Nowy regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 326/XVII/2012 przyjął znowelizowany tekst regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Poniżej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.

§ 2

KOT ustanowiono w celu zachęcenia społeczeństwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

KOT może zdobywać każdy, kto spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

§ 4

Wskazane jest, aby zdobyte odznaki były wręczane w sposób uroczysty w czasie imprez turystycznych.

§ 5

 1. Wzór KOT zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Odznaka jest odpłatna.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6

 1. KOT posiada siedem stopni: mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
 2. KOT zdobywa się kolejno, rozpoczynając od stopnia małego brązowego.

§ 7

 1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który zgromadził odpowiednią dla zdobywanego stopnia ilość punktów na wycieczkach kolarskich oraz spełnił wymagania dodatkowe.
 2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest „Książeczka wycieczek kolarskich” prowadzona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
 3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w poniższej tabeli:
 4. Stopień KOT Liczba punktów Warunki ogólne
  Mały brązowy 100 Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
  Mały srebrny 400
  Mały złoty 800 Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, w którym zamieszkuje ubiegający się o odznakę.
  Duży brązowy 1000 Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.
  Duży srebrny 1200 Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych.
  Duży złoty 1500 Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.
  Za wytrwałość 7 x 100 Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku.
 5. Wykaz obiektów krajoznawczych zawiera załącznik nr 2.
 6. Wykaz parków narodowych zawiera załącznik nr 3.
 7. Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez właściwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

III. Zasady punktacji

§ 8

 1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT.
 2. Punktacja podstawowa:
  1. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
  2. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.
 3. Punktacja dodatkowa:
  1. za minimum trzydniowy udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy) – zryczałtowana premia – 30 pkt.
  2. za zwiedzanie miejscowości, muzeów, zabytków architektury i pomników przyrody – po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bądź elektronicznego opisu zwiedzanych obiektów – premia w wysokości 5 – 20% limitu punktów wymaganych na zdobywany stopień KOT.

§ 9

 1. Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.
 2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mogą być powtarzane na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.
 3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inną drogą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w „Książeczce wycieczek kolarskich”.
 4. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych należy dokonać wpisu w „Książeczce wycieczek kolarskich”, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości bądź stempel z nazwą obiektu. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Zwiedzanie parków narodowych w Polsce oraz obiektów krajoznawczych jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.
 6. Poczynając od stopnia małego srebrnego dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie mały srebrny i mały złoty ilość uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji; na duże stopnie ilość punktów zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.
 7. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.
 8. Gromadzenie punktów na KOT za wytrwałość można rozpocząć w roku zdobycia KOT w stopniu dużym złotym.

§ 10

 1. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
 2. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

IV. Książeczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT

§ 11

 1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w „Książeczce wycieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – załącznik nr 4.
 2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału, jeśli nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
 2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe, kościelne lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
 3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.
 4. Potwierdzeniem może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości lub kronika w formie elektronicznej.

§ 13

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:

 1. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej – w stopniach małym brązowym, małym srebrnym i małym złotym;
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym.
 3. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniach dużym złotym i za wytrwałość.

§ 14

 1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
 2. Przekazując „Książeczkę wycieczek kolarskich” do weryfikacji na stopnie duże zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (numer „Książeczki wycieczek kolarskich” i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).
 3. Weryfikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty przekazania książeczki.

§ 15

Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 16

 1. Przy weryfikacji drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.
 2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarząd Główny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwałą nr 326/XVII/2012.
 3. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOT.
Załącznik nr 1 do Regulaminu KOT

Wzór Kolarskiej Odznaki Turystycznej

Stopień Brązowy Srebrny Złoty
Mały KOT mała brązowa KOT mała srebrna KOT mała złota
Duży KOT duża brązowa KOT duża srebrna KOT duża złota
Za wytrwałość KOT Za Wytrwałość
Załącznik nr 2 do Regulaminu KOT

Obiekty krajoznawcze obowiązujące zdobywających duże stopnie KOT
(stan na 31 V 2018 r.)

 1. Arkadia k. Łowicza – park romantyczny z budowlami
 2. Augustowski Kanał – zbudowany w latach 1824-1839 zabytek sztuki inżynierskiej
 3. Baranów Sandomierski – zamek
 4. Binarowa (gm. Biecz) – późnogotycki drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 5. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 6. Blizne (gm. Jasienica Rosielna) – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 7. Bochnia – kopalnia soli
 8. Brzeg – zamek Piastów śląskich
 9. Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej – drewniany, późnogotycki kościół pw. św. Stanisława, wzniesiony w 1558 r.
 10. Bohoniki (gm. Sokółka) – meczet i mizar (cmentarz)
 11. Brunary Wyżne (gm. Uście Gorlickie) – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła
 12. Chełm – popijarski kościół parafialny
 13. Chełmno n. Wisłą – średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i 17 basztami
 14. Chotyniec (gm. Radymno) – drewniana cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
 15. Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli
 16. Częstochowa – zespół klasztorny paulinów na Jasnej Górze
 17. Dębno Podhalańskie – kościół pw. św. Michała Archanioła
 18. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
 19. Elbląski Kanał
 20. Frombork – zespół zabudowań Wzgórza Kopernika
 21. Gdańsk – Kościół Mariacki
 22. Gdańsk – zabudowa Głównego Miasta
 23. Gdańsk – ratusz Głównego Miasta
 24. Gdańsk – zespół Wielkiej Zbrojowni
 25. Gdańsk – zespół Twierdzy Wisłoujście
 26. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 27. Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny z katedrą Trójcy Świętej
 28. Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 29. Gliwice – radiostacja
 30. Gniezno – gotycki kościół archikatedralny Wniebowzięcia NMP z pozostałościami budowli romańskiej
 31. Gostyń-Głogówko – zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 32. Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny
 33. Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 34. Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy
 35. Grunwald – pole bitwy
 36. Haczów n. Wisłokiem – drewniany kościół późnogotycki
 37. Henryków n. Oławą – pocysterski zespół klasztorny
 38. Janów Podlaski – Stadnina koni
 39. Jarosław n. Sanem – zabytkowy układ urbanistyczny
 40. Jawor n. Nysą Szaloną – barokowy, ewangelicki kościół Pokoju, drewniany, konstrukcji szkieletowej
 41. Kalwaria Zebrzydowska – zespół kulturowo-krajobrazowy klasztoru i parku pielgrzymkowego
 42. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 43. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 44. Katowice – gmach województwa i Sejmu Śląskiego
 45. Katowice – archikatedra pw. Chrystusa Króla
 46. Kazimierz Dolny n. Wisłą – staromiejski zespół architektoniczny
 47. Kielce – pałac biskupów krakowskich (obecnie oddział Muzeum Narodowego)
 48. Kielce – katedra Wniebowzięcia NMP
 49. Klępsk (gm. Sulechów) – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 50. Kołbacz k. Gryfina – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej
 51. Koszuty – zespół dworsko-pałacowy
 52. Kotlina Jeleniogórska – pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 53. Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy
 54. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 55. Kraków – zabudowa Wzgórza Wawelskiego
 56. Kraków – zabudowa Śródmieścia
 57. Kraków – Kościół Mariacki
 58. Kraków – Sukiennice
 59. Kraków – kościół św. Anny przy ul. św. Anny
 60. Kraków – pozostałości obwarowań miejskich
 61. Kraków – zespół klasztorny jezuitów z kościołem pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej
 62. Kraków – Collegium Maius (obecnie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 63. Kraków – zespól klasztorny augustianów (kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej)
 64. Kraków – zespół klasztorny na Bielanach (kobiety wpuszczane są tylko w 12 wyznaczonych dni roku: 7 II, 25 III, w Wielkanoc, Zielone Świątki, Boże Ciało, 19 VI i w niedzielę po św. Romualdzie, 15 VIII, 8 IX, 8 XII oraz w pierwszy dzień Bożego Narodzenia; furta z pieczątką otwarta w godz. 9-11 oraz 15-17)
 65. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
 66. Kraków Tyniec – zespół opactwa benedyktynów
 67. Krasiczyn k. Przemyśla – zamek Krasickich
 68. Kruszyniany (gm. Krynki) – meczet i mizar (cmentarz)
 69. Krzemionki Opatowskie k. Ostrowca Świętokrzyskiego – rezerwat archeologiczny
 70. Krzeszów w Sudetach – zespół opactwa cystersów
 71. Kwiatoń (gm. Uście Gorlickie) – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy
 72. Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy
 73. Ląd nad Wartą – zespół dawnego opactwa cystersów
 74. Legnickie Pole – zespół klasztorny benedyktynów
 75. Leżajsk – klasztor bernardynów
 76. Lidzbark Warmiński – zespół zamkowy
 77. Lipnica Murowana k. Bochni – późnogotycki drewniany kościół cmentarny pw. św. Leonarda
 78. Lubiąż n. Odrą – zespół opactwa cystersów
 79. Lubiń (pow. Kościan) – zespół opactwa benedyktynów
 80. Lublin – kaplica pw. Św. Trójcy na zamku
 81. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 82. Łęknica n. Nysą Łużycką – Park Mużakowski
 83. Łowicz – bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP (dawna Kolegiata Prymasowska)
 84. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego (w tym m.in. ul. Piotrkowska, pałac Poznańskiego, Stary Cmentarz)
 85. Łysa Góra – przedchrześcijańskie obwałowania kamienne
 86. Malbork – zamek krzyżacki
 87. Maurzyce k. Łowicza – zbudowany w 1927 r. na rzece Słudwi pierwszy w świecie spawany most drogowy
 88. Nieborów k. Łowicza – zespół pałacowy
 89. Nysa – zespół kościoła farnego pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 90. Ostrów Lednicki – ruiny palatium (zamku książęcego z X w.)
 91. Oświęcim – Auschwitz-Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady
 92. Owczary (gm. Sękowa) – drewniana cerkiew Opieki Bogurodzicy
 93. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
 94. Paczków – średniowieczny układ urbanistyczny
 95. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 96. Płock – Wzgórze Tumskie
 97. Powroźnik (gm. Muszyna) – drewniana cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła
 98. Poznań – (Ostrów Tumski) kościół katedralny pw. św. Piotra i Pawła z pozostałościami kamiennej bazyliki przedromańskiej
 99. Poznań – Ratusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii m. Poznania)
 100. Poznań – pojezuicki kościół farny św. Stanisława przy ul. Gołębiej
 101. Przemyśl – zespół urbanistyczny w obrębie dawnych murów miejskich
 102. Pszczyna – pałac (dawny zamek gotycki, obecnie Muzeum Wnętrz)
 103. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 104. Radruż (gm. Horyniec Zdrój) – drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy
 105. Radzyń Chełmiński – zamek krzyżacki
 106. Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem
 107. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
 108. Sandomierz – zabudowa Starego Miasta
 109. Sandomierz – kościół pw. św. Jakuba z klasztorem dominikanów
 110. Sękowa k. Gorlic – późnogotycki drewniany kościół parafialny
 111. Smolnik (gm. Lutowiska) – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła
 112. Srebrna Góra – twierdza srebrnogórska
 113. Stargard – kościół pw. NMP Królowej Świata
 114. Stargard – średniowieczne mury obronne miasta
 115. Strzegom – kościół pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła
 116. Strzelno k. Inowrocławia – zespół klasztorny norbertanek
 117. Sulejów Podklasztorze – zespół opactwa cystersów
 118. Szalowa (gm. Łużna) – drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 119. Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
 120. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy
 121. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
 122. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny
 123. Tarnowskie Góry – Sztolnia Czarnego Pstrąga
 124. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych
 125. Toruń – zabudowa Starego i Nowego Miasta
 126. Toruń – Ratusz Staromiejski
 127. Toruń – kamienica pod Gwiazdą (obecnie Muzeum Okręgowe)
 128. Toruń – bazylika pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
 129. Toruń – kościół pw. św. Jakuba
 130. Toruń – kościół pw. NMP
 131. Trzebnica – zespół klasztorny cystersek
 132. Turzańsk (gm. Komańcza) – drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła
 133. Ujazd k. Opatowa – zamek Krzyżtopór
 134. Warszawa – Stare Miasto
 135. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Łazienki
 136. Warszawa – zespół pałacowo-parkowy Wilanów
 137. Warszawa – zespół stacji filtrów Williama Lindleya
 138. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 139. Wąchock – zespół opactwa cystersów
 140. Wiśnicz Nowy – późnogotycki zespół zamkowy (obecnie muzeum)
 141. Wieliczka – kopalnia soli
 142. Wrocław – katedra pw. św. Jana Chrzciciela
 143. Wrocław – Ratusz Staromiejski
 144. Wrocław – Hala Stulecia (Hala Ludowa)
 145. Wrocław – zespół zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej
 146. Zamość – zespół zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy
 147. Zamość – XVI-wieczny zespół kolegiacki
 148. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 149. Żagań – zespół pałacowy
 150. Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna
  Wykaz uaktualnił wg stanu na dzień 31 maja 2018 r. (zgodnie z uchwałą KTKol. ZG PTTK) – Marian Kotarski
Załącznik nr 3 do Regulaminu KOT

Parki narodowe w Polsce

 1. Babiogórski PN
 2. Białowieski PN
 3. Biebrzański PN
 4. Bieszczadzki PN
 5. PN Bory Tucholskie
 6. Drawieński PN
 7. Gorczański PN
 8. PN Gór Stołowych
 9. Kampinoski PN
 10. Karkonoski PN
 11. Magurski PN
 12. Narwiański PN
 13. Ojcowski PN
 14. Pieniński PN
 15. Poleski PN
 16. Roztoczański PN
 17. Słowiński PN
 18. Świętokrzyski PN
 19. Tatrzański PN
 20. PN Ujście Warty
 21. Wielkopolski PN
 22. Wigierski PN
 23. Woliński PN
Załącznik nr 4 do Regulaminu KOT

Wzór „Książeczki wycieczek kolarskich”

 1. „Książeczka wycieczek kolarskich” w części adresowej
  1. zawiera napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz nazwę: „Książeczka wycieczek kolarskich” nr …, nadto imię i nazwisko turysty, adres zamieszkania, datę urodzenia i podpis właściciela;
  2. może zawierać adnotacje o przynależności do PTTK, numerze legitymacji członkowskiej.
 2. Wskazane jest, by w Książeczce znajdował się Regulamin KOT wraz z załącznikami.
 3. W części przeznaczonej do rejestrowania odbywanych wycieczek i zwiedzanych obiektów krajoznawczych oraz parków narodowych znajdują się:
  1. rubryka na dokonanie zapisów obrazujących trasę wycieczki rowerowej, jej długości w km, dacie i punktacji;
  2. obok – miejsce na odciski pieczątek.
 4. Książeczkę zamykają „Adnotacje o przyznaniu KOT” zawierające miejsce na wpisanie nazwy referatu weryfikacyjnego, nr weryfikacyjnego i stopnia przyznanej odznaki, oznaczenie czasokresu wycieczek odbytych na dany stopień KOT, informacja o ilości zdobytych punktów i wysokości przyznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwyżce punktów na kolejny stopień KOT.

114 komentarzy »

 1. kot napisał(a):

  10 lutego 2014 @ 20:11

  Odpowiedzi adresowane do korespondentów:
  darek_61: Drewniane cerkwie regionu karpackiego wpisano na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO podczas konferencji odbytej w dniach 16-27 czerwca 2013 r. w Kambodży. Informacja o tym oraz uzupełnienie Wykazu obiektów krajoznawczych znalazły się na naszej stronie internetowej już 1 lipca ub.r., czyli w kilka dni później. Kierownictwo UNESCO nie powiadamia naszej Komisji o podejmowanych uchwałach.
  Bartek: wycieczki 6-dniowe odbyte już na etapie zdobywania małych stopni KOT bądź dużej brązowej są uwzględniane w toku weryfikacji dużego srebrnego Odznaki.
  Wacek: od 2012 r. w obiegu są dwie wersje książeczek wycieczek kolarskich: tradycyjna oraz uwspółcześniona. Ta druga na stronach nieparzystych ma miejsce na wpisywanie trasy wycieczki, daty i punktacji, zaś strony parzyste przeznaczone są na pieczątki.
  Babek: KOT może zdobyć dziecko, które jadąc rowerem lub rowerkiem odbędzie samodzielnie [lecz pod opieką osób dorosłych] odpowiednią ilość wycieczek dla zdobycia określonej liczby punktów.
  Kamel: tak, odbywając wycieczki rowerowe na małe stopnie KOT nie musimy niczego zwiedzać. Warto jednak pamiętać, że turystyka to nie tylko pokonywanie kilometrów. W czasie wycieczek mijamy miejsca ciekawe, atrakcyjne, niejednokrotnie i te, w których są najwartościowsze zabytki architektury, pomniki historii, mijamy parki narodowe, muzea. Warto je zobaczyć, a fakt obejrzenia odnotować w książeczce wycieczek kolarskich i to nie tylko dlatego, że za zwiedzanie możemy uzyskać 5-20 procent premii na dany stopień odznaki, ale i dlatego, że w przyszłości, gdy rozpoczniemy gromadzenie punktów na duże stopnie KOT zwiedzone wcześniej obiekty i parki już będziemy mieli w swoim krajoznawczym archiwum.
  Jarosław D: książeczki wycieczek kolarskich można zakupić drogą pocztową np. w firmie SKAUT w Radomiu [adres na stronie czołowej niniejszej witryny], z pewnością można je uzyskać w Oddziale PTTK bądź klubie kolarskim PTTK w Łodzi.
  Jarosław D: potwierdzeniem odbycia wycieczki rowerowej może być tylko pieczątka z instytucji znajdującej się w miejscowości docelowej, w myśl aktualnego Regulaminu KOT nie jest wymagane uzyskiwanie pieczątki z miejsca startu.
  Kierniak: wyjazd 4-dniowy połączony z dwudniowym zwiedzaniem bez wsiadania na rower można potraktować jako wyjazd wielodniowy pod warunkiem, że turysta nocuje poza stałym miejscem zamieszkania. Skoro przez 2 dni zwiedza, z pewnością jest to miejscowość atrakcyjna, warto więc zebrać stemple z odwiedzanych obiektów, muzeów itp., bowiem w toku weryfikacji turysta może otrzymać dodatkowo premię za zwiedzanie, sięgającą nawet 20 % limitu punktów koniecznych do zdobycia na dany stopień KOT.
  Powodzenia.

 2. Kierniak napisał(a):

  12 lutego 2014 @ 07:57

  Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Mam kolejne pytanie: proszę napisać jak traktowane są trasy odwrócone? Przykład – dzisiaj robię trasę 15 km. Jutro robię trasę identyczną ale w drugą stronę. Czy trasa taka jest traktowana jako powtórzona?

 3. kot napisał(a):

  12 lutego 2014 @ 20:26

  Regulamin KOT nie precyzuje takich sytuacji. Można przyjąć [bo tak faktycznie jest], że droga powrotna jest nieco inna, aniżeli „w tamtą” stronę. Może prowadzić cały czas pod górę, albo chodnikiem-ścieżką rowerową. Prowadzi przez te same miejscowości, ale jednak jest inna. Stosując wykładnię rozszerzającą można przyjąć, że jest nieco inna, a więc nie jest powtórzona. Zdajemy sobie sprawę, że są miejscowości, w których możliwości wyjazdowe są bardzo ograniczone [np. Hel].

 4. Kierniak napisał(a):

  13 lutego 2014 @ 15:04

  Dziękuję za odpowiedź 🙂

 5. Kamel napisał(a):

  22 lutego 2014 @ 12:11

  Dziękuje za odpowiedzi na moje pytanie. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie: czy start w maratonach rowerowych można wpisać do książeczki?

 6. kot napisał(a):

  22 lutego 2014 @ 20:18

  Maratony kolarskie AUDAX są imprezami turystycznymi i polegają na pokonaniu określonego regulaminem dystansu w nakreślonym limicie czasu (np. na pokonanie dystansu 200 km turysta ma max 12 godzin]. Organizatorzy nie ustalają kolejności przyjazdu do ostatniego punktu kontrolnego, a jedynie sprawdzają, czy rowerzyście wystarczył tuzin godzin; w ten sposób każdy, kto odwiedził wskazane na trasie punkty kontrolne i nie przekroczył 12 h staje się zwycięzcą. Nic nie stoi na przeszkodzie zaliczeniu pokonanej trasy do kwantum wycieczek na KOT.

 7. Bartek napisał(a):

  28 lutego 2014 @ 18:21

  Witam,
  przepraszam za powtórzenia – ale chcę się upewnić – aby starać się o odznakę KOT nie muszę być członkiem PTTK? Wystarczy, że mam książeczkę i będę ją uzupełniał w trakcie wycieczek?
  I kwestia wypełniania – czy oprócz wpisywania miejsca wyjazdu, trasy i miejsca docelowego, sam też wpisuję liczbę przebytych km i ilość punktów? Czy to już Państwo robią podczas weryfikacji?
  Może głupie pytania, ale jestem w tym zielony, a nie chciałbym zrobić czegoś źle.
  Dziękuję.

 8. kot napisał(a):

  28 lutego 2014 @ 20:09

  KOT mogą zdobywać także rowerzyści, którzy nie są członkami PTTK. W książeczce wycieczek kolarskich turysta wpisuje datę wycieczki, jej trasę, ilość przebytych kilometrów, a także sumę zdobytych w danym dniu punktów. Jeśli jest to wycieczka jednodniowa, wpisujemy 10 pkt., jeśli wycieczka 2-dniowa lub trwająca dłużej, to za każdy dzień jazdy wpisujemy po 15 pkt. Pozdrawiam, powodzenia na szlaku!

 9. Bartek napisał(a):

  1 marca 2014 @ 20:26

  Dziękuję bardzo 🙂

 10. Kamel napisał(a):

  4 marca 2014 @ 00:16

  Dziękuję za informacje. Miałem na myśli raczej maratony komercyjne (np. Bike maraton MTB, organizowany przez Grabek Promotion), ale podrzucona informacja o Audax też jest pomocna. Dziękuję 🙂

 11. Jaroslaw_D napisał(a):

  4 lipca 2014 @ 21:29

  Witam,
  Mam zapytanie o fotografie z miejsc, w których się było. Czy do dokumentacji może być zdjęcie roweru na tle odpowiedniej tabliczki? Jak się jedzie samemu niekiedy ciężko jest zrobić sobie samemu odpowiednią fotografię.
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

 12. kot napisał(a):

  5 lipca 2014 @ 14:49

  Regulamin KOT jest już bardzo tolerancyjny: mimo iż zachęca do gromadzenia pieczątek z odwiedzanych miejsc, pozwala też na dokumentowanie przejazdów zdjęciem turysty na tle tablicy drogowej z nazwą miejscowości. Jeśli to nie jest możliwe, można się sfotografować w centrum miejscowości na tle szyldu z nazwą instytucji. Tutaj łatwiej namówić przechodnia do wykonania zdjęcia. W sytuacjach wyjątkowych, gdy turysta nie ma statywu i aparatu z samowyzwalaczem, dopuszcza się zdjęcie roweru na tle charakterystycznego obiektu bądź tablicy z nazwą miejscowości. Powodzenia!

 13. Władek napisał(a):

  10 lipca 2014 @ 06:18

  Zamek Żupny w Wieliczce jest od czerwca 2013 roku na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, czy nie powinien być jako obiekt do „zaliczenia” na KOT?

 14. chesteroni napisał(a):

  12 lipca 2014 @ 16:42

  Mam pytanie o rajd dookoła Polski. Na Podlasiu przejeżdżaliśmy w niedzielę wieczorem przez jedną z małych miejscowości obowiązkowych do zaliczenia. Niestety, nie udało się nam zdobyć potwierdzenia w tej miejscowości, ale mamy z następnej. Czy takie zaliczenie się liczy, czy też musimy specjalnie tam pojechać jeszcze raz by zdobyć dowód? Nie mamy niestety naszych zdjęć, jedynie zdjęcie kościoła, ale bez nas i rowerów. Oczywiście wszystkie miejscowości (w tamtym rejonie) w obu kierunkach zaliczyliśmy regulaminowo.

 15. balkan42 napisał(a):

  20 lipca 2014 @ 12:51

  Rajd dookoła Polski – za Łebą chodzi chyba o ŻELAZNO tak jest na tablicy miejscowości na mapach google.

 16. kot napisał(a):

  24 lipca 2014 @ 14:56

  Na pieczątce, jaką mam w książeczce, jest napis „w Żelaznej”; Żelazna jest koło m. Choczewo, przy drodze 213 ze Słupska do Krokowej (vide: mapa samochodowa Polska 2014 wyd. Kompas).

  W sytuacji, gdy w miejscowości będącej punktem kontrolnym nie ma możliwości uzyskania pieczątki, należy się posiłkować potwierdzeniem z sąsiedniej wioski.

 17. kot napisał(a):

  24 lipca 2014 @ 15:00

  Nawiązując do wpisu „Władka” dotyczącego zamku żupnego w Wieliczce wyjaśniam, że 23 czerwca 2013 zamek został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, jako rozszerzenie wpisu dotyczącego kopalni soli w tym mieście.

 18. Rafał napisał(a):

  5 kwietnia 2015 @ 17:20

  Witam,
  Mam pytanie dotyczące okresu zdobywania małej złotej. Nie pamiętam jaki limit czasu na zdobywanie małej złotej był wiele lat temu. Mam 195 pkt. zdobyte w okresie 1997-1999. O tamtego czasu przerwa (taka sytuacja). 🙂 Czy stare punkty przepadają, czy są ważne?

  Czy mając wolne miejsce w starej książeczce sprzed 25 lat muszę zbierać punkty w książeczce wg nowego wzoru, czy mogę w starej?

 19. kot napisał(a):

  7 kwietnia 2015 @ 14:54

  24-miesięczny limit czasu na zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów dotyczy jedynie małej brązowej KOT. Każdy następny stopień można zdobywać „latami”, a więc przez dowolny okres czasu. Zgromadzone przez pana punkty na mały złoty KOT nie straciły ważności; obecnie musi pan jedynie zgromadzić brakującą ilość, tak, aby łącznie zgromadzić 800 pkt. Odbywane wycieczki można wpisywać do starej książeczki wycieczek, tej sprzed 25 lat. Powodzenia.

 20. Wojtek napisał(a):

  14 kwietnia 2015 @ 16:06

  Odnośnie wpisu:
  http://ktkol.pl/2012/06/23/nowy-regulamin-kolarskiej-odznaki-turystycznej/#comment-19999

  Gdzie można zakupić „unowocześnioną” książeczkę KOT? Czy jest gdzieś w internecie zdjęcie jak ona wygląda? Kto ją wydaje?

  Zakupiłem specjalnie książeczki wysyłkowo w firmie SKAUT.PL, ale dostałem stare z poprzednim regulaminem, mimo, że prosiłem o nowe… Skaut.pl nie wydaje nowych książeczek?

 21. kot napisał(a):

  15 kwietnia 2015 @ 05:09

  W Roku Turystyki Rowerowej 2012 wydano w kilku tysiącach egzemplarzy dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki książeczki formatu A-6 zatytułowane: „Kolarska Odznaka Turystyczna PTTK, Regulamin i książeczka wycieczek kolarskich”. Książeczki rozesłano do instytucji oraz ogniw PTTK biorących udział w prowadzonej wówczas akcji ROWEREM PRZEZ POLSKĘ. Książeczki te były rozprowadzane nieodpłatnie wśród uczestników wycieczek, rajdów i zlotów organizowanych w ramach RTR-2012. Obecnie jedynie pojedyncze egzemplarze mogą się znajdować w ogniwach organizacyjnych naszego Towarzystwa w kraju. Proszę pytać w biurach PTTK w pobliżu miejsca zamieszkania bądź zwrócić się w tej sprawie do Klubu PTTK M-2 w Myszkowie.

 22. Artur napisał(a):

  22 czerwca 2015 @ 12:04

  Witam, Proszę napisać, czy istnieje okres pomiędzy zdobywaniem kolejnych odznak KOT (np. jedna odznaka w roku)? Nie mogę znaleźć takiej informacji w regulaminie, natomiast moja znajoma, która była ostatnio na zlocie ogólnopolskim, po zdobyciu małej brązowej odznaki, twierdzi, że tam jej powiedziano, ze srebrną może zdobyć dopiero w 2016 r. Jestem w podobnej sytuacji, więc chciałbym wyjaśnić to u źródła. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam, Artur

 23. kot napisał(a):

  22 czerwca 2015 @ 18:43

  Musiało nastąpić jakieś nieporozumienie lub niezrozumienie, albowiem Regulamin KOT nie wprowadza w tej materii żadnych ograniczeń. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć kilka stopni tej odznaki.

 24. Artur napisał(a):

  23 czerwca 2015 @ 10:32

  Witam, Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Podeślę link do tej strony koleżance. Pozdrawiam, Artur

 25. Jacek napisał(a):

  3 lipca 2015 @ 12:12

  Witam
  Mam pytanie. Czy wycieczki zagraniczne (np. Czechy, Austria) można zaliczyć do KOT? Pozdrawiam Jacek

 26. Babek napisał(a):

  14 lipca 2015 @ 21:44

  Jacek, precyzyjna odpowiedź na Twoje pytanie jest w regulaminie odznaki. Wystarczy, przed zadaniem pytania, przeczytać (ze zrozumieniem). Pozdrawiam. P.S. Wiem, jestem złośliwy, ale drażni mnie jak ludzie zadają bez sensu pytania.

 27. czesław napisał(a):

  22 lipca 2015 @ 19:29

  Mam pytanie, czy rowerem o napędzie elektrycznym można zdobywać punkty na KOT i zdobywać odznaki.

 28. kot napisał(a):

  6 września 2015 @ 17:15

  Wg mnie KOT jest pomyślana jako odznaka dla rowerzystów poruszających się pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich.

 29. Artur napisał(a):

  7 września 2015 @ 09:15

  Witam, Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy udział w XIX Ogólnopolskim Zlocie Winobraniowym w Przytoku jest premiowany 30 punktami? Czy ten punkt regulaminu dotyczy tylko zlotu, który odbył się w tym roku w Pszczynie?
  Pozdrawiam, Artur

 30. kot napisał(a):

  7 września 2015 @ 19:59

  Regulamin KOT w paragrafie 8 pkt 3 litera „a” precyzuje, iż zryczałtowana premia w wysokości 30 pkt. przyznawana jest jedynie uczestnikom dwu imprez: ogólnopolskiego zlotu p.t.kol. oraz centralnego zlotu turystów kolarzy. W bieżącym roku premiowane w ten sposób zloty odbyły się w Sominach [przodownicki] i w Pszczynie [centralny].

 31. Artur napisał(a):

  8 września 2015 @ 17:04

  Dziękuję za precyzyjną odpowiedź. Pozdrawiam, AG

 32. jacek napisał(a):

  17 października 2015 @ 14:42

  KOMENTARZ DO PYTANIA I ODPOWIEDZI TJ. PONIŻEJ
  Jacek napisał(a):
  3 lipca 2015 @ 12:12
  Witam
  Mam pytanie. Czy wycieczki zagraniczne (np. Czechy, Austria) można zaliczyć do KOT? Pozdrawiam Jacek

  1. Babek napisał(a):
  14 lipca 2015 @ 21:44
  Jacek, precyzyjna odpowiedź na Twoje pytanie jest w regulaminie odznaki. Wystarczy, przed zadaniem pytania, przeczytać (ze zrozumieniem). Pozdrawiam. P.S. Wiem, jestem złośliwy, ale drażni mnie jak ludzie zadają bez sensu pytania.

  Witam
  Moje pytanie nie wynikało z nie zrozumienia i nie przeczytania regulaminu, a było związane z rozbieżnością regulaminu z informacjami zawartymi w wydawnictwie pt: „Wybieram Rower – Poradnik młodego turysty” wydanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W rozdziale 22 „Odznaki Turystyki Kolarskiej” na str. 198 istnieje zapis: „Regulamin dopuszcza także zdobywanie punktów na KOT w czasie wycieczek zagranicznych. Przy stopniach małych srebrnym i złotym…”. Mam świadomość że to regulamin jest nadrzędny w tej sprawie, ale w takim wypadku wydawnictwo wyżej przytoczone wprowadza w błąd dlatego zadałem pytanie.

  P.S. Pana odpowiedź nie tylko jest złośliwa do czego Pan się przyznał, ale i chamska, a biorąc pod uwagę sentencję Zarządu Głównego PTTK zapisaną w mojej książeczce KOT: „Prosi się wszystkie władze i instytucje państwowe oraz organizacje turystyczno-krajoznawcze o udzielenie jak najdalej idącej pomocy turyście…” zachowanie Pana jest po prostu skandaliczne i powoduje, że opinia o PTTK jest pisząc oględnie nie najlepsza.

  Nie opublikowanie mojego komentarza i brak Pańskiego ustosunkowania się do tej sprawy spowoduje przesłanie do Zarządu Głównego PTTK mojej oficjalnej skargi na Pana zachowanie.

 33. Babek napisał(a):

  27 października 2015 @ 23:40

  Nie rozumiem gdzie jest rozbieżność skoro regulamin KOT mówi o tym, że można zaliczać wycieczki zagraniczne i wydawnictwo „Wybieram rower (…)” stwierdza: „Regulamin dopuszcza także zdobywanie punktów na KOT w czasie wycieczek zagranicznych.”, a przypomnę że Pańskie pytanie brzmiało: „Czy wycieczki zagraniczne (np. Czechy, Austria) można zaliczyć do KOT?”. „Nie najlepszej opinii o PTTK” bardziej nie zepsułem ponieważ do niego nie należę, i za swoje słowa odpowiadam tylko i wyłącznie ja, osobiście, a nie żadna instytucja. Za samą formę mojej odpowiedzi, jak sam przyznałem złośliwej, skoro poczuł Pan się urażony, oczywiście PRZEPRASZAM. (Z chamstwem i skandalem chyba odrobinę Pan przesadził.) I również za brak formy „per Pan” PRZEPRASZAM. I jeszcze dodatkowo od siebie (całkiem szczerze) PRZEPRASZAM za brak cierpliwości jaką posiada (i której mu zazdroszczę) Pan KOTarski. Obiecuję, przede wszystkim sobie, że nie będę więcej wchodził w takie wymiany zdań i nawet jak mnie coś będzie drażniło to sobie odpuszczę. Pan KOTarski na pewno to cierpliwie wytłumaczy. A na zakończenie proponuję ROZEJM.

 34. kot napisał(a):

  25 listopada 2015 @ 19:12

  Wycieczki rowerowe odbyte poza granicami Polski mogą być zaliczone na KOT, ale… regulamin Odznaki stawia pewne ograniczenia. Na mały brązowy KOT wszystkie wycieczki muszą prowadzić po drogach krajowych. Na stopnie m. srebrny i m. złoty KOT regulamin Odznaki pozwala zaliczać jedynie 30% limitu obowiązującej punktacji, czyli konkretnie – jeżeli na m. sr. KOT turysta zobowiązany jest zgromadzić 400 pkt., to tylko 30 procent z tej liczby (tj. 120 pkt.) weryfikator może zaliczyć na zdobywaną odznakę, bo pozostałe punkty muszą być zdobyte w toku wycieczek po Polsce. Oczywiście, gdyby się zdarzyło, że cyklista zagranicą zgromadzi więcej punktów, aniżeli regulaminowe 30%, ta zagraniczna nadwyżka nie przepadnie, zostanie ujęta w pamięci (odnotowana w podsumowaniu weryfikacji jako nadwyżka na kolejny, wyższy stopień KOT. Limit 30%, wprowadzony dla m. sr. i m. zł. KOT, jest sprecyzowany w Regulaminie KOT, nadto wyraźnie, jednoznacznie wspomniany w cytowanym przez Internautę poradniku młodego turysty „Wybieram rower!” (obydwu wydaniach, tj. z roku 2012 i z r. 2015) na cytowanej str. 198.
  Odpowiadając na konkretne pytanie informuję, że wycieczki zagraniczne, także po ziemiach Austrii i Czech można zaliczyć na KOT, ale dopiero od stopni m. srebrny i m. złoty, przy czym na m. sr. można zaliczyć wyjazd 8-dniowy (8 X 15 = 120 pkt., tj. 30% z 400 pkt.), a na m. zł. wyjazd dwukrotnie dłuższy.
  Jeśli zdobywa pan odznakę kolarską w stopniu dużym, to zgodnie z regulaminem KOT ograniczenie 30-procentowe pana nie dotyczy.
  Powodzenia na trasie!

 35. Staszek Bajda napisał(a):

  2 stycznia 2016 @ 09:02

  Zmieńcie Stargard Szczeciński na Stargard. Pozdrawiam.

 36. Krzysiek napisał(a):

  2 stycznia 2016 @ 12:21

  Zmienione. Dzięki za przypomnienie.

 37. pehade napisał(a):

  27 lipca 2016 @ 21:51

  Pozdrawiam
  Moje pytanie dotyczy weryfikacji odznak, ściślej „punktacji dodatkowej” (par. 8, pkt. 3. Regulaminu), nazywanej w wypowiedziach wyżej „premią”.
  Do książeczki dołączyłem dysk z plikiem zawierającym opis przebytych tras, zwiedzonych obiektów (z większości nie ma jak uzyskać potwierdzenia, np. z małych wiejskich kościołów czy pomników przyrody) i fotografiami dokumentującymi przebyte trasy. Przodownik weryfikujący moją przedostatnią odznakę nie przyznał żadnych punktów, na zadane pytanie odpowiadając „nie, bo nie”, „ja zdobyłem wszystkie odznaki bez żadnych premii” i.t.p. (niestety, korespondencja sprzed dwóch lat się nie zachowała).
  Weryfikując kolejny stopień odznaki również punktów nie przyznał, tym razem jednak na żadne pytanie tego dotyczące nie odpowiedział. Prawdę mówiąc podejrzewam, że nawet tego materiału nie oglądał.
  Mój wpis nie jest zażaleniem, ale pytaniem dotyczącym zasad: czy przodownik ma obowiązek sprawdzać przedstawione opisy i jakoś uzasadniać ich ewentualne odrzucenie?

 38. Władysław napisał(a):

  1 września 2016 @ 16:33

  Regulamin KOT za wytrwałość „Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku”. – PYTANIE – Jeżeli w tym roku tj. 2016 otrzymałem dużą złotą KOT to czy za wytrwałość już w tym roku 2016 mogę zebrać pierwsze 100 pkt.?

 39. Babek napisał(a):

  9 września 2016 @ 00:44

  Władysław, w dziale ”Regulaminy odznak kolarskich” w pkt 9 ”Zasady weryfikacji odznak turystyki kolarskiej PTTK” jest napisane, że ”punkty do odznaki KOT za wytrwałość zdobywa się począwszy od daty ostatniej wycieczki zaliczonej do odznaki dużej złotej KOT (…)”. Wydaje się więc, że odpowiedź na Twoje pytanie brzmi TAK. Sam jestem ciekaw odpowiedzi Pana KOTarskiego, bo też w ubiegłym roku zdobyłem dużą złotą z nadwyżką ponad 100 pkt.

 40. kot napisał(a):

  12 września 2016 @ 21:45

  Tak, po zdobyciu d. zł. KOT turysta może odbyć w tym samym roku niezbędną ilość wycieczek w celu uzyskania I normy do KOT z/w. Muszą to jednak być nowe wycieczki rowerowe, a nie nadwyżka punktów pozostała po przyznaniu dużego stopnia Odznaki.

 41. pehade napisał(a):

  26 października 2016 @ 23:44

  Czy można prosić o odpowiedź na pytanie z 27 lipca? Zagubiło się w gąszczu różnych ważnych spraw…

 42. kot napisał(a):

  27 października 2016 @ 10:49

  Premia jest fakultatywna. Nie każdy referent weryfikacyjny obsługuje komputer, stąd być może brak odzewu na dokumentację zgromadzoną na płycie CD-R. Z reguły bywa tak, że w toku weryfikacji przodownik przegląda książeczkę, ogląda zgromadzone pieczątki, zwraca uwagę, czy są one tylko z placówek handlowych i stacji paliw, czy też z miejsc krajoznawczo i turystycznie atrakcyjnych (muzea, parki narodowe, świątynie, punkty informacji turystycznej, campingi, domy kultury, salony wystaw plastycznych). Proszę kolejny stopień odznaki spróbować zweryfikować w innym referacie bądź na mecie zlotu centralnego. Pozdrawiam, powodzenia.

 43. pehade napisał(a):

  31 października 2016 @ 02:23

  Dziękuję za odpowiedź.
  Widzę jednak, że uznaniowość („fakultatywność”) nie jest dobrym pomysłem. Może spowodować bieganie od referatu do referatu (kto da więcej za moją pracę) albo rezygnację ze zwiedzania lub opisywania tego co zwiedzane – skoro lokalny referat punktów nie przyznaje. Uważam, że np. regulamin odznaki pieszej jest w tej sprawie skonstruowany lepiej (w innych też, ale to nie materia na tę dyskusję).
  A skoro regulamin KOT dopuszcza „elektroniczny opis zwiedzanych obiektów”, to czy przewodnik nie jest zobowiązany do jego sprawdzenia? Zawsze może poprosić o alternatywną jego wersję.

 44. kot napisał(a):

  2 listopada 2016 @ 20:22

  Mniemam, że nie ma idealnych regulaminów. Regulamin KOT służy nam kilkadziesiąt lat. Co pewien czas go poprawiamy, uaktualniamy, a mimo tego okazuje się, że jeszcze można coś udoskonalić. Dziękuję za nadesłane spostrzeżenia.

 45. pehade napisał(a):

  3 listopada 2016 @ 01:30

  Skoro spostrzeżenia są przyjmowane, to pozwolę sobie na bardzo zasadnicze, a nawet na postulat. Regulaminy odznak w dziedzinach, w których trzeba pracować mięśniami (górska, piesza, narciarska) przyznają punkty za faktycznie przebytą drogę – wprowadzając ewentualnie dzienny limit.
  Rowerzyści zaś otrzymują punkty za dzień wędrowania (15 km) – jak automobiliści na przykład. Pozostałe przejechane w ciągu dnia „marnują się”. O ile trasa biegnie stosunkowo niedaleko siedziby kolarza – może sobie dany odcinek powtórzyć, poszczególnym wycieczkom przypisując kolejne „piętnastki”. Szkoda jednak tych kilometrów, które pokonujemy podczas wycieczek wielodniowych – to przecież nie piętnaście, ale 3-5 razy tyle każdego dnia.
  Moim postulatem zasadniczym jest rewolucja regulaminowa polegająca na wprowadzeniu przeliczania rzeczywiście przejechanych kilometrów na punkty – z limitem dziennym lub bez, z jak najmniej uznaniowym dodatkiem „za zwiedzanie”. Ten ostatni uważam za ważny, bo może mobilizować sportowców-harpaganów do zejścia z siodełka w celu oglądania okoliczności natury i kultury.

 46. wesolyfilozof napisał(a):

  2 maja 2017 @ 23:20

  Pozdrawiam wszystkich!
  Mam dwa pytania regulaminowe:
  1. czy zdobywając stopień duży złoty odznaki należy odbyć dwie wycieczki siedmiodniowe jak przy srebrnym (zazwyczaj różne wymagania rosną, Regulamin zaś o wycieczkach wielodniowych mówi tylko przy stopniu dużym srebrnym)?
  2. czy nadmiar zwiedzonych parków narodowych i obiektów krajoznawczych przechodzi – podobnie jak nadmiar punktów – jako zaliczka na kolejny stopień odznaki? Jeśli tak: wpisywać je należy w starą czy w nową, czystą książeczkę (w adnotacji o przyznaniu KOT jest miejsce na przeniesienie punktów, nie ma na przeniesienie parków i obiektów)?
  Pozdrawiam raz jeszcze

 47. kot napisał(a):

  8 maja 2017 @ 18:49

  Wymóg wycieczek 6-dniowych dotyczy tylko turystów ubiegających się o duży srebrny KOT. Wycieczki te można odbyć awansem przy okazji gromadzenia punktów na niższe stopnie odznaki. Nie przepadną, podobnie jak nie przepada nadwyżka punktów oraz nadwyżka odwiedzonych parków narodowych i obiektów krajoznawczych. Aspirując o następne stopnie odznaki udostępniamy weryfikatorowi te książeczki wycieczek kolarskich, w których są udokumentowane zwiedzone obiekty i miejsca, niezbędne do przyznania kolejnego stopnia KOT. Z turystycznym pozdrowieniem

 48. wesolyfilozof napisał(a):

  9 maja 2017 @ 23:09

  Dziękuję.
  Przy okazji: propozycja pehade jest sensowna. Mam w „dorobku” GOT, OTP i KOT – KOT ma w porównaniu z pozostałymi dziwny sposób punktowania.

 49. Uszy napisał(a):

  4 czerwca 2017 @ 10:06

  Mieszkam bardzo blisko granicy z Czechami i na kilku wycieczkach zdarzyło mi się „zahaczyć” o tereny Czech. Zacząłem zdobywać punkty do pierwszej odznaki KOT – małej brązowej. Zgodnie z regulaminem, punktów nie można zbierać na wycieczkach zagranicznych. Moje pytanie jest następujące:
  Czy wycieczka jednodniowa, która odbywa się na terenie Polski i Czech, a odcinek pokonany na terenie Polski wynosi minimum 15 km może zostać zaliczona na poczet odznaki małej brązowej?
  Pozdrawiam

 50. Krzysiek napisał(a):

  8 czerwca 2017 @ 21:19

  Może, jeżeli będzie 15 km trasy po stronie polskiej.

Skomentuj artykuł:

  UECT

PTTK jest członkiem Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT

  Zlot Przodownicki 2019


  Zlot Centralny 2019


  2012 Rok Turystyki Rowerowej


  Publikacja na stronie

Zasady publikacji informacji na stronie KTKol. ZG PTTK >>>

  Działy

» ktkol - informacje o Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, władze, kontakt, informacje.

» kadra - informacje o kadrze turystyki kolarskiej PTTK.

» odznaki - wykaz zdobywców najwyższych stopni odznak kolarskich od 2004 r.

» informator - informacje o redakcji, prenumeracie.

» kalendarz imprez - kalendarz turystycznych imprez kolarskich.

» regulaminy - zbiór regulaminów przydatnych kadrze PTTK oraz regulaminy odznak turystyczno-kolarskich.

» szlaki - wykaz szlaków rowerowych zapisanych w Centralnej Kartotece Szlaków Rowerowych KTKol. ZG PTTK.

» forum - ogólnopolskie Forum Turystów Kolarzy czyli dyskusje o turystyce rowerowej, rowerach, wyprawach, rajdach, wycieczkach itp.

» linki - zbiór linków do stron klubów turystyki kolarskiej PTTK

  Tu kupisz

Książeczki KOT, odznaki KOT i KOP (wszystkie stopnie):
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl
tel: 12 422 28 40

Książeczki KOP i Szlakami zamków w Polsce, odznaki KOT (st. duże sr. i zł.), KOP (popularna, st. małe br., sr., zł.), Rajdu Dookoła Polski, Szlaku Wielkiej Wojny 1409-1411, Szlakami zamków w Polsce (st. br., sr.):
SKAUT.PL
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom
e-mail: biuro@skaut.pl
faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16

Odznaka Wiślana Trasa Rowerowa:
Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14B,
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: pttk@jasnet.pl, pttkjz@alpha.pl
tel. 32 471 94 88, faks 32 475 16 70

Książeczki drogowe odznaki UECT:
Oddział Miejski PTTK
im. M. Sydowa w Toruniu
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
e‑mail: om.pttk@gmail.com
tel. 56 622 29 21


  Weryfikacja odznak

» Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej

  Archiwum wiadomości

Czerwiec 2019/ Maj 2019/ Kwiecień 2019/ Marzec 2019/ Luty 2019/ Styczeń 2019/ Grudzień 2018/ Listopad 2018/ Październik 2018/ Wrzesień 2018/ Sierpień 2018/ Lipiec 2018/ Czerwiec 2018/ Maj 2018/ Kwiecień 2018/ Marzec 2018/ Luty 2018/ Styczeń 2018/ Listopad 2017/ Wrzesień 2017/ Sierpień 2017/ Czerwiec 2017/ Maj 2017/ Kwiecień 2017/ Marzec 2017/ Luty 2017/ Styczeń 2017/ Grudzień 2016/ Listopad 2016/ Październik 2016/ Wrzesień 2016/ Czerwiec 2016/ Maj 2016/ Kwiecień 2016/ Marzec 2016/ Luty 2016/ Styczeń 2016/ Grudzień 2015/ Listopad 2015/ Październik 2015/ Wrzesień 2015/ Sierpień 2015/ Lipiec 2015/ Czerwiec 2015/ Maj 2015/ Kwiecień 2015/ Marzec 2015/ Luty 2015/ Styczeń 2015/ Grudzień 2014/ Listopad 2014/ Październik 2014/ Wrzesień 2014/ Sierpień 2014/ Lipiec 2014/ Czerwiec 2014/ Maj 2014/ Kwiecień 2014/ Marzec 2014/ Luty 2014/ Styczeń 2014/ Grudzień 2013/ Listopad 2013/ Październik 2013/ Wrzesień 2013/ Sierpień 2013/ Czerwiec 2013/ Maj 2013/ Kwiecień 2013/ Marzec 2013/ Luty 2013/ Styczeń 2013/ Grudzień 2012/ Listopad 2012/ Październik 2012/ Wrzesień 2012/ Sierpień 2012/ Lipiec 2012/ Czerwiec 2012/ Maj 2012/ Kwiecień 2012/ Marzec 2012/ Luty 2012/ Styczeń 2012/ Grudzień 2011/ Listopad 2011/ Październik 2011/ Wrzesień 2011/ Sierpień 2011/ Lipiec 2011/ Czerwiec 2011/ Maj 2011/ Kwiecień 2011/ Marzec 2011/ Luty 2011/ Styczeń 2011/ Grudzień 2010/ Listopad 2010/ Październik 2010/ Wrzesień 2010/ Sierpień 2010/ Lipiec 2010/ Czerwiec 2010/ Maj 2010/ Kwiecień 2010/ Marzec 2010/ Luty 2010/ Styczeń 2010/ Grudzień 2009/ Listopad 2009/ Październik 2009/ Wrzesień 2009/ Sierpień 2009/ Lipiec 2009/ Czerwiec 2009/ Maj 2009/ Kwiecień 2009/ Marzec 2009/ Luty 2009/ Styczeń 2009/ Grudzień 2008/ Listopad 2008/ Październik 2008/ Wrzesień 2008/ Sierpień 2008/ Lipiec 2008/ Czerwiec 2008/ Kwiecień 2008/ Marzec 2008/ Luty 2008/ Styczeń 2008/ Grudzień 2007/ Listopad 2007/ Październik 2007/ Wrzesień 2007/ Sierpień 2007/ Lipiec 2007/ Czerwiec 2007/ Maj 2007/ Kwiecień 2007/ Marzec 2007/ Luty 2007/ Styczeń 2007/ Grudzień 2006/ Listopad 2006/ Październik 2006/ Wrzesień 2006/ Sierpień 2006/ Lipiec 2006/ Czerwiec 2006/ Maj 2006/ Kwiecień 2006/ Marzec 2006/ Luty 2006/ Styczeń 2006/ Kwiecień 2005/ Luty 2005/ Styczeń 2005/ Styczeń 2004/

  Kategorie wiadomości

Informator (17)
komunikaty (1 570)
odznaki (16)
regulaminy (57)
szlaki (35)
z życia ktkol (275)

  Szukaj wiadomości


  Kanały RSS

» Kanał RSS wiadomości
» Kanał RSS komentarzy