Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

Poniżej zamieszczamy regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK obowiązujący od 1 stycznia 1976 r. do 31 grudnia 2007 r. wraz z wprowadzonymi zmianami w 1989, 1994, 1996 i 1998 roku.

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

I. Zasady ogólne
§ 1
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.
§ 2
Celem ustanowienia KOT jest zachęcenie do poznawania piękna kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
§ 3
KOT może zdobywać turysta po ukończeniu 10. roku życia.
§ 4

 1. Wszystkie ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania KOT i jej odpowiednią rangą.
 2. Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK może w drodze uchwały pozbawić turystę prawa posiadania KOT za popełnienie czynów nie licujących z godnością obywatela RP, za pogwałcenie zwyczajów turystycznych lub działanie na szkodę PTTK.

§ 5
Wzór KOT ustala Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.
II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania
§ 6

 1. KOT posiada sześć stopni: brązowy, srebrny, złoty, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
 2. KOT w poszczególnych stopniach przyznaje się kolejno, rozpoczynając od stopnia brązowego.

§ 7

 1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odbył wymaganą ilość wycieczek kolarskich i pokonywał trasy zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym.
 2. Dowodem odbycia wycieczek jest “Książeczka wycieczek kolarskich” wypełniona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
 3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w tabeli niniejszego regulaminu.
 4. Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG w wyjątkowych przypadkach może w drodze uchwały przyznać zasłużonemu działaczowi turystyki kolarskiej odznakę z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

III. Zasady punktacji
§ 8

 1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach, kursach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów stanowią podstawę do przyznania KOT:
  1. Punktacja podstawowa:
   1. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
   2. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.
  2. Punktacja dodatkowa:
   1. za udział w centralnej imprezie kolarskiej – dodatkowo ryczałt – 30 pkt.
   2. za zwiedzanie miast, miejscowości, zabytków i pomników przyrody, po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego lub pisemnego opisu zwiedzanych obiektów od 5 do 20% punktów przyznanych zgodnie z przepisami § 8 pkt 1 lit. Aa i Ab. Wysokość premii uzależniona jest od wartości krajoznawczej opisu.
 2. Wycieczki mogą być powtarzane tylko raz na dany stopień odznaki.
 3. Przy zaliczaniu parków narodowych i zabytków o wartości międzynarodowej lub historycznej podanych w załączniku do niniejszego regulaminu – należy dokonać osobnego wpisu w książeczce wycieczek kolarskich, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez wpisu punktów. W przypadku niemożności uzyskania pieczątki zwiedzanego obiektu, potwierdzenia dokonuje przodownik turystyki kolarskiej. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby z rowerem na tle zwiedzanego obiektu.
 4. Poczynając od srebrnej KOT dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na mały srebrny i mały złoty KOT liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji.
 5. W przypadku uzyskania większej liczby punktów od wymaganej, nadwyżka będzie uwzględniona przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.

§ 9
Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia, wynosi minimum 15 kilometrów.
§ 10
Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Zawsze i w każdym przypadku należy mieć na uwadze kardynalną zasadę turystyki: na pierwszym miejscu należy stawiać cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
IV. Książeczka wycieczek rowerowych i tryb przyznawania KOT
§ 11

 1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w “Książeczce wycieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.
 2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12
Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału o ile nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
 2. Instytucje państwowe lub społeczne (terenowe ogniwa władz administracyjnych, urzędy pocztowe, placówki PTTK, placówki handlowe itp.). Do uznania ważności potwierdzenia wymagana jest pieczątka instytucji z nazwą miejscowości.
 3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.

§ 13
Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

 1. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej w zakresie weryfikacji wycieczek oraz przyznawania KOT w stopniu brązowym, srebrnym i złotym.
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez KTKol. ZG PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – stopniu dużym srebrnym.
 3. Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK – stopniu dużym złotym i za wytrwałość.

§ 14

 1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać “Książeczkę wycieczek kolarskich” do najbliższej terytorialnie komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
 2. Weryfikacja książeczek nastąpić powinna najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki. W tym terminie ubiegający się o odznakę powinien zostać powiadomiony o dokonaniu weryfikacji, uzyskać odpowiednią adnotację w “Książeczce wycieczek kolarskich”, na podstawie której może zakupić odznakę w najbliższej placówce PTTK. Zweryfikowane “Książeczki wycieczek kolarskich” powinny być wręczane w sposób uroczysty.
 3. Od decyzji odmawiającej przyznanie KOT przysługuje odwołanie do Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 15
Niniejszy regulamin, ważny od 1 stycznia 1976 r. wraz z wprowadzonymi zmianami w 1989, 1994, 1996 i 1998 roku obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku.
V. Wymagana liczba punktów dla zdobycia KOT oraz warunki dodatkowe

Stopień KOT Liczba punktów Warunki ogólne
Brązowy 100 Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
Srebrny 400  
Złoty 800 Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, w którym mieszka ubiegający się o odznakę.
Duży srebrny 1200 Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie, odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie 3 parków narodowych i 15 obiektów krajoznawczych.
Duży złoty 1500 Zwiedzenie 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.
Za wytrwałość 7 x 100 Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) uzyskał minimum 100 pkt. w każdym roku.
Załącznik do regulaminu KOT

Obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duże stopnie KOT

 1. Arkadia k. Łowicza – park romantyczny z budowlami
 2. Augustowski Kanał – zbudowany w latach 1824-1839 zabytek sztuki inżynierskiej
 3. Baranów Sandomierski – zamek
 4. Binarowa gm. Biecz – późnogotycki drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 5. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 6. Blizne gm. Jasienica Rosielna – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 7. Brzeg – zamek Piastów śląskich
 8. Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej – drewniany, późnogotycki kościół pw. św. Stanisława, wzniesiony w 1558 r.
 9. Chełm – popijarski kościół parafialny
 10. Chełmno nad Wisłą – średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i 17 basztami
 11. Częstochowa – zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze
 12. Dębno Podhalańskie – kościół pw. św. Michała Archanioła
 13. Frombork – zespół zabudowań Wzgórza Kopernika
 14. Gdańsk – Kościół Mariacki
 15. Gdańsk – zabudowa Głównego Miasta
 16. Gdańsk – ratusz Głównego Miasta
 17. Gdańsk – zespół Wielkiej Zbrojowni
 18. Gdańsk – zespół Twierdzy Wisłoujście
 19. Gniezno – gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej
 20. Haczów n. Wisłokiem – drewniany kościół późnogotycki
 21. Henryków n. Oławą – pocysterski zespół klasztorny
 22. Jarosław n. Sanem – zabytkowy układ urbanistyczny
 23. Jawor n. Nysą Szaloną – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, drewniany, konstrukcji szkieletowej
 24. Kalwaria Zebrzydowska – zespół kulturowo-krajobrazowy klasztoru i parku pielgrzymkowego
 25. Kazimierz Dolny n. Wisłą – staromiejski zespół architektoniczny
 26. Kielce – pałac biskupów krakowskich (obecnie oddział Muzeum Narodowego)
 27. Kraków – zabudowa Wzgórza Wawelskiego
 28. Kraków – zabudowa Śródmieścia
 29. Kraków – Kościół Mariacki
 30. Kraków – Sukiennice
 31. Kraków – kościół św. Anny przy ul. św. Anny
 32. Kraków – pozostałości obwarowań miejskich
 33. Kraków – zespół klasztorny jezuitów z kościołem pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej
 34. Kraków – Collegium Maius (obecnie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 35. Kraków – zespól klasztorny augustianów (kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej)
 36. Kraków – zespół klasztorny na Bielanach (kobiety wpuszczane są tylko w 12 wyznaczonych dni roku: 7 II, 25 III, w Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, 19 VI i w niedzielę po św. Romualdzie, 15 VIII, 8 IX, 8 XII oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia; furta z pieczątką otwarta w godz. 9-11 oraz 15-17)
 37. Krasiczyn k. Przemyśla – zamek Krasickich
 38. Krzemionki Opatowskie k. Ostrowca Świętokrzyskiego – rezerwat archeologiczny
 39. Krzeszów w Sudetach – zespół opactwa cystersów
 40. Legnickie Pole – zespół klasztorny benedyktynów
 41. Lidzbark Warmiński – zespół zamkowy
 42. Lipnica Murowana k. Bochni – późnogotycki drewniany kościół cmentarny pw. św. Leonarda
 43. Lubiąż n. Odrą – zespół opactwa cystersów
 44. Lublin – kaplica pw. św. Trójcy na zamku
 45. Łańcut – zespół zamkowy
 46. Łęknica nad Nysą Łużycką – Park Mużakowski
 47. Malbork – zamek krzyżacki
 48. Maurzyce k. Łowicza – zbudowany w 1927 r. na rzece Słudwi pierwszy w świecie spawany most drogowy
 49. Nieborów k. Łowicza – zespół pałacowy
 50. Ostrów Lednicki – ruiny palatium (zamku książęcego z X w.)
 51. Oświęcim – Muzeum Zagłady (hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz)
 52. Paczków – średniowieczny układ urbanistyczny
 53. Podklasztorze k. Sulejowa – zespół opactwa cystersów
 54. Poznań – (Ostrów Tumski) kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej
 55. Poznań – Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii m. Poznania)
 56. Poznań – pojezuicki kościół farny św. Stanisława przy ul. Gołębiej
 57. Przemyśl – zespół urbanistyczny w obrębie dawnych murów miejskich
 58. Pszczyna – pałac (dawny zamek gotycki; obecnie Muzeum Wnętrz)
 59. Radzyń Chełmiński – zamek krzyżacki
 60. Sandomierz – zabudowa Starego Miasta
 61. Sandomierz – kościół pw. św. Jakuba z klasztorem dominikanów
 62. Sękowa k. Gorlic – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 63. Stargard Szczeciński – kościół pw. NMP
 64. Strzelno k. Inowrocławia – zespół klasztorny norbertanek
 65. Świdnica – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, konstrukcji szkieletowej
 66. Toruń – zabudowa Starego i Nowego Miasta
 67. Toruń – Ratusz Staromiejski
 68. Toruń – kamienica pod Gwiazdą (obecnie Muzeum Okręgowe)
 69. Toruń – bazylika pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
 70. Toruń – kościół pw. św. Jakuba
 71. Toruń – kościół pw. NMP
 72. Trzebnica – zespół klasztorny cystersek
 73. Ujazd k. Opatowa – zamek Krzyżtopór
 74. Warszawa – Stare Miasto
 75. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Łazienki
 76. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Wilanów
 77. Wąchock – zespół opactwa cystersów
 78. Wiśnicz Nowy – późnogotycki zespół zamkowy (obecnie muzeum)
 79. Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli
 80. Wrocław – Ratusz Staromiejski
 81. Wrocław – katedra pw. św. Jana Chrzciciela
 82. Wrocław – zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej
 83. Wrocław – Hala Stulecia (Hala Ludowa)
 84. Zamość – zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy
 85. Zamość – XVI-wieczny zespół kolegiacki
 86. Żagań – zespół pałacowy
(zredagował p.t.kol. Marian Kotarski, 21 luty 2006 r.)

9 komentarzy »

 1. Sabina napisał(a):

  15 marca 2006 @ 12:06

  Szanowny Przodowniku-ja dopiero zaczynam uprawiać turystykę kolarską-proszę o więcej szczegółów dotyczących dokumentowania zwiedzanych obiektów-mam problem np.z potwierdzeniem zwiedzania Barbakanu w Krakowie.pozdrawiam

 2. Przodownik napisał(a):

  19 marca 2006 @ 13:40

  Z uzyskaniem potwierdzeń zwiedzanych obiektów bywają spore kłopoty, szczególnie gdy nie są one obiektami muzealnymi. Szukamy wówczas pieczątki w sklepie lub instytucji mieszczącej się w pobliżu zwiedzanego obiektu. Lepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest zrobienie pamiątkowego zdjęcia z obiektem w tle. W regulaminie napisano (§8 pkt 3), że na zdjęciu powinna być zainteresowana osoba z rowerem. Praktykuje się też dołączanie zdjęć obiektu z ustawionym przed nim naszym rowerem (z sakwami), gdy podróżujemy samotnie i nie ma kto nam zrobić zdjęcia. Najlepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest zapoznanie przodownika, który przystawi swój stempelek w książeczce i po bólu. Życzę wytrwałości w zdobywaniu stempelków i nie tylko.
  Przodownik

 3. Wicerower napisał(a):

  25 maja 2006 @ 14:30

  Po przeczytaniu powyższego regulaminu odkryłem że jest to trzecia obowiązująca wersja regulaminu, zerówki KOT zastapione są pojęciem OBIEKTY KRAJOZNAWCZE…tzn że głaz narzutowy również ?
  pozdrawiam
  Andrzej

 4. KOT napisał(a):

  21 czerwca 2006 @ 12:06

  Wykaz obejmuje najważniejsze obiekty krajoznawcze w Polsce, mianowicie: zabytki architektury klasy międzynarodowej (potocznie zwane „zerówkami”), pomniki historii ujęte w Rozporządzeniach Prezydenta RP oraz polskie obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Jest to obecnie jedynie obowiązujący wykaz obiektów, które powinni zwiedzić rowerzyści ubiegający się o najwyższe stopnie KOT. Wykaz został uchwalony na posiedzeniu KTKol. ZG PTTK w dn. 10 VI 1998 r. i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 5. Mazowszanin napisał(a):

  3 sierpnia 2006 @ 16:46

  Proszę o informacje, czy Hala Tysiąclecia we Wrocławiu została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i ewentualnie od kiedy można potwierdzać jej zwiedzanie. Gorąco pozdrawiam.

 6. KOT napisał(a):

  10 czerwca 2007 @ 12:34

  Uwaga cykliści! Z dniem 1 stycznia 2008 roku wchodzi w życie znowelizowany Regulamin KOT, wprowadzający stopień duży brązowy (uprawnienia do jego weryfikacji mają te same ogniwa, które przyznają duże srebrne KOT-y). Na duży brązowy KOT należy uzyskać 1000 pkt., zwiedzić 1 park narodowy i 5 obiektów krajoznawczych; konieczne jest też posiadanie małej złotej KOT. Znowelizowany Regulamin KOT zawiera poszerzoną listę obiektów krajoznawczych (wpisano na nią wszystkie dawne „zerówki”, nadto pomniki historii i obiekty światowego dziedzictwa kultury UNESCO w Polsce. Wkrótce na niniejszej stronie opublikujemy pełny tekst znowelizowanego Regulaminu wraz z załącznikiem. KOT

 7. IVAN VII napisał(a):

  18 listopada 2007 @ 21:19

  W załaczniku do Regulaminu KOT brak takich obiektów jak :
  Kanał Ostrodzko-Elbląski
  Umocnienia Wału Pomorskiego, MRU,Modlina, Osowca ,Twierdzy von Boyen
  Szydłow zabytk zesp. miejski,zamek
  Kraków- Kazimierz/ dzielnica żydowska/
  Tarnowskie Góry zabytk sztolnie
  Zamki juraskie-wszystkie
  Golub Dobrzyń zamek
  Zesp. klasztorny nad Wigrami
  Zelazowa Wola
  Gdańsk Westerplatte
  Zam. Książ
  Św Krzyż zesp. klasztorny
  Samsonów -najstarsze zabytki hutnictwa
  Wilanów
  Grunwald
  Tum ,opactwo romańskie
  Łagów ,zamek, zesp miejski
  Majdanek, Sztutowo
  Ropczyce ,Bóbrka pierwsze na swiecie szyby naft.
  Gdańsk-Oliwa
  Vang, kościół przeniesiony z Norwegii /Karpacz/
  i wiele ,wiele innych!
  Myślę że układanie tego typu list nie ma sensu ,bowiem Polska jest
  krajem psiadającym wiele wspaniałych zabytków i zawsze można coś pominąć !

 8. IVAN VII napisał(a):

  20 listopada 2007 @ 17:54

  W wykazie brak takich obiektów jak:
  Puławy zesp. parkowo -palacowy
  Kanał Ostrodzko-Elbląski
  Książ zamek
  Grunwald
  Majdanek, Sztutowo
  Krakow Kazimierz/zab. przedmieście żydowskie/
  Zamki jurajskie
  Szydłów zamek, zab. zesp. miejski
  Żelazowa Wola
  Wigry zesp. klasztorny
  Tarnowskie Góry zab. sztolnie
  Samsonów zab. hutnictwa
  Toruń zab. forty
  Twierdze Osowiec,Modlin,von Boyen
  Gadńsk Westerplatte
  i wiele wiele innych ! W Polsce jest tyle obiektów
  wartych zwiedzania że sporządzanie urzędowych wykazów
  to zbędna biurokracja, poza tym można coś pominąć.
  Pamiętajmy że zdobywanie KOT to zabawa !

 9. KOT napisał(a):

  25 listopada 2008 @ 12:39

  Sądzę, że wpis z 10 VI wyjasnia, dlaczego akurat te, a nie inne zabytki znalazły się na Liście obiektów krajoznawczych, które powinien zwiedzić rowerzysta ubiegający się o duże stopnie KOT. Faktycznie zdobywanie KOT to zabawa, ale każda zabawa odbywa się wg pewnych reguł, nie powinien więc dziwić regulamin precyzujący zasady zdobywania poszczególnych stopni tej odznaki. Nie wszystkie, ale wiele z wymienionych przez Ivana zabytków znajdziemy na omawianej Liście, należy ją tylko uważnie przeczytać.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2024


LISTA UCZESTNIKÓW - stan na 10 IV 2024 r.

  Zlot Centralny 2024


  Zloty

» wykaz zlotów ptkol
   » najwierniejsi uczestnicy zlotów ptkol
» wykaz zlotów centralnych

  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» honorowi ptkol. - wykaz honorowych przodowników turystyki kolarskiej PTTK.

» przodownicy - wykaz przodowników turystyki kolarskiej PTTK od 2006 r.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

» byli z nami - pamięci tych, którzy odeszli

  Sprawozdawczość

» sprawozdanie OKTKol.

» sprawozdanie TRW OKTKol.

Termin złożenia sprawozdań: 31 I 2024

  Tu kupisz

Książeczki KOT; odznaki: KOT, KOP, Rajd kolarski PTTK dookoła Polski, Rajd kolarski „Szlakami zamków w Polsce”, Rajd kolarski PTTK „Szlak Wlk. Wojny 1409-1411”:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40
www: sklep COTG

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Marek Koba
skrytka pocztowa 59, 43-600 Jaworzno
e‑mail: mkoba62@o2.pl
tel. 604 434 282


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

kwiecień 2024/ marzec 2024/ luty 2024/ styczeń 2024/ grudzień 2023/ listopad 2023/ październik 2023/ wrzesień 2023/ sierpień 2023/ lipiec 2023/ czerwiec 2023/ maj 2023/ kwiecień 2023/ marzec 2023/ luty 2023/ styczeń 2023/ grudzień 2022/ listopad 2022/ październik 2022/ wrzesień 2022/ sierpień 2022/ lipiec 2022/ czerwiec 2022/ marzec 2022/ luty 2022/ styczeń 2022/ grudzień 2021/ listopad 2021/ październik 2021/ wrzesień 2021/ sierpień 2021/ lipiec 2021/ czerwiec 2021/ maj 2021/ kwiecień 2021/ marzec 2021/ styczeń 2021/ grudzień 2020/ listopad 2020/ październik 2020/ wrzesień 2020/ lipiec 2020/ czerwiec 2020/ maj 2020/ marzec 2020/ luty 2020/ styczeń 2020/ grudzień 2019/ listopad 2019/ październik 2019/ wrzesień 2019/ sierpień 2019/ lipiec 2019/ czerwiec 2019/ maj 2019/ kwiecień 2019/ marzec 2019/ luty 2019/ styczeń 2019/ grudzień 2018/ listopad 2018/ październik 2018/ wrzesień 2018/ sierpień 2018/ lipiec 2018/ czerwiec 2018/ maj 2018/ kwiecień 2018/ marzec 2018/ luty 2018/ styczeń 2018/ listopad 2017/ wrzesień 2017/ sierpień 2017/ czerwiec 2017/ maj 2017/ kwiecień 2017/ marzec 2017/ luty 2017/ styczeń 2017/ grudzień 2016/ listopad 2016/ październik 2016/ wrzesień 2016/ czerwiec 2016/ maj 2016/ kwiecień 2016/ marzec 2016/ luty 2016/ styczeń 2016/ grudzień 2015/ listopad 2015/ październik 2015/ wrzesień 2015/ sierpień 2015/ lipiec 2015/ czerwiec 2015/ maj 2015/ kwiecień 2015/ marzec 2015/ luty 2015/ styczeń 2015/ grudzień 2014/ listopad 2014/ październik 2014/ wrzesień 2014/ sierpień 2014/ lipiec 2014/ czerwiec 2014/ maj 2014/ kwiecień 2014/ marzec 2014/ luty 2014/ styczeń 2014/ grudzień 2013/ listopad 2013/ październik 2013/ wrzesień 2013/ sierpień 2013/ czerwiec 2013/ maj 2013/ kwiecień 2013/ marzec 2013/ luty 2013/ styczeń 2013/ grudzień 2012/ listopad 2012/ październik 2012/ wrzesień 2012/ sierpień 2012/ lipiec 2012/ czerwiec 2012/ maj 2012/ kwiecień 2012/ marzec 2012/ luty 2012/ styczeń 2012/ grudzień 2011/ listopad 2011/ październik 2011/ wrzesień 2011/ sierpień 2011/ lipiec 2011/ czerwiec 2011/ maj 2011/ kwiecień 2011/ marzec 2011/ luty 2011/ styczeń 2011/ grudzień 2010/ listopad 2010/ październik 2010/ wrzesień 2010/ sierpień 2010/ lipiec 2010/ czerwiec 2010/ maj 2010/ kwiecień 2010/ marzec 2010/ luty 2010/ styczeń 2010/ grudzień 2009/ listopad 2009/ październik 2009/ wrzesień 2009/ sierpień 2009/ lipiec 2009/ czerwiec 2009/ maj 2009/ kwiecień 2009/ marzec 2009/ luty 2009/ styczeń 2009/ grudzień 2008/ listopad 2008/ październik 2008/ wrzesień 2008/ sierpień 2008/ lipiec 2008/ czerwiec 2008/ kwiecień 2008/ marzec 2008/ luty 2008/ styczeń 2008/ grudzień 2007/ listopad 2007/ październik 2007/ wrzesień 2007/ sierpień 2007/ lipiec 2007/ czerwiec 2007/ maj 2007/ kwiecień 2007/ marzec 2007/ luty 2007/ styczeń 2007/ grudzień 2006/ listopad 2006/ październik 2006/ wrzesień 2006/ sierpień 2006/ lipiec 2006/ czerwiec 2006/ maj 2006/ kwiecień 2006/ marzec 2006/ luty 2006/ styczeń 2006/ kwiecień 2005/ luty 2005/ styczeń 2005/ styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (32)
komunikaty (1 720)
odznaki (22)
przodownicy (17)
regulaminy (63)
szlaki (38)
z życia ktkol (342)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy