Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK

Uchwałą Nr 287/XVI/2008 z dnia 25 października 2008 r. Zarząd Główny PTTK przyjął nowy „Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK”. Od tego dnia przestał obowiązywać dotychczasowy „Regulamin znakarza turystycznych tras i szlaków rowerowych PTTK”. Poniżej prezentujemy pełny tekst nowego regulaminu.

Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK

§ 1
Znakarz szlaków turystycznych jest członkiem kadry programowej PTTK powołanym do prowadzenia prac związanych z wytyczaniem i utrzymywaniem znakowanych szlaków turystycznych PTTK.

§ 2
Znakarz musi być członkiem PTTK i posiadać aktualne uprawnienia nadawane i prolongowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 3
Wyróżnia się znakarzy szlaków pieszych górskich i nizinnych, narciarskich, rowerowych, jeździeckich i kajakowych. Znakarze szlaków pieszych (górskich i nizinnych) posiadają również uprawnienia do znakowania ścieżek spacerowych, przyrodniczych i dydaktycznych.

§ 4

 1. Uprawnienia znakarza nadają odpowiednie komisje ZG PTTK dla właściwych rodzajów szlaków.
 2. Uprawnienia znakarza są ważne 2 lata, po tym okresie następuje weryfikacja i przedłużenie uprawnień przez odpowiednie komisje ZG lub na podstawie ich delegacji przez komisje oddziałowe.
 3. Pozbawienia uprawnień dla poszczególnych rodzajów szlaków dokonują odpowiednie komisje ZG PTTK.
 4. Znakarz wykonujący prace na szlakach różnych rodzajów musi posiadać dla każdego z nich uprawnienia specjalistyczne.

§ 5
Znakarzem może zostać kandydat, który:

 1. ukończył 18 lat,
 2. posiada odznakę turystyki kwalifikowanej (stopień odznaki określa odpowiednia komisja ZG),
 3. wykazuje się szczegółową znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień,
 4. ukończył szkolenie ogólne oraz szkolenie specjalistyczne, zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym z wynikiem pozytywnym. Szkolenie ogólne dotyczy wszystkich kandydatów na znakarzy, natomiast szkolenie specjalistyczne związane jest z przewidywanym rodzajem znakowanych szlaków. Szkolenie ogólne obejmuje obowiązujące aktualnie przepisy prawne, organizację prac znakarskich w PTTK, zasady projektowania szlaków, ogólne informacje o rodzajach szlaków i ich oznakowaniu, zasady odbioru, rozliczania i dokumentowania szlaków i prac znakarskich. Szkolenie specjalistyczne obejmuje specyfikę i metodykę znakowania określonego rodzaju szlaków,
 5. kandydat na znakarza zdaje egzamin z zakresu szkolenia ogólnego i wybranego zakresu (rodzaju szlaku) szkolenia specjalistycznego,
 6. w przypadku poszerzania uprawnień na inne rodzaje szlaków, znakarz zdaje tylko odpowiednią część specjalistyczną,
 7. kandydat może uzyskać uprawnienia znakarza bez konieczności odbycia szkolenia ogólnego lub specjalistycznego o ile udokumentuje minimum 2-letni staż znakarski (pomocnika znakarza) i zda z wynikiem pozytywnym egzamin,
 8. kandydat, który nie ukończył 18 lat lub nie ukończył szkolenia może pełnić funkcję pomocnika znakarza przy uprawnionym znakarzu i uzyskać pełne uprawnienia w trybie określonym w punkcie g,
 9. pomocnik znakarza może wykonywać w terenie prace znakarskie, nie może natomiast dokonywać odbiorów i rozliczania prac znakarskich oraz podpisywać dokumentacji szlaków.

§ 6
Znakarz ma obowiązek:

 1. terminowego wykonywania i rozliczania zleconych prac znakarskich,
 2. przestrzeganie przy znakowaniu zasad i postanowień „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych” opracowanej przez PTTK,
 3. dbania o najwyższą jakość wykonawstwa i zgodność technologii z wymogami „Instrukcji”,
 4. inicjowanie prac związanych z wytyczaniem i korektą sieci znakowanych szlaków turystycznych PTTK,
 5. sprawowania opieki nad przydzielonym szlakiem,
 6. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji,
 7. brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym macierzystej jednostki PTTK.

§ 7
Znakarz ma prawo:

 1. przedstawiania propozycji korekty w sieci znakowanych szlaków turystycznych PTTK,
 2. otrzymywania wynagrodzenia za wykonane prace znakarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. posługiwania się legitymacją znakarza i noszenia odznaki znakarza.

§ 8
Znakarz może za wiedzą i w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie oddziałem PTTK wykonywać prace znakarskie na rzecz innych instytucji lub organizacji pod warunkiem ich zgodności ze standardami i instrukcją opracowaną przez PTTK.

§ 9

 1. Komisje egzaminacyjne są powoływane przez odpowiednie komisje ZG PTTK z własnej inicjatywy lub na wniosek oddziałowych komisji.
  1. PTTK może ustanowić stopień instruktora znakowania. Instruktorzy będą mianowani z grona najbardziej doświadczonych i odpowiedzialnych znakarzy. Instruktorzy będą uprawnieni do szkolenia i egzaminowania kandydatów na znakarzy oraz znakarzy, a także weryfikacji ich uprawnień.
  2. Rejestry znakarzy prowadzą odpowiednie komisje ZG PTTK.
 2. Uprawnienia znakarza mogą zostać cofnięte w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, szczególnie nie przestrzegania wymaganych terminów, niewłaściwej jakości pracy, nieprawidłowości w rozliczeniach lub działania na szkodę PTTK poprzez podejmowanie bez wiedzy i uzgodnienia Towarzystwa prac znakarskich na rzecz innych podmiotów.

§ 10
Dotychczasowe uprawnienia znakarza zachowują swoją ważność.

§ 11
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.

                                                                                          Zarząd Główny PTTK

1 Komentarz »

 1. Jan Rychlik napisał(a):

  17 marca 2010 @ 12:16

  Proszę o aktualny program szkolenia znakarz tras rowerowych

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 19 V 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

czerwiec 2024/ maj 2024/ kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 729)
odznaki (23)
przodownicy (17)
regulaminy (64)
szlaki (39)
z życia ktkol (347)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy