznaki brązowej i srebrnej można przejściowo zaliczyć nadwyżkę zwiedzonych zamków obowiązkowych jako nieobowiązkowe.
 3. Wszystkie odznaki
  Potwierdzenia zwiedzonych obiektów w książeczce jednej odznaki są honorowane jako potwierdzenia dla innej odznaki. Na przykład pieczątka kościoła w książeczce KOT jest honorowana jako potwierdzenie w książeczce pielgrzymiej, a pieczątka z zamku (będącego zabytkiem o wartości międzynarodowej, tj. ujętym w wykazie obiektów obowiązujących na duże stopnie KOT – przypis mmk) w książeczce odznaki „Szlakami zamków w Polsce” jako potwierdzenie wymaganych zabytków dla odznaki KOT. Powyższe potwierdzenia mogą dotyczyć wyłącznie okresów obowiązywania regulaminów danych odznak.

4. Weryfikacja wstępna książeczek odznak

Książeczki odznak przed ich przekazaniem do weryfikacji na wyższe stopnie odznak powinny być wstępnie sprawdzone przez oddziałowe lub regionalne referaty weryfikacyjne. Należy sprawdzić czy książeczka jest czytelnie i prawidłowo wypełniona, czy spełnione są wszystkie wymagane warunki, a przy wszystkich wycieczkach daty (dotyczy także odznak rajdów dookoła Polski i „Szlakami zamków w Polsce”). W książeczce należy umieścić informację, potwierdzoną podpisem i pieczątką, że wszystkie wymagane warunki do przyznania odznaki zostały spełnione.
5. Weryfikacja odznak

 1. Referat weryfikacyjny po sprawdzeniu wypełnienia wszystkich warunków zamieszcza w książeczce informację o przyznaniu odznaki nadając numer weryfikacyjny oraz podając liczbę punktów nadwyżki do odznaki wyższego stopnia.
 2. Książeczka odznak jest nie tylko dokumentem potwierdzającym odbycie wycieczek, ale także cenną pamiątką, dlatego referaty weryfikacyjne, oprócz adnotacji o przyznaniu odznaki i ewentualnym poprawieniu liczby uzyskanych punktów nie powinny w niej dokonywać żadnych skreśleń, wpisywania uwag, podliczeń punktów itp. Ewentualne uwagi powinny być zamieszczone na dołączonej kartce. Niedopuszczalne jest dziurawienie stron książeczki np. dla zamocowania przyznanej odznaki.
Komisja Turystyki Kolarskiej
Zarządu Głównego PTTK
(uaktualnił p.t.kol. Marian Kotarski, 2 grudnia 2008 r.)

3 komentarze »

 1. kot napisał(a):

  29 sierpnia 2012 @ 11:32

  Do tych zasad warto dodać jeszcze kilka słów. Regulaminy niektórych odznak mówią, że potwierdzenia można zbierać nie tylko w książeczce wycieczek kolarskich bądź specjalnym arkuszu potwierdzeń dla danej odznaki, ale też „…w odrębnie prowadzonej kronice” (pkt 6 Regulaminu odznaki WTR).
  Ale taka kronika powinna być kroniką, czyli zbiorem odbitek oryginalnych zdjęć wykonanych przez rowerzystę w czasie opisywanej wycieczki, notatnikiem z zapiskami na trasie, oryginalnymi pieczątkami gromadzonymi w czasie wyprawy w punktach kontrolnych, wpisami ludzi spotykanych na szlaku itp. Kronika, o której mówimy nie może być zbiorem zeskanowanych i wklejonych po komputerowym wydruku pieczątek, zeskanowanych z folderów, prospektów reklamowych lub ulotek logo udających stemple, zmontowanych zdjęć prezentujących turystę na tle jakiegoś obiektu, na których przy dokładniejszym przyjrzeniu się widać ślad nożyczek lub fotoszopowych obcinaczy. Zrozumiałym jest, że turysta dokumentujący kroniką odbycie jakiejś wyprawy, np. dookoła Polski lub Szlakiem wielkiej wojny 1409-1411, powinien mieć udokumentowany przejazd także w książeczce wycieczek kolarskich. Rozumiem, że turystyka, zdobywanie odznak, to zabawa, ale w każdej zabawie, nawet dziecięcej, także obowiązują pewne reguły i zasady.

 2. Arkadiusz napisał(a):

  6 września 2012 @ 08:37

  Witam.
  Po Pańskim komentarzu odnośnie kroniki, chciałbym prosić o indywidualne spojrzenie na moją sprawę.
  W trakcie wyjazdu zagranicznego, codziennie zapisywałem wrażenie w formie bloga. Pisałem w namiocie, wieczorem, choć bywało że mogłem napisać parę słów na gorąco w ciągu dnia. Wtedy wpis trafiał od razu do internetu. Czasami były dziury, bo wieczorem biwakowałem na totalnej pustyni, do tego w głębokim wąwozie i o zasięgu mowy nie było.
  To tak z grubsza opisałem metodologię.
  W ramach przygotowania „kroniki” zebrałem moje wpisy w dokument tekstowy i dodałem do nich zdjęcia zrobione w trakcie wyjazdu, poprawiając atrakcyjność graficzną.

  I teraz po Pańskim wpisie odnośnie kroniki mam wątpliwości, czy moje dzieło może zostać nazwane kroniką wyjazdu.
  Bardzo proszę ustosunkować się do tematu, ew. mogę wysłać książeczki KOT oraz kronikę właśnie Panu do weryfikacji.
  W związku z okresem wakacji weryfikacja w oddziałach w mojej okolicy była utrudniona, więc jeszcze nie zmierzyłem się z tym „problemem”.

 3. kot napisał(a):

  26 czerwca 2014 @ 05:09

  Powyższe zapisy w niczym nie są sprzeczne. Kronika, w której dokumentujemy przejazd, powinna być zbiorem autentycznych dokumentów, a nie wytworem komputerowych zabaw. Należy pamiętać, że w myśl Regulaminu KOT „…dowodem odbycia wycieczek jest książeczka wycieczek kolarskich wypełniona przez ubiegającego się o tę odznakę…”. Z przyjemnością podejmę się weryfikacji pańskich wycieczek rowerowych.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 720)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy