Regulamin Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

Poniżej zamieszczamy obowiązującą wersję regulaminu Komisji Turystyki
Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

Regulamin Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin, uchwalony przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK (zwaną dalej Komisją) w dniu 21 stycznia 2006 roku, na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 8 Statutu PTTK, określa zakres i tryb działania oraz organizację Komisji, został zatwierdzony Uchwałą nr 147/XVI/2007 Zarządu Głównego PTTK w dniu 3 lutego 2007 roku.
Rozdział II.
Zadania, tryb i zakres działania Komisji

§ 2

 1. Do zakresu działania Komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie turystyki kolarskiej, w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego PTTK, kształtowanie polityki w tej dziedzinie, koordynacja działalności rad i komisji regionalnych, komisji oddziałowych oraz klubów.
 2. Komisja, w ramach udzielonych pełnomocnictw, może występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz.
 3. Komisja sporządza plan pracy na okres kadencji ujmując w nim zadania do realizacji. Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

§ 3

Do zadań Komisji należy:

 1. realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego PTTK oraz Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego,
 2. inspirowanie i koordynowanie działalności rad i komisji regionalnych, komisji oddziałowych, klubów oraz wykorzystywanie ich potencjału, prowadzenie ewidencji powyższych jednostek,
 3. przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego parków narodowych i innych terenów istotnych z punktu widzenia interesów turystyki,
 4. kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną,
 5. rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa,
 6. organizowanie prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem rowerowych szlaków turystycznych, ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonywania prac znakarskich,
 7. prowadzenie centralnej ewidencji rowerowych szlaków turystycznych, organizowanie szkolenia znakarzy, nadawanie im uprawnień według kryteriów i programów zatwierdzonych przez Zarząd Główny PTTK oraz prowadzenie ich ewidencji,
 8. szkolenie, zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami, przodowników turystyki kolarskiej, egzaminowanie i nadawanie im uprawnień oraz prowadzenie ich ewidencji,
 9. upowszechnianie zdobywania odznak turystycznych, ustalanie ich regulaminów, organizowanie sieci terenowych referatów weryfikacyjnych i prowadzenie centralnego referatu weryfikacyjnego dla wyższych stopni odznak Kolarskiej Odznaki Turystycznej, Odznaki Szlakiem Zamków w Polsce, Odznaki Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411 oraz Referatu Kardynalnego Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej,
 10. inspirowanie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką turystyki kolarskiej i krajoznawstwa,
 11. opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich oraz „Informatora” Komisji,
 12. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz reprezentowanie w nich PTTK,
 13. inspirowanie i udzielanie pomocy przy organizowaniu centralnych (ogólnopolskich) imprez turystyki kolarskiej,
 14. wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań Komisji.

§ 4

Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji posiadają:

 1. uczestnicy Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego,
 2. członkowie ustępującej Komisji,
 3. członkowie Zarządu Głównego PTTK,
 4. jednostki regionalne.

§ 5

 1. Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb mogą uczestniczyć w ich posiedzeniach z głosem doradczym.
 2. W przypadku gdy działalność Komisji wchodzi w zakres działania innego organu fachowego Zarządu Głównego PTTK, działania powinny być uzgodnione między nimi. Przypadki sporne rozstrzyga Zarząd Główny PTTK.

Rozdział III.
Zasady tworzenia Komisji

§ 6

 1. Komisja wybierana jest na Krajowej Naradzie Aktywu Kolarskiego w głosowaniu tajnym w liczbie 9 członków, na okres kadencji Zarządu Głównego PTTK. Kadencja Komisji obejmuje okres między Krajowymi Naradami Aktywu Kolarskiego. Do wyboru Komisji mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu PTTK.
 2. Skład Komisji oraz zmiany w nim następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.
 3. Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego zwołuje Komisja w ciągu 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, przy czym zawiadomienia wysyłane są co najmniej na miesiąc przed terminem Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego. Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego powinna się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK.
 4. Prawo uczestniczenia w naradzie z głosem decydującym przysługuje delegatom wybranym w liczbie i na zasadach określonych w regulaminie wyborczym uchwalonym przez Komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK oraz członkom ustępującej Komisji. Z głosem doradczym uczestniczą w naradzie przedstawiciele władz naczelnych PTTK i zaproszeni goście.

§ 7

 1. Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego dokonuje oceny działalności Komisji oraz ustala kierunki jej działalności na okres kadencji.
 2. Uchwały Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.
 3. Uchwały Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego podawane są do wiadomości Zarządu Głównego PTTK.

§ 8

Oprócz Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego, Komisja może organizować roczne lub okresowe narady sprawozdawcze oraz inne spotkania, których zadaniem jest analizowanie działalności Komisji w dziedzinie turystyki kolarskiej.
Rozdział IV.
Organizacja i tryb pracy Komisji

§ 9

 1. Komisja wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego, który następnie powołuje wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących, sekretarza i sekretarza do spraw kadry.
 2. Komisja ma prawo kooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 3. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych, określone w regulaminie wyborczym Komisji, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK.

§ 10

Komisja może działać bezpośrednio lub przez powołane przez siebie podkomisje lub zespoły. Członkami zespołów mogą być także osoby nie będące członkami Komisji.

§ 11

 1. Zebrania Komisji, zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadomić Zarząd Główny PTTK.
 2. Prawo zwoływania zebrania Komisji przysługuje również Zarządowi Głównemu PTTK.
 3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Uchwały Komisji przekazywane są Zarządowi Głównemu PTTK.
 4. Zebrania Komisji są protokołowane, zaś dokumentacja ich działalności jest przechowywana w Biurze Zarządu Głównego PTTK, a następnie archiwizowana.
 5. Obsługę biurową Komisji zapewnia Biuro Zarządu Głównego PTTK.

§ 12

 1. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał Komisji, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
 2. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania członka Komisji jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
 3. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania Komisji, jeżeli ich działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK. W przypadku odwołania Komisji Zarząd Główny PTTK zwołuje w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego celem wyboru nowej Komisji.

§ 13

Komisja działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Zarządu Głównego PTTK oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.

§ 14

Komisja używa pieczęci firmowej podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny PTTK, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz informacje teleadresowe.

§ 15

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji, natomiast sprawy sporne rozstrzyga Zarząd Główny PTTK.
 2. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu PTTK i Regulaminu Zarządu Głównego PTTK.

§ 16

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTTK.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 720)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy